Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | NXA UNGAFELWA NGUMUNTU OMTHANDAYO

Kubi Yini Ukudabuka?

Kubi Yini Ukudabuka?

Sowake wahlaselwa ngumkhuhlane okwesikhatshana yini? Kungenzakala ukuthi ubuhlungu owabuzwayo sowabukhohlwa ngoba waphanga wasila. Manje ubuhlungu bokufelwa butshiyene kakhulu lalokhu. Kwelinye ibhuku elikhuluma ngendlela ongapholisa ngayo amanxeba okufelwa ngumkakho, isikhwicamfundo u-Alan Wolfelt wabhala wathi: “Akwenzakali ukuthi ubuhlungu bokufelwa buphele.” Waphinda wathi: “Ngokuya kwesikhathi langokuncediswa ngabanye ubuhlungu bungathi hu.”

Akubuyisele ingqondo yakho emuva ucabange ngendlela u-Abhrahama aphatheka ngayo ngesikhathi efelwe ngumkakhe. IBhayibhili lithi “u-Abhrahama wahamba ukuyamzilela uSara lokumlilela.” NgesiHebheru umutsho lo ulamazwi athi “waqalisa ukumlilela” okutsho ukuthi kwamthatha isikhathi elokho edabukile. * Omunye ongamcabanga nguJakhobe, yena watshelwa amanga okuthi indodana yakhe uJosefa yayidlithizwe yisilo. Wakhala “okwezinsuku ezinengi” labemuli yakhe baze behluleka ukumduduza. Kwadlula iminyaka eminengi ukufa kukaJosefa kulokhu kumudla.—UGenesisi 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

U-Abhrahama wakhala sokufe umkakhe ayemthanda uSara

Lakhathesi kuyenzakala lokhu ikakhulu umuntu angafelwa ngumuntu amthandayo. Ake sizwe okulandiswa ngabanye.

  • “Umkami uRobert watshona mhlaka 9 July 2008. Ilanga okwenzakala ngalo ingozi lalizifananela lamanye amalanga. Saqala sadla ukudla kwekuseni, wathi esephuma esiya emsebenzini njengenjayelo wangiqabuja, wangigona wasesithi ‘Ngiyakuthanda’. Khathesi sokudlule iminyaka engu-6 kodwa ubuhlungu bakhona ngilokhu ngibuzwa. Angiboni ukuthi kuzafa kwaphela engqondweni yami ukufa kukaRobert.”—UGail oleminyaka engu-60.

  • “Lanxa sekuyiminyaka edlula engu-18 umkami sewatshona ngisadabukile njalo ngisalokhu ngimkhumbula. Ngingabona into enhle kuhle kufike yena engqondweni futhi ngiyabe sengicabanga ukuthi aluba ukhona ubezakholisa laye ukubona lokho engikubonayo.”—U-Etienne oleminyaka engu-84.

Kuyasicacela ukuthi ubuhlungu bungathatha isikhathi eside njalo kuyimvelo. Umuntu ngamunye udabuka ngendlela etshiyene leyomunye yikho akumelanga sisole abanye ngendlela abenza ngayo nxa bengafelwa. Yikho-ke lawe akumelanga uzethese umlandu nxa ubuhlungu sobukukhulela. Pho ungenzani ukuze amanxeba okufelwa aphole?

^ Isigaba 4 U-Isaka indodana ka-Abhrahama ngomunye laye owathatha isikhathi eside elokhu edabukile. Isihloko esikumagazini le esithi “Lingisela Ukholo Lwabo” sikhuluma ngo-Isaka ukuthi ngemva kokuba esefelwe ngunina uSara kwadonsa iminyaka emithathu elokhu edabukile.—UGenesisi 24:67.