Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izithembiso Ezizagcwaliseka

Izithembiso Ezizagcwaliseka

Izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu ziyatshunyayelwa emhlabeni wonke njengoba uJesu waphrofetha. (UMathewu 24:14) Ibhuku leBhayibhili likaDanyeli lisitshela ukuthi uMbuso lo nguhulumende kaNkulunkulu. Isahluko 2 sebhuku lelo simumethe iziphrofetho ezilandisa ngokwakusenzakala kweminye imibuso eyayidumile kumbe ohulumende babantu, kusukela eBhabhiloni kuze kufike lamuhla. Uvesi 44 usitshela ngokuzakwenzakala phambili uthi:

“UNkulunkulu wasezulwini uzabeka umbuso ongasoze wabhidlizwa lanini njalo ongasoze utshiyelwe abanye abantu. Uzayibhidliza yonke leyo mibuso iphele, kodwa wona uzakuma laphakade.”

Isiphrofetho lesi kanye lezinye eziseBhayibhilini zisitshela ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzakhipha ukubusa kwabantu, ulethe ukuthula lokuhleleka ebantwini bonke abasemhlabeni. Impilo izabe isinjani nxa sesibuswa nguMbuso lo? Nanzi ezinye izithembiso ezimangalisayo ezizagcwaliseka.

 • IZIMPI ZIZAPHELA DU

  IHubo 46:9: “[UNkulunkulu] uyathulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba; uyalephula idandila avadlaze lomkhonto, utshisa izihlangu ngomlilo.”

  Akucabange ukuthi umhlaba ubuzakuba njani aluba imali kanye lolwazi okusetshenziswa khathesi ukulungisa izikhali bekungathathwa kusetshenziswe ezintweni ezinceda abantu kulokuthi zibabulale. Isithembiso leso sizagcwaliseka nxa sekubusa uMbuso kaNkulunkulu.

 • UKUGULA KUZAPHELA

  U-Isaya 33:24: “Akulamuntu ohlala eZiyoni ozakuthi, ‘Mina ngiyagula.’”

  Akucabange ukuthi emhlabeni kuyabe kungasela muntu obulawa ngumkhuhlane wenhliziyo, imvukuzane, imalariya kanye leminye imikhuhlane. Izibhedlela kanye lemithi kuyabe kungasekho. Bonke abazaphila emhlabeni esikhathini esizayo bazabe belempilakahle.

 • UKUDLA KUZABA YITHAPHUTSHIYE

  IHubo 72:16: “Akuthi amabele ande elizweni lonke; azunguze eziqongweni zamaqaqa.”

  Umhlaba uzathela ukudla okunengi futhi sonke sizakuthola. Indlala kanye lokuswela ukudla okwakha umzimba kuzaphela.

 • UBUHLUNGU, UKUKHALA KANYE LOKUFA KUZAPHELA

  ISambulo 21:4: “[UNkulunkulu] uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.”

   Sizaphila impilo engapheliyo emhlabeni oliPharadayisi. Lokhu yikho uMdali wethu olothando uJehova uNkulunkulu asithembisa khona.

‘LIZAPHUMELELA’

Kuzwakala kuliphupho yini konke lokhu? Abantu abanengi bayavuma ukuthi ukuphila impilo enjengaleyo ethenjiswe eBhayibhilini yiyo abayifunayo kodwa ngenxa yezizatho ezitshiyeneyo bakubona kunzima ukukholwa ukuthi bangaphila phakade. Akumangalisi lokho ngoba akulamuntu owake waphila impilo enjalo ongasichasisela ukuthi injani.

Sekuleminyaka eminengi abantu belesono njalo besifa. Basebuhlungwini futhi balezinhlupho yikho sebebona angani lokho yiyo impilo yakhona. Kodwa ayisikho lokho uMdali wethu uJehova uNkulunkulu ayekuhlosele abantu.

Ukuze sibe leqiniso lokuthi uNkulunkulu uzazigcwalisa izithembiso zakhe wathi: “[Ilizwi lami] kaliyikubuya kimi lize, kodwa lizafeza engikufunayo liphumelelise lokho engilithume khona.”​—U-Isaya 55:11.

IBhayibhili lithi uJehova nguNkulunkulu “ongaqambi manga.” (KuThithusi 1:2) Kodwa njengoba esithembise konke lokhu, kuqakathekile ukuthi sihlole imibuzo le: Kungenzakala yini ukuthi abantu baphile phakade emhlabeni oliPharadayisi? Kumele senzeni ukuze sisibone isithembiso sikaNkulunkulu? Emakhasini alandelayo uzathola izimpendulo.