Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

2 Liyasinceda Silungise Izinhlupho

2 Liyasinceda Silungise Izinhlupho

Ezinye izinhlupho esihlangana lazo ziyadonsa isikhathi, kwesinye isikhathi kuze kudlule iminyaka. Siyabe silibele kanti zona sezimile impande. IBhayibhili lingasinika yini amacebo angasinceda ukuthi silungise izinhlupho ezingafuniyo ukuphela? Khangela izibonelo ezilandelayo.

UKUKHATHAZEKA KAKHULU

URosie uthi, “Ngangikhathazeka ngoba ngangicabanga kakhulu ngezinto ezimbi ezingenzakala.” Yiphi imibhalo eyamncedayo? Omunye wakhona nguMathewu 6:34 othi: “Lingazihluphi ngelakusasa, ngoba ikusasa lizazinqinekela lona. Yilolosuku lulohlupho lwalo olulwaneleyo.” URosie uthi amazwi la kaJesu amnceda ukuthi angazikhathazi ngezinto ezingakenzakali. Uqhubeka esithi, “Ngangivele ngilezinhlupho ezaneleyo yikho kwakungelasidingo sokuzihlupha ngezinto ezingakenzakali lezinye mhlawumbe ezazingasoze zenzakale.”

Intombazana esakhulayo okuthiwa nguYasmine layo yabona ukuthi yayisihlala ikhathazekile. UYasmine uthi, “Ngangikhala amalanga athile phakathi kweviki njalo kwamanye amalanga ngangingabuquthi ubuthongo. Ngakunanzelela ukuthi imicabango ebuhlungu yayisingidla sibili.” Yiwuphi umbhalo owamncedayo? Wancedwa ngu-1 Phetro 5:7 othi: “Yethulani kuye konke ukukhathazeka kwenu ngoba yena uyalikhathalela.” UYasmine uthi: “Ngaqhubeka ngithandaza kuJehova njalo wayiphendula imithandazo yami. Ngezwa engani ngethulwe umthwalo osindayo emahlombe ami. Iyake ingifikele imicabango ebuhlungu kodwa khathesi sengikwazi ukuthi ngiyilungisa njani.”

 UKUPHUZA UKWENZA IZINTO

U-Isabella oleminyaka engu-24 uthi: “Ngibona angani ukuphuza ukwenza izinto ngakuthatha kubaba ngoba laye unjalo. Ngiyabe ngidonda ukwenza izinto eziqakathekileyo kungelanto engiyenzayo, kwesinye isikhathi ngiyabe ngizihlalele loba ngibukele i-TV. Ngumkhuba omubi wonalowo ngoba wenza ukhathazeke njalo ungakwenzi kuhle okumele ukwenze.” Amazwi amncedayo atholakala ku-2 Thimothi 2:15, athi: “Yenza ubungcono bakho ukuba uzethule kuNkulunkulu njengohloliweyo, isisebenzi okungaswelekiyo ukuba sibe lenhloni.” U-Isabella uthi, “Ngangingafuni ukuthi uJehova abe lenhloni ngomsebenzi wami ngoba ngiwenze sengigijima.” Khathesi sentshintshile sibili.

UKelsey owayelohlupho olufananayo uthi: “Nxa ngangisiba lomsebenzi ngangisima ukuwenza kuze kube ngumzuzu wokucina. Ngangikhala ngehluleke ukulala njalo ngikhathazeke. Kwakungilimaza kakhulu.” UKelsey wathola uncedo kuZaga 13:16 othi: “Wonke umuntu ohlakaniphileyo wenza konke ngolwazi, kodwa isiwula sitshengisa ubuthutha baso.” Kwamnceda kakhulu ukucabangisisa ngamazwi la ngoba uthi: “Kuyanceda sibili ukuba ngohlakaniphileyo uhlele kuhle izinto ozazenza. Khathesi ngilebhuku lapho engibhala khona okumele ngikwenze, khonokho kwenza ngihlele kuhle izinto zami njalo ngingenzi izinto sengijahile.”

ISIZUNGU

UKirsten uthi, “Umkami wabaleka, wangitshiya ngikhangele abantwana abane.” Yiwuphi umbhalo owanceda umama lo? IZaga 17:17 zithi: “Umngane ulothando ngezikhathi zonke, lomzalwane uzalelwa izikhathi zenhlupheko.” UKirsten wadinga uncedo kulabo abakhonza uJehova njengaye. Waluthola yini uncedo? Uthi, “Abangane bami bangincedisa kakhulu. Abanye babefika batshiye amaluba lokudla emnyango. Nxa sasithutha babebuya basincedise ukuthwala impahla. Omunye waze wangidingela lomsebenzi. Abangane bami abazange bangilahle.”

UDelphine okuke kwakhulunywa ngaye laye wayekhathazwa yisizungu. Njengoba wayelahlekelwe yizinto ezinengi uthi, “Ngangibona abanye abantu bezikholisela impilo bendawonye mina ngibulawa yisizungu.” Umbhalo owamncedayo ngokaHubo 68:6 othi: “UNkulunkulu uyabalungisela indawo ezimulini labo abalesizungu.” Uqhubeka esithi: “Ngangikwazi ukuthi ivesi le ayitsho izimuli ezingokoqobo khathesi. Kodwa ngananzelela ukuthi uNkulunkulu usipha indawo evikelekileyo njalo esimanyanisa labanye sicine siyimuli eyodwa yabantu abathanda uJehova. Ngangikwazi lokuthi kumele ngiqale ngibe lobungane loJehova ukuze ngenelise ukuba lobungane labanye. Umbhalo owanginceda kakhulu nguHubo 37:4 othi: ‘Zithokozise kuJehova yena uzakupha izifiso zenhliziyo yakho.’”

UDelphine uphetha ngokuthi: “Ngabona ukuthi kumele ngibe lobungane obuseduze loJehova. Ngumngane ongcono kakhulu kulabo bonke. Ngabhala phansi izinto engingakholisa ukuzenza labanye ukuze ngithole abangane abathanda uJehova. Ngafunda ukubona okuhle okwenziwa ngabanye lokungakhangeli amaphutha abawenzayo.”

Abantu abathanda uNkulunkulu labo balesono. OFakazi bakaJehova labo bayehlelwa zinhlupho njengabantu bonke. Kodwa ukufunda iBhayibhili yikho okwenza abantu bafune ukunceda abanye zikhathi zonke. Kuyanceda ukuba labangane abanjalo. Kodwa iBhayibhili lingenelisa yini ukusinceda nxa silezinhlupho ezingalungisekiyo lamuhla, njengokuhlulukelwa kumbe imikhuhlane engelaphekiyo?

IBhayibhili liyasinika amacebo angasinceda sithole abangane beqiniso