Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

3 Liyasinceda Sibekezelele Izinhlupho

3 Liyasinceda Sibekezelele Izinhlupho

Zikhona ezinye izinhlupho esingeke sizibalekele loba sizilungise. Ngokwesibonelo nxa ufelwe ngumuntu omthandayo loba ulomkhuhlane osuhlala ukhona akulalutho ongalwenza ngaphandle kokuthi ukubekezelele. IBhayibhili lingakunceda yini nxa uphakathi kwezinhlupho ezinje?

IMIKHUHLANE ENGELAPHEKIYO

URose uthi: “Ngilomkhuhlane engazalwa ngilawo ongizwisa ubuhlungu emzimbeni. Umkhuhlane lo ulokhu uqina ngamandla.” Okunye okwakumkhathaza yikuthi kwezinye izikhathi wayecabanga ngomkhuhlane wakhe aze ehluleke ukufunda iBhayibhili kanye lokwenza ezinye izinto eziphathelane lokukhonza. Wancedwa kakhulu ngamazwi kaJesu akuMathewu 19:26 athi: “KuNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka.” URose wabona ukuthi akulandlela eyodwa yokufunda. Kwezinye izikhathi ubuhlungu ayebuzwa babusenza ehluleke ukubala, yikho waqalisa ukulalela ukubalwa kweBhayibhili okurekhodiweyo lokwamanye amabhuku asekelwe eBhayibhilini. * Uqhubeka esithi, “Angazi ukuthi ngabe ubuhlobo bami loNkulunkulu bunjani aluba azikho izinto lezi.”

Nxa uRose ekhathazekile ngokuthi kasenelisi ukwenza izinto ayesenelisa ukuzenza kudala ududuzwa ngamazwi aku-2 Khorinte 8:12 athi: “Ngoba uma isifiso sikhona, isipho siyamukeleka mayelana lalokho umuntu alakho, hatshi mayelana lalokho angelakho.” Amazwi la ayamkhumbuza ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngalokho akwenzayo ngoba wenza konke okusemandleni akhe.

 UKUHLULUKELWA

UDelphine okuke kwakhulunywa ngaye uthi: “Ngemva kokufa kwendodakazi yami eyayileminyaka engu-18, ngadabuka okokuthi ngangingakholwa ukuthi lami ngizaqhubeka ngempilo. Impilo yami yayisintshintshile.” Waduduzwa ngamazwi akuHubo 94:19 lapho umhubi esithi kuNkulunkulu: “Nxa ukunqineka kwasekungikhulela, induduzo yakho yaletha intokozo emphefumulweni wami.” UDelphine uthi, “Ngathandaza kuJehova ngicela angisize ukuthi ngibone izinto engingazenza ukuze zingiduduze.”

Wazinikela ukuthi enze umsebenzi onceda abantu engabhadalwa. Ngokuya kwesikhathi waqalisa ukuzifananisa lekhrayoni ethi lanxa iqamukile iqhubeke ipenda. Lanxa kwakungakhanya angani kaselancedo wananzelela ukuthi wayengenelisa ukunceda abanye. Uthi, “Ngananzelela ukuthi nxa ngangisebenzisa iBhayibhili ukuze ngiduduze engangifunda labo iBhayibhili yiso isikhathi uJehova ayengiduduza ngaso lami.” Wabhala phansi abantu abaseBhayibhilini abake bahlulukelwa. Khonokho kwamenza wananzelela ukuthi “bonke babengabantu ababehlala bethandaza.” Wabona lokuthi “ngeke wenelise ukubekezela nxa ungalibali iBhayibhili.”

Ukufunda iBhayibhili kwaphinda kwanceda uDelphine ukuthi ahlale ecabanga ngezinto ezizakwenzakala esikhathini esizayo hatshi kulokho okwadlulayo. Esikuthenjiswa ku-ImiSebenzi 24:15 kuyamduduza kakhulu: “Kuzakuba lokuvuka kwabafileyo, abalungileyo lababi.” UDelphine umthemba okunganani uJehova ukuthi uzavusa indodakazi yakhe? Uphendula esithi: “Ngiyazibona ngilendodakazi yami esikhathini esizayo. Ilanga lakhona selikhona, kungani libhaliwe kukhalenda kaBaba. Ngiyazibona ngilaye esivandeni sethu ngendlela engambona njalo ngamthanda ngayo ngisanda kumbeletha.”

^ indima 4 Kunengi okulalelwayo okutholakala kuwebhusayithi okuthiwa yi-jw.org.

IBhayibhili liyasinika amacebo angasenza sithole induduzo lanxa sekumnyama phambili