Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IBhayibhili Lingenza Ube Lekusasa Elihle

IBhayibhili Lingenza Ube Lekusasa Elihle

AKE SITHI sekusebusuku njalo usemangweni. Ilanga kudala litshonile kodwa awesabi ngoba ulethotshi ekhanyisa kakhulu. Nxa uyikhangelisa phansi ubona kuhle konke okuphambi kwakho njalo ungayikhangelisa phambili ubona lokukhatshana khonale.

IBhayibhili liphose lihambelane lethotshi. Ezihlokweni ezidlulileyo sibonile ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lingasinceda ukuthi silwisane lezinhlupho esihlangana lazo nsukuzonke emhlabeni lo. Kodwa liphinda lisikhanyisele lokuzakwenzakala esikhathini esizayo ukuze sibone indlela ezayenza sithokoze njalo sisuthiseke besesihamba ngayo. (IHubo 119:105) Likwenza njani khonokho?

Asixoxeni ngezindlela ezimbili iBhayibhili elisinika ngazo ithemba: 1 Lenza ukuphila kwethu kube lenjongo, njalo 2 liyasitshela okumele sikwenze ukuze sibe lobungane obungapheliyo loMdali wethu.

1 UKUPHILA OKULENJONGO

IBhayibhili lilezeluleko ezingasinceda silwisane lezinhlupho esilazo. Kalisitsheli ukuthi singalwisana njani lezinhlupho zethu kuphela kodwa liphinda likhulume ngezinto eziqakathekileyo ezingenza ukuphila kwethu kube lenjongo.

Ngokwesibonelo, iBhayibhili lithi: “Ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela.” (ImiSebenzi 20:35) Mhlawumbe wake wanceda umuntu oswelayo kumbe walalela umngane wakho ngesikhathi ekuxoxela into emkhathazayo. Kumele ukuthi wathokoza ngokuthi wanceda othile ngohlupho ayelalo.

Siyathokoza kakhulu nxa sisipha abanye singakhangelelanga ukuthi labo basiphe okuthile. Omunye umlobi wathi: “Akwandanga ukuthi ungatholi okudlula lokho ophe ngakho nxa uncede omunye umuntu ungalindelanga mbadalo.” Nxa silomusa  kwabaswelayo siyayithola imbadalo loba umvuzo ngoba kuyabe kungathi siboleke uJehova. (IZaga 19:17) Uyakuqakathekisa kakhulu esikwenzela abantu abanjalo futhi uthembisa ukuthi uzasinika umvuzo wokuphila okungapheliyo emhlabeni olipharadayisi. Lesi yisithembiso esithokozisayo sibili.​—IHubo 37:29; ULukha 14:12-14. *

Okuqakatheke kakhulu yikuthi iBhayibhili lithi sizaphila impilo elenjongo nxa sikhonza uNkulunkulu weqiniso uJehova. ILizwi lakhe lisikhuthaza ukuthi simdumise, simhloniphe njalo simlalele. (UmTshumayeli 12:13; ISambulo 4:11) Singenza njalo uMdali wethu uyathokoza. Yikho esithi: “Hlakanipha . . . ulethe intokozo enhliziyweni yami.” (IZaga 27:11) Singalandela lokho okutshiwo liBhayibhili nxa sisenza izinqumo uBaba wethu olothando osezulwini uyathokoza ngoba uyasithanda futhi ufuna indlela athi sihambe ngayo isincede. (U-Isaya 48:17, 18) Kambe kuyini okungcono ukwedlula ukukhonza uMbusi wendawo yonke lokuphila ngendlela emthokozisayo?

2 UKUBA NGABANGANE BOMDALI WETHU

IBhayibhili liphinda lisifundise ngokuba ngabangane boMdali wethu. Lithi: “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.” (UJakhobe 4:8) Kwesinye isikhathi singazibuza ukuthi kambe kungenzakala yini ukuthi sibe ngabangane boMdali olamandla. Kodwa iBhayibhili lithi nxa ‘simdinga’ uNkulunkulu ‘sizamfumana’ ngoba “uvele engakhatshana komunye lomunye wethu.” (ImiSebenzi 17:27) Nxa silandela okutshiwo liBhayibhili ngokuba ngabangane bakaNkulunkulu sizakuba lekusasa elihle. Kungenzakala njani khonokho?

Phela thina akulanto esingayenza ukuze sibalekele isitha sethu esiyikufa. (1 KwabaseKhorinte 15:26) Kodwa uNkulunkulu uzahlala ekhona nini lanini yikho ufuna abangane bakhe labo baphile kuze kube nini lanini. Nanka amazwi athokozisayo akhuluma ngalokho uJehova afuna abangane bakhe bakuthole: “Sengathi izinhliziyo zenu zingaphila nini lanini!”​—IHubo 22:26.

Pho ungenzani ukuze ube ngumngane kaNkulunkulu kuze kube nini lanini? Qhubeka ufunda ngaye eLizwini lakhe iBhayibhili. (UJohane 17:3; 2 KuThimothi 3:16) Mcele akuncedise uzwisise iMibhalo. IBhayibhili lithi sizaphiwa ukuhlakanipha nxa ‘sikucela kuNkulunkulu.’ * (UJakhobe 1:5) Ngemva kwalokho zama ukusebenzisa okufundayo ukuze iLizwi likaNkulunkulu libe “yisibane ezinyaweni [zakho]” ‘lokukhanya endleleni [yakho]’ kuze kube nini lanini.​—IHubo 119:105.

^ indima 8 Ukuze uthole okunengi ngesithembiso sikaNkulunkulu sokuphila okuphila okungapheliyo ePharadayisi, bala isahluko 3 sebhuku elithi IBhayibhili Lisifundisani? elidindwa ngoFakazi bakaJehova.

^ indima 13 OFakazi bakaJehova bangakufundisa iBhayibhili mahala ukuze uyizwisise kakhulu iMibhalo. Ukuze uthole okunengi ngalokhu sicela ubukele ividiyo ethi Kwenzakalani Esifundweni SeBhayibhili? ku-www.jw.org/nd.

UNkulunkulu uzahlala ekhona nini lanini yikho ufuna abangane bakhe labo baphile kuze kube nininini