Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Themba UJehova Uthole Ukuphila!

Themba UJehova Uthole Ukuphila!

‘Themba uJehova ngenhliziyo yakho yonke, ungathembi okwakho ukuzwisisa.’​—ZAGA. 3:5.

IZINGOMA: 3, 8

1. Kungani sonke sikufuna ukududuzwa?

SONKE siyakufuna ukududuzwa. Mhlawumbe abanye bethu sesihlala sikhathazekile futhi sidanile. Singabe sihlutshwa yikuguga, ukugula kumbe ukufelwa ngabantu esibathandayo. Abanye bathwele nzima ngenxa yokuphathwa kubi njalo lodlakela selubhahile. Siyakwazi ukuthi ‘izikhathi lezi ezinzima’ zitshengisa ukuthi siphila “ezinsukwini zokucina” lokuthi sekuseduze ukuthi umhlaba omutsha ufike. (2 Tim. 3:1) Kodwa abanye bethu sebeleminyaka leminyaka belindele ukugcwaliseka kwezithembiso zikaJehova njalo impilo iqhubeka isiba nzima. Manje singayithola ngaphi induduzo?

2, 3. (a) Kuyini esikwaziyo ngoHabakhukhi? (b) Kungani kuqakathekile ukuthi sihlole ibhuku likaHabakhukhi?

2 Impendulo yombuzo lo singayithola ngokuhlola ibhuku likaHabakhukhi. Lanxa iMibhalo ingasitsheli okunengi ngempilo kaHabakhukhi, ibhuku lakhe liyasikhuthaza kakhulu. Kungenzakala ukuthi ibizo lakhe litsho “Ukugona Ngothando.” Lingabe lichaza indlela uJehova asiduduza ngayo kumbe indlela izinceku zakhe ezibambelela ngayo kuye. UHabakhukhi wayekhuluma loNkulunkulu ebuza imibuzo etshengisa ukuthi wayefuna ukuzwisisa. Yikho  uNkulunkulu wamphefumulela ukuthi ayibhale phansi ingxoxo leyo ngoba wayekwazi ukuthi izasinceda.​—Hab. 2:2.

3 Ingxoxo le yiyo yodwa etholakala eBhayibhilini esitshela ngomphrofethi lo owayekhathazekile. Ibhuku lakhe liyingxenye yakho “konke okwalotshwa kudala” futhi okugcinwe eLizwini likaNkulunkulu iBhayibhili “ukuze kuthi ngokubekezela langokukhuthazwa yimibhalo sibe lethemba.” (Rom. 15:4) Ibhuku likaHabakhukhi lingasinceda njani? Liyasisiza sibone ukuthi kutshoni ukuthemba uJehova. Kanti njalo isiphrofetho sakhe siyasiqinisekisa ukuthi singenelisa ukuhlaliseka lanxa sisebunzimeni. Ngakho kasilihlolisiseni ibhuku leli.

THANDAZA KUJEHOVA

4. Kungani uHabakhukhi wayekhathazekile?

4 Bala uHabakhukhi 1:2, 3. UHabakhukhi waphila ngesikhathi esinzima kakhulu. Abantu bako-Israyeli babesenza izinto ezimbi futhi belodlakela. Lokhu kwamkhathaza kakhulu waze wazibuza ukuthi, ‘UJehova uzabuqeda nini bonke ububi lobu? Kungani sekwedlule isikhathi eside kangaka engakalungisi izinto?’ Phela wayesithi angathalaza ngapha langapha abone abantu bakibo bephathana kubi futhi becindezelana. Lanxa lokhu kwakumqeda amandla, wathandaza kuJehova emcela ukuthi alungise izinto. Mhlawumbe uHabakhukhi wayesecabanga ukuthi uJehova uyaphuza njalo wayengaselandaba labantu bakhe. Wena sewake wafikelwa ngumcabango onjalo yini?

5. Yisiphi isifundo esiqakathekileyo esisithola ebhukwini likaHabakhukhi? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

5 UHabakhukhi wayengasamthembi yini uJehova? Wayengaselalo yini ukholo lokuthi izithembiso zakhe zizagcwaliseka? Hatshi, wayelokhu emthemba uJehova futhi wayelalo ukholo, yikho wakhetha ukubikela yena konke okwakumhlupha kulokuthi athembele komunye umuntu. Okwakusenza uHabakhukhi akhathazeke yikuthi wayengazwisisi ukuthi uNkulunkulu uzazilungisa nini inhlupho lezo lokuthi kungani emyekela ephakathi kobunzima obungaka. UJehova wamphefumulela ukuthi abhale lokho okwakumkhathaza ukuze lathi sithole isifundo esiqakathekileyo. Indaba kaHabakhukhi isifundisa ukuthi akumelanga sesabe ukutshela uJehova konke okusikhathazayo lalokho esingakuzwisisiyo. Yikho esicela ukuthi sithandaze simtshele konke okusezinhliziyweni zethu. (Hubo. 50:15; 62:8) KuZaga 3:5 sikhuthazwa ukuthi ‘sithembe uJehova ngenhliziyo yonke’ njalo ‘singathembi okwethu ukuzwisisa.’ Kumele ukuthi uHabakhukhi wayewazi amazwi la futhi wayehlala ewakhumbula.

6. Kungani kuqakathekile ukuthandaza?

6 UHabakhukhi wamthemba uJehova, wamenza uMngane wakhe loYise. Kazange athembe okwakhe ukuzwisisa loba atshone esebambe isihlathi ecabanga ngenhlupho zakhe, kodwa wathandaza kuJehova embikela zonke indubo zakhe. Lathi yikho okufanele sikwenze ngoba uJehova uyayizwa imithandazo yethu njalo usicela ukuthi sitshengise ukuthi siyamthemba ngokumtshela okusikhathazayo. (Hubo. 65:2) Nxa singenza njalo, sizabona indlela uJehova aphendula ngayo imithandazo yethu. Uzasigona asiduduze futhi asikhokhele. (Hubo. 73:23, 24) Uzasincedisa sizwisise ukuthi yena uthini ngesimo esikuso kungelani lokuthi yibuphi ubunzima esiphakathi kwabo. Ngakho thandaza kuNkulunkulu ngenhliziyo yonke ukuze utshengise ukuthi uyamthemba.

LALELA UJEHOVA

7. UJehova wenzani ngesikhathi uHabakhukhi emtshela okwakumkhathaza?

7 Bala uHabakhukhi 1:5-7. UHabakhukhi watshela uJehova konke okwakumkhathaza.  Kumele ukuthi wayezibuza ukuthi uzathini ngezikhalazo zakhe. Kodwa uJehova kazange amhalade ngoba unguBaba olozwelo futhi ozwisisayo. Wayekwazi ukuthi umphrofethi wakhe wayesizwa ubuhlungu futhi ekhathazekile. Yikho wakhuluma amazwi ayewaqondise kumaJuda ayesehlamukile ukuze ancede uHabakhukhi akwazi lokho okwasekuzakwenzakala. Kungenzakala ukuthi uHabakhukhi wayengowokuqala ukutshelwa nguJehova ukuthi kwasekuseduze ukuba udlakela olwalukhona ngalesosikhathi luphele.

8. Kungani impendulo kaJehova yamangalisa uHabakhukhi?

8 UJehova wasiza uHabakhukhi wazwisisa ukuthi wayesezabasusela amanqe abantu bako-Israyeli. Kwasekuseduze ukuthi abajezise ngoba babelodlakela futhi besenza izinto ezimbi. Amazwi kaJehova athi “ezinsukwini zenu” ayetshengisa ukuthi lokho kwakuzakwenzakala ngesikhathi umphrofethi lo esaphila kumbe ngesikhathi abantu ayephila labo besesekhona. Le yiyo yini impendulo uHabakhukhi ayeyilindele? Hatshi. Yena ayekufisa yikuthi izinto ezimbi ezazisenzakala ziphele, kodwa okwatshiwo nguJehova kwakutshengisa ukuthi ukuhlupheka kwakuzamemetheka kulo lonke elakoJuda. Abantu bako-Israyeli babelodlakela sibili, kodwa bona babengcono kulamaKhaledi aseBhabhiloni ngoba babeyazi imithetho kaJehova. AmaKhaledi wona ayelolunya lwemamba futhi ayelodlakela oluhlasimulisa umzimba. Pho uJehova wayezasebenziselani abantu abalesihluku esingaka ukuthi ajezise abantu bakhe ayebakhethile? Wena wawuzathini usizwa impendulo kaJehova?

9. Yiphi imibuzo uHabakhukhi ayengabe ezibuza yona?

9 Bala uHabakhukhi 1:12-14, 17. UHabakhukhi wakuzwisisa ukuthi uJehova uzasebenzisa abaseBhabhiloni ukuthi ahlulele futhi ajezise abantu bakhe ababesenza okubi kodwa wayelokhu ephithene ingqondo. Lanxa kunjalo, wazithoba watshela uJehova ukuthi wayelokhu ‘eliDwala’ lakhe. (Dute. 32:4; Isaya. 26:4) UHabakhukhi wayezimisele ukuqhubeka ebekezela futhi elethemba lokuthi uNkulunkulu uzamtshengisa uthando lomusa. Lokho kwenza waba lesibindi sokuphinda atsho izikhalazo zakhe kuJehova. Mhlawumbe wayezibuza imibuzo le: UNkulunkulu uzayekelelani izinto ziqhubeka zisiba zimbi koJuda? Kungani engahle athathe inyathelo khathesi? Yindaba ezavumela ukuthi ububi bumemetheke yena enguSomandla? Kungani ‘ezazithulela’ lanxa ebona izinto ezimbi zigcwala elizweni? Phela yena ‘ungoNgcwele’ njalo ‘amehlo akhe ahlanzeke kakhulu ukuba akhangele okubi.’

10. Kuyini esingazibuza khona njengoHabakhukhi?

10 Kwezinye izikhathi lathi singakhathazeka njengoHabakhukhi. Siyamlalela sibili uJehova njalo simthemba ngenhliziyo yonke. Siyalibala iLizwi lakhe futhi sichwayisise ukuze silizwisise. Lokho kwenza sibe lethemba. Kanti njalo inhlanganiso yakhe iyasisiza ukuthi sizwisise izithembiso zakhe. Lanxa kunjalo, singazibuza ukuthi inhlupho zethu zizaphela nini. Okwenziwa nguHabakhukhi esezwe impendulo kaJehova kungasisiza.

LINDELA UJEHOVA

11. UHabakhukhi wazimisela ukwenzani ngemva kokuzwa impendulo kaJehova?

11 Bala uHabakhukhi 2:1. UHabakhukhi wathi esexoxe loJehova, inhliziyo yakhe yahlaliseka. Wazimisela ukuqhubeka ethembele kuJehova futhi emlindele ukuthi alungise izinto. Lesi kwakungasisifiso esiphelela emoyeni ngoba waphinda wathembisa ukuthi ‘uzalindela ngesineke usuku lomonakalo.’ (Hab. 3:16) Lezinye izinceku zikaNkulunkulu ezithembekileyo zatshengisa ukuthi ziyamthemba futhi ziyabekezela.  Lathi kasiqhubekeni simlindele uJehova ukuthi alungise umonakalo osemhlabeni.​—Mik. 7:7; Jak. 5:7, 8.

12. Yiziphi ezinye izifundo esizithola kuHabakhukhi?

12 Ukuzimisela kukaHabakhukhi kusifundisani? Okokuqala, sifunda ukuthi akumelanga siyekele ukuthandaza kuJehova kungelani lokuthi yibuphi ubunzima esiphakathi kwabo. Okwesibili, kufanele silalele lokho uJehova asitshela khona esebenzisa iLizwi lakhe lenhlanganiso yakhe. Okwesithathu, kumele simlindele ngesineke uJehova, simthembe ngenhliziyo yonke ukuthi ngesikhathi sakhe esifaneleyo uzabuqeda ubuhlungu esikubo. Nxa singaqhubeka sithululela uJehova isifuba, simlalela futhi simlindela ngesineke njengoHabakhukhi, sizahlaliseka enhliziyweni. Lokhu kuzasinceda sibekezelele ubunzima esiphakathi kwabo. Ithemba lethu lizakwenza sizimisele ukubekezela, futhi ukubekezela kuzasisiza sithokoze lanxa siphakathi kwenhlupho. Kanti njalo kasisoze sithandabuze ukuthi uBaba wethu osezulwini uzabuqeda ububi obusemhlabeni.​—Rom. 12:12.

13. Yiwaphi amazwi aqinisayo esiwathola kuHabakhukhi 2:3?

13 Bala uHabakhukhi 2:3. Kumele ukuthi uJehova uSomandla wathokoza kakhulu ebona ukuthi uHabakhukhi wayezimisele ukulinda. Wayekubona ukuthi umphrofethi wakhe uphakathi kwelitshe lembokodo. Yikho wamduduza, wakhuluma laye ngomusa emqinisekisa ukuthi wayezazithola izimpendulo zemibuzo eyayimkhathaza. Kwasekuseduze ukuthi ububi buphele. Kwakungani uJehova uthi kuHabakhukhi: “Bekezela futhi ungithembe. Ngizakuphendula lanxa kungakhanya angathi ngiyaphuza!” Wamkhumbuza ukuthi wayezagcwalisa izithembiso zakhe ngesikhathi sakhe asikhethileyo, wamkhuthaza lokuthi akulindele ukugcwaliseka kwenjongo yakhe. Ekucineni umphrofethi lo wayezathokoza ebona ayekufisa sekusenzakala.

Kungani kufanele sizimisele ukukhonza uJehova ngamandla ethu wonke? (Khangela indima 14)

14. Kuyini okufanele sizimisele ukukwenza nxa siphakathi kobunzima?

14 Ukulindela uJehova ngesineke lokulalela konke asitshela khona kuzakwenza sibe lesibindi njalo kuzasisiza singakhathazeki kakhulu lanxa sisehlelwa zinhlupho. UJesu laye wathi simthembe uJehova ngoba unguMgcini Wesikhathi Omkhulu njalo singakhathazeki ‘ngezikhathi lezinsuku’ angakazivezi ebantwini. (ImiSeb. 1:7) Yikho-ke kasingalahli ithemba kodwa kasizithobeni, sibe lokholo njalo sibekezele. Kasisisebenziseni kuhle isikhathi esiseleyo ukuze sikhonze uJehova ngamandla ethu wonke.​—Mak. 13:35-37; Gal. 6:9.

UKUTHEMBA UJEHOVA KUZAKWENZA SITHOLE UKUPHILA LEZIBUSISO

15, 16. (a) Yiziphi izithembiso ezinhle esizithola ebhukwini likaHabakhukhi? (b) Izithembiso lezi zisifundisani?

15 UJehova uthembisa ukuthi uzababusisa abantu abalungileyo. Uthi: “Olungileyo uzaphila ngokholo lwakhe,” njalo “umhlaba uzagcwala ngokwazi udumo lukaJehova.” (Hab. 2:4, 14) Amazwi la atshengisa ukuthi labo ababekezelayo futhi abamthembayo uNkulunkulu bazanikwa ukuphila.

16 Nxa uqala ukubala isithembiso esikuHabakhukhi 2:4, ungacabanga ukuthi singumutsho nje ongatsho lutho. Loba kunjalo, umphostoli uPhawuli wananzelela ukuthi isithembiso lesi siqakathekile waze wasiloba ezincwadini zakhe ezintathu! (Rom. 1:17; Gal. 3:11; Heb. 10:38) Kungelani lokuthi abantu abalungileyo bahlangana labuphi ubunzima bazayibona injongo kaJehova igcwaliseka ngenxa yokuthi balokholo futhi bayamthemba. UJehova usikhuthaza ukuthi silibone ngelihlo lengqondo ikusasa eliphambi kwethu.

17. Ibhuku likaHabakhukhi lisisiza ngani?

17 Ibhuku likaHabakhukhi lilesifundo esihle esingasinceda kakhulu kulezinsuku zokucina.  Lisifundisa ukuthi uJehova uzabanika ukuphila bonke abalokholo futhi abamthembayo. Ngakho kasiqhubekeni siqinisa ukholo lwethu njalo sihlale simthemba uNkulunkulu lanxa sisebunzimeni. Ebhukwini likaHabakhukhi, uJehova usinika ithemba lokuthi uzasisekela futhi asikhulule. Asicela khona nje yikuthi simthembe njalo simlindele ngesineke kuze kufike isikhathi sakhe asibekileyo. Ngesikhathi leso uMbuso kaNkulunkulu uzabusa umhlaba wonke njalo umhlaba uzabe usugcwele izinceku zikaNkulunkulu ezithokozayo njalo ezithobekileyo.​—Mat. 5:5; Heb. 10:36-39.

THEMBA UJEHOVA UKUZE UHLALE UTHOKOZA

18. Okwatshiwo nguJehova kwamnceda ngani uHabakhukhi?

18 Bala uHabakhukhi 3:16-19. Okwatshiwo nguJehova kwamnceda kakhulu uHabakhukhi. Wacabangisisa ngezinto ezimangalisayo uJehova ayezenzele abantu bakhe. Lokho kwenza wamthemba kakhulu. Wayesekwazi ukuthi uJehova wayesezawulungisa umonakalo owawudalwe ngabantu. Amazwi la amduduza umphrofethi lo lanxa wayesazi ukuthi uzaqhubeka ehlupheka okwesikhatshana. Lanxa wayeqale ethandabuza, khathesi wayesethokoza futhi eselethemba lokuthi uJehova uzamsindisa. Amazwi akuHabakhukhi 3:18 enza sizwisise ukuthi kutshoni ukuthemba uJehova. Ezinye izazi zithi angabe esitsho ukuthi, “Ngizakweqa ngithokoze ngenxa yeNkosi yami; ngizayeqayeqa ngikholise ngenxa kaNkulunkulu wami.” Lathi kuyasithokozisa ukwazi ukuthi uJehova usigcinele izithembiso ezinhle okwamagama lokuthi useqalisile ukuvula indlela yokuzigcwalisa.

19. Singenzani ukuze sithole induduzo njengoHabakhukhi?

19 Kuyacaca-ke ukuthi isifundo esiqakatheke kakhulu esisithola ebhukwini likaHabakhukhi ngesokuthi simthembe uJehova. (Hab. 2:4) Ngakho kufanele siqinise ubuhlobo bethu laye ukuze senelise ukuhlala simthemba. Manje singakwenza njani lokho? Okokuqala, kufanele sihlale sithandaza kuJehova, simtshele konke okusikhathazayo. Okwesibili, kumele silalelisise konke asitshela khona esebenzisa iLizwi lakhe lenhlanganiso yakhe. Okwesithathu, kumele sihlale sithembekile kuJehova njalo simlindele ngesineke. Lokho yikho kanye uHabakhukhi akwenzayo. Lanxa waqalisa ibhuku lakhe ngamazwi aveza ukudabuka enhliziyweni, waliphetha ngamazwi atshengisa ukuthi wayesethokoza futhi eselethemba. Nxa singamlingisela uHabakhukhi, uJehova uBaba wethu osezulwini uzasigona asiduduze! Kambe singayithola ngaphi induduzo edlula leyo?