Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 19

Uthando Lokwahlulela Okuhle Emhlabeni Lo Omubi

Uthando Lokwahlulela Okuhle Emhlabeni Lo Omubi

“Kawusuye uNkulunkulu othokoza ngobubi; ababi ngeke bahlale lawe.”​—HUBO. 5:4.

INGOMA 142 Ukubambelela Ethembeni Esilalo

ESIZAKUFUNDA *

1-3. (a) IHubo 5:4-6 liveza ukuthi uJehova uzwa njani ngobubi? (b) Kungani sisithi ukuhlukuluzwa kwabantwana kuphikisana ‘lomthetho kaKhristu’?

UJEHOVA UNKULUNKULU uyabuzonda bonke ububi. (Bala iHubo 5:4-6.) Ukuhlukuluzwa kwabantwana kwezemacansini khona ukuzonda okuzwayo ngoba yisono esibi kakhulu futhi esenyanyekayo. Lathi oFakazi bakhe siyakuzonda kakhulu lokhu njalo kasifuni lakuzwa ngakho ebandleni lamaKhristu. Singakuzwa kasikufukameli kodwa sihle senze okuthile ukuze indaba yakhona ilungiswe.​—Rom. 12:9; Heb. 12:15, 16.

2 Ukuhlukuluzwa kwabantwana konke nje kuphikisana ‘lomthetho kaKhristu.’ (Gal. 6:2) Kungani sisitsho njalo? Esihlokweni esidlulileyo sibonile ukuthi umthetho kaKhristu, okutsho konke akufundisayo ngamazwi langezenzo, usekelwe ethandweni futhi wenza abantu baphathane kuhle. AmaKhristu eqiniso ayawulandela umthetho lo yikho aphatha abantwana ngendlela ebenza bazizwe bevikelekile njalo babone ukuthi bayathandwa sibili. Kodwa umuntu ohlukuluza abantwana kalandaba labo futhi mubi kakhulu. Wenza umntwana acabange ukuthi akulamuntu ongamvikela lokuthi kathandwa.

3 Kuyadanisa ukuthi ukuhlukuluzwa kwabantwana kwezemacansini luhlupho olukhona emhlabeni wonke. Uhlupho lolu lwehlela lamaKhristu eqiniso. Okwenza kube njalo yikuthi “abantu ababi labangamaqili” sebebanengi futhi abanye bangazama ukungena ebandleni. (2 Tim. 3:13) Kanti njalo abanye ebandleni bavume ukubuswa yizifiso  zenyama ezilihlazo bacina behlukuluza abantwana kwezemacansini. Asixoxeni ngokuthi kungani ukuhlukuluzwa kwabantwana kuyisono esibi kakhulu. Ngemva kwalokho sizakhuluma ngokwenziwa ngabadala nxa omunye ebandleni enze isono esikhulu esinjengokuhlukuluza umntwana. Sizabona lokuthi abazali bangenzani ukuze bavikele abantwababo. *

ISONO ESIBI KAKHULU

4-5. Kungani sisithi umuntu ohlukuluza umntwana uyamonela?

4 Ukuhlukuluzwa komntwana kubangela umonakalo omkhulu. Lowo ohlukuluziweyo, labangakibo kanye labazalwane ebandleni bezwa ubuhlungu okwesikhathi eside. Ukuhlukuluza umntwana yisono esibi kakhulu.

5 Umuntu ohlukuluza umntwana uyamonela. Ukuzwisa abanye ubuhlungu ngokubaphatha kubi lokwenza bahlupheke yisono. Umuntu ohlukuluza umntwana wenza isono njengoba sizabona esihlokweni esilandelayo. Utshaphaza impilo yomntwana ngendlela elesihluku. Umntwana uyabe emthembe ephelele kodwa yena ambambe ngamandla ukuthi enze izinto okungamelanga azenze njalo lokhu kwenza azizwe engavikelekanga. Kumele sibavikele abantwana ukuze bangehlelwa yibubi obunje siphinde siduduze futhi sincede labo abake bahlukuluzwa.​—1 Thes. 5:14.

6-7. Kungani sisithi umuntu ohlukuluza umntwana wonela ibandla kanye leziphathamandla?

6 Umuntu ohlukuluza umntwana wonela ibandla. Ilunga lebandla elitholakala lilecala lokuhlukuluza umntwana lenza ibandla likhulunyelwe kubi. (Mat. 5:16; 1 Phet. 2:12) Umuntu lo uyabe ewonele izigidi zamaKhristu ezithembekileyo ‘ezilulwela ngamandla wonke ukholo.’ (Jud. 3) Kasibagcini ebandleni abantu abangaphendukiyo ezonweni ezimbi kangaka futhi abenza ukuthi ibandla likhulunyelwe kubi.

7 Umuntu ohlukuluza umntwana wonela iziphathamandla. AmaKhristu kumele ‘azehlise kuziphathamandla.’ (Rom. 13:1) Nxa sihlonipha imithetho yelizwe siyabe sizehlisa kuziphathamandla. Ilunga lebandla elitholakala lilecala elinjengokuhlukuluza umntwana liyabe lisonela iziphathamandla. (Khangela ImiSebenzi 25:8.) Lanxa abadala bengelamvumo yokujezisa abantu abephula umthetho welizwe, kabamvikeli lowo ohlukuluze umntwana ekujezisweni nguhulumende. (Rom. 13:4) Owonileyo kumele avune lokho akuhlanyeleyo.​—Gal. 6:7.

8. UJehova uzibona njani izono ezenziwa kwabanye abantu?

8 Okubi kakhulu yikuthi umuntu ohlukuluza umntwana wonela uNkulunkulu. (Hubo. 51:4) Umuntu owonela omunye uyabe esonela loJehova. Ngokwesibonelo, uMthetho uNkulunkulu awunika ama-Israyeli wawusithi indoda eyayiqile umakhelwane wayo ‘yayingathembekanga kuJehova.’ (Levi. 6:2-4) Yikho ilunga lebandla elihlukuluza umntwana limenze azizwe engavikelekanga kalithembekanga kuNkulunkulu njalo liyabe lilingcolise okuzwayo ibizo likaJehova. Lokhu kwenza sibone ukuthi ukuhlukuluza umntwana kwezemacansini yisono esenyanyekayo kuJehova okungamelanga sidlale ngaso.

9. Yiziphi izinto ezisekelwe eBhayibhilini inhlanganiso kaJehova esileminyaka izikhipha futhi kungani isenza njalo?

 9 Sekuleminyaka inhlanganiso kaJehova ikhipha izinto ezisekelwe eBhayibhilini eziphathelane lokuhlukuluzwa kwabantwana. Ngokwesibonelo, iNqabayokulinda le-Vukani! ibisiba lezihloko ezikhuluma ngalokho okungenziwa ngabahlukuluzwe kwezemacansini ukuze bazwe ngcono lokuthi abanye bangabanceda njalo babakhuthaze njani. Ezinye bezikhuluma ngokuthi abazali bangenzani ukuze bavikele abantwababo. Inhlanganiso iqeqetshe abadala isebenzisa iBhayibhili ukuze bazi okumele bakwenze nxa omunye ehlukuluze umntwana kwezemacansini. Iqhubeka ihlola njalo ithuthukisa indlela abadala abaphatha ngayo izono ezinje ukuze benze okuhambelana lokutshiwo ngumthetho kaKhristu.

OKWENZIWA NGABADALA NXA OTHILE ENZE ISONO ESIKHULU

10-12. (a) Kuyini abadala abakukhumbulayo nxa bephatha indaba yomuntu owenze isono esikhulu futhi baqakathekisani? (b) Ngokwalokho okutshiwo kuJakhobe 5:14, 15, kuyini abadala abazama ukukwenza?

10 Abadala bayakhumbula ukuthi umthetho kaKhristu uthi kumele batshengise ukuthi bayawuthanda umhlambi futhi benze lokho uNkulunkulu athi kulungile nxa bephatha indaba yomuntu owenze isono esikhulu. Yikho kumele bacabangisise ngezinto ezinengi nxa bengabikelwa ngendaba le. Abadala baqakathekisa kakhulu ukungcweliswa kwebizo likaNkulunkulu. (Levi. 22:31, 32; Mat. 6:9) Kanti njalo baqakathekisa ukunceda abazalwane abasebandleni ukuthi baqhubeke beqinile ekukhonzeni kanye lokududuza lokuqinisa abonelweyo.

11 Okunye abakuqakathekisayo yikuncedisa owenze isono esikhulu ukuthi abuyele kuJehova nxa ephenduka. (Bala uJakhobe 5:14, 15.) UmKhristu owenza isono esikhulu ukuze asuthise isifiso sakhe esibi ufanana lomuntu ogulayo. Kasaqinanga ekukhonzeni. * Abadala banjengabodokotela ngoba bayazama ukwenza ukuthi “ogulayo [kumbe lowo owonileyo] asile.” Nxa umuntu lo ezimisele ukuphenduka, iseluleko sabadala esisekelwe eBhayibhilini sizamnceda abuyele kuJehova.​—ImiSeb. 3:19; 2 Khor. 2:5-10.

12 Kusegcekeni ukuthi umsebenzi abadala abalawo kayisiwo wokudlala. Bayawuthanda sibili umhlambi uNkulunkulu abagcinise wona. (1 Phet. 5:1-3) Bafuna abafowabo labodadewabo bazizwe bevikelekile ebandleni. Lokhu yikho okwenza basukumele phezulu nxa bangabikelwa ukuthi kulomuntu ohlukuluze umntwana kwezemacansini loba owenze esinye isono esikhulu. Indima ezilandelayo zizasitshela ngalokho abadala abakwenzayo nxa sebezwe lokhu.

13-14. Abadala bayayilandela yini imithetho yelizwe ethi abantu kumele babikele iziphathamandla ngokuhlukuluzwa kwabantwana? Chasisa.

13 Abadala bayayilandela yini imithetho yelizwe ethi abantu kumele babikele iziphathamandla ngokuhlukuluzwa kwabantwana? Ye. Kwamanye amazwe kulemithetho enjalo futhi abadala bayayilandela. (Rom. 13:1) Imithetho le kayiphikisani lomthetho kaNkulunkulu. (ImiSeb. 5:28, 29) Yikho abadala bahle bathintane lewofisi yegatsha bengezwa udletshana lokuthi umntwana engabe ehlukuluziwe ukuze bazi ukuthi bangayilandela njani imithetho yelizwe ephathelane lokubika indaba enjalo.

 14 Abadala batshela abantwana abahlukuluziweyo labazali babo kanye labanye abayaziyo indaba yokuhlukuluzwa ukuthi balelungelo lokuyayibika kuziphathamandla. Kodwa ake sithi omangalelwayo lilunga lebandla futhi indaba le icina isisaziwa emphakathini. UmKhristu oyibikileyo kumele acabange ukuthi ungcolise ibizo likaNkulunkulu yini? Hatshi. Lowo ohlukuluze umntwana nguye ongcolise ibizo likaNkulunkulu.

15-16. (a) Kungani kumele abadala balandele okutshiwo ku-1 Thimothi 5:19 bengakabumbi ikhomithi yokwahlulela? (b) Abadala benzani nxa othile ebandleni emangalelwa ngokuthi uhlukuluze umntwana?

15 Kungani kumele indaba ifakazelwe ngabantu ababili loba abedlula lapho abadala bengakabumbi ikhomithi yokwahlulela? Isizatho yikuthi iBhayibhili lithi ukwenza njalo kutshengisa ukwahlulela okuhle. Nxa lowo omangalelwayo elandula, abadala abangeke babumbe ikhomithi yokwahlulela indaba ingazange ifakazelwe ngumuntu wesibili. (Dute. 19:15; Mat. 18:16; bala u-1 Thimothi 5:19.) Pho akusamelanga yini indaba yokuthi umntwana uhlukuluziwe iyebikwa kuziphathamandla nxa kungazange kube labofakazi ababili? Hatshi. Okwabofakazi ababili kusebenza ebandleni. Akusebenzi nxa abadala loba abanye befuna ukubika indaba le kuziphathamandla.

16 Abadala bangezwa ukuthi othile ebandleni umangalelwa ngokuthi uhlukuluze umntwana bayalandela konke okutshiwo yiziphathamandla mayelana lokubika indaba enje. Ngemva kwalokho bayadingisisa ukuthi kungabe kuhambe njani. Sebekwenzile lokhu basebenzisa okutshiwo liBhayibhili ukuze babone langabe kuyadingeka ukuthi babumbe ikhomithi yokwahlulela. Omangalelwayo angaphika embe phansi ngesikhathi ebuzwa ngendaba yakhona, abadala babiza abangabe beyazi indaba le ukuthi babatshele abakwaziyo. Nxa umuntu obike indaba kanye lomunye befakaza ukuthi omangalelwayo uhlukuluze umntwana loba wake wahlukuluza omunye umntwana ngesinye isikhathi, abadala bayabumba ikhomithi yokwahlulela. * Ukuswelakala kukafakazi wesibili akutsho ukuthi lowo omangalayo ukhuluma amanga. Lanxa kungazange kutholakale omunye osekela okukhulunywe ngobike indaba, abadala bayakwazi ukuthi omangalelwayo engabe esenzile isono esikhulu esizwise abantu ubuhlungu obukhulu. Bazaqhubeka beduduza futhi beqinisa labo abazwiswe ubuhlungu. Kanti njalo bazakwenza konke okusemandleni abo ukuze bavikele ibandla kulowo omangalelwa ngokuthi uhlukuluze umntwana.​—ImiSeb. 20:28.

17-18. Chasisa umsebenzi owenziwa yikhomithi yokwahlulela.

17 Ikhomithi yokwahlulela yenza msebenzi bani? Abadala abakukhomithi le kabahluleli ukuthi ohlukuluze umntwana kumele ajeziswe yini yiziphathamandla ngenxa yokwephula umthetho. Kayisibo abatshoyo ukuthi izephulamthetho zijeziswe njani. Umsebenzi lo bawutshiyela iziphathamandla. (Rom. 13:2-4; Tit. 3:1) Bona abakwenzayo yikwahlulela ukuthi umuntu owonileyo angaqhubeka esebandleni yini.

18 Abadala abakukhomithi yokwahlulela bakhangela izindaba eziphathelane lokukhonza kuphela. Basebenzisa iMibhalo ukuze babone ukuthi owonileyo uyaphenduka loba hatshi. Nxa engaphenduki,  uyasuswa besekumenyezelwa ebandleni ukuthi kasenguFakazi kaJehova. (1 Khor. 5:11-13) Nxa ephenduka uyaqhubeka esebandleni. Kodwa abadala bazamtshela ukuthi kasoze aphiwe imisebenzi ebandleni okweminyaka eminengi kumbe okwempilo yakhe yonke. Abadala bayafuna sibili ukuthi abantwana abasebandleni bavikeleke yikho bangaxwayisa abazali bebodwa ukuthi bananzelele nxa abantwababo belomuntu ohlukuluze umntwana. Nxa abadala besenza lokhu baba leqiniso lokuthi abaqambi amabizo alabo abahlukuluziweyo.

UNGABAVIKELA NJANI ABANTWABAKHO?

Abazali bavikela abantwababo ukuthi bangahlukuluzwa kwezemacansini ngokuxoxa labo mayelana lezemacansini. Babafundisa besebenzisa lokho esikuphiwa yinhlanganiso kaNkulunkulu. (Khangela indima 19-22)

19-22. Abazali bangenzani ukuze bavikele abantwababo? (Khangela umfanekiso ongaphandle.)

19 Ngobani abalomlandu omkhulu wokuvikela abantwana? Ngabazali. * Abantwabakho bayisipho osiphiwe nguNkulunkulu, ‘ilifa elivela kuJehova.’ (Hubo. 127:3) UJehova ukunike umsebenzi wokuvikela abantwabakho. Kuyini ongakwenza ukuze ubavikele ukuthi bangahlukuluzwa?

20 Okokuqala, funda mayelana lokuhlukuluzwa. Funda ngokuthi ngabantu abanjani abahlukuluza abantwana kanye lezindlela abazisebenzisayo ukuze babaqile. Nanzelela abantu kumbe izimo ezingaba yingozi. (Zaga. 22:3; 24:3) Khumbula ukuthi izikhathi ezinengi umntwana uhlukuluzwa ngumuntu amaziyo futhi amthembayo.

21 Okwesibili, xoxa labantwabakho njalo bakhuthaze ukuthi bakhululeke ukuxoxa lawe. (Dute. 6:6, 7) Kumele ubalalelisise nxa bekhuluma lawe. (Jak. 1:19) Abantwana abahlukuluziweyo bajayele ukwesaba ukutshela omunye umuntu ngakho. Bangabe besesaba ukuthi akulamuntu ozabakholwa. Kwesinye isikhathi lowo obahlukuluzileyo engabe ebethusele wathi bazayifunda ivaliwe nxa bengake bayithi vu indaba yokuhlukuluzwa kwabo. Nxa ungabona angani kukhona okutshaya amanzi, buza imibuzo ngendlela elesineke futhi ulalelisise konke abakutshoyo.

22 Okwesithathu, fundisa abantwabakho. Batshele okumele bakwazi ngezemacansini kusiya ngokuthi banganani. Bafundise ukuthi kumele bathini futhi benzeni nxa omunye umuntu ezama ukubabamba ngendlela esolisayo. Sebenzisa lokho inhlanganiso kaJehova ekunika khona ukuze ubavikele.—Khangela ibhokisi elithi “ Zifundise Wena Labantwabakho.”

23. Siyibona njani indaba yokuhlukuluzwa kwabantwana futhi yiwuphi umbuzo esizawuphendula esihlokweni esilandelayo?

23 Thina oFakazi bakaJehova sibona ukuhlukuluzwa kwabantwana kwezemacansini kuyisono esenyanyekayo lecala elibi kakhulu. Silandela umthetho kaKhristu yikho emabandleni ethu kasibavikeli labo abahlukuluza abantwana ukuthi bangajeziswa. Kodwa singabanceda njani labo abake bahlukuluzwa? Umbuzo lo sizawuphendula esihlokweni esilandelayo.

INGOMA 103 Abelusi Bayizipho Ezivela KuNkulunkulu

^ indima 5 Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi singabavikela njani abantwana ukuze bangahlukuluzwa kwezemacansini. Sizafunda ngalokho okwenziwa ngabadala ukuze bavikele ibandla lokuthi abazali bangenzani ukuze bavikele abantwababo.

^ indima 3 INGCAZELO YAMABALA: Nxa umuntu omdala esuthisa izifiso zakhe zemacansini emntwaneni uyabe emhlukuluza kwezemacansini. Lokhu kugoqela ukuya emacansini laye, ukumumuza izitho zensitha, ukuya emacansini esebenzisa isitho sokuya ngaphandle kanye lokuphulula izitho zensitha, amabele kumbe izibunu loba ukwenza okunye okulihlazo. Umntwana ohlukuluziweyo uyabe ezwiswe ubuhlungu futhi akusicala lakhe ukuthi uhlukuluziwe. Lanxa abanengi abahlukuluzwayo bengamankazana, labafana abanengi bayahlukuluzwa. Obaba yibo abajayele ukuhlukuluza abantwana kodwa labanye omama bayakwenza lokhu.

^ indima 11 Isono yisono yikho lowo owenze isono esikhulu kangeke atshiywe enjalo ngenxa nje yokuthi kaqinanga ekukhonzeni. UJehova uzamahlulela ngalokho akwenzileyo.​—Rom. 14:12.

^ indima 16 Umntwana akumelanga abekhona nxa abadala bekhuluma lalowo omangalelwa ngokuthi umhlukuluzile. Umzali loba omunye umuntu omdala othenjwa ngumntwana angalandisela abadala lokho akuzwe ngomntwana. Lokhu kwenzelwa ukuthi umntwana angaphindi azwe obunye ubuhlungu.

^ indima 19 Okuzakhulunywa ngakho lapha akusebenzi kubazali kuphela kodwa kusebenza lakulabo abagcine abantwana abangasibabo.