Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJehova Uyamqakathekisa U-“Ameni” Wakho

UJehova Uyamqakathekisa U-“Ameni” Wakho

UJEHOVA uyakuqakathekisa ukukhonza kwethu. ‘Uyazilalela azizwe’ izinceku zakhe futhi uyakuqakathekisa konke ezikwenzayo nxa zimdumisa. Kalandaba lokuthi kuncane kangakanani. (Mal. 3:16) Ngokwesibonelo, kulebala elithi “ameni” okungenzeka sesilikhulume izikhathi ezinengi. Kambe uJehova uyaliqakathekisa yini ibala leli elingakhanya lingatsho lutho? Ye, uyaliqakathekisa. Asihloleni ukuthi ibala leli litshoni futhi sibone lokuthi lisetshenziswe njani eBhayibhilini. Lokhu kuzakwenza sizwisise ukuthi kungani uJehova eliqakathekisa.

“ABANTU BONKE BAZAKUTHI, ‘AMENI!’”

Ibala elithi “ameni” litsho ukuthi “kakube njalo” kumbe ukuthi “sibili.” Livela kwelesiHebheru elitsho “ukuthembeka,” “ukuba qotho.” Kwesinye isikhathi ibala leli lalisetshenziswa ezindabeni zomthetho. Umuntu wayesithi “ameni” ngemva kokwenza isifungo ukuze atshengise ukuthi akukhulumileyo kuliqiniso lokuthi wayezasamukela isijeziso okwakukhulunywe ngaso nxa engasagcinanga isithembiso sakhe. (Nani. 5:22) Kwakumele azimisele kakhulu ukugcina isithembiso sakhe nxa wayethe “ameni” phambi kwabantu.​—Neh. 5:13.

Ibala elithi “ameni” lisetshenziswe kakhulu kuDutheronomi isahluko 27. Ngemva kokungena eLizweni Lesithembiso, ama-Israyeli kwakumele abuthane phakathi kweNtaba i-Ebhali leNtaba iGerizimu ukuze azwe uMthetho ubalwa. Kwakumele atshengise lokuthi ayavumelana lokwakutshiwo nguMthetho yikho ayephendula ngokuthi “Ameni!” ngesikhathi kubalwa okwakuzawehlela nxa engalaleli. (Dute. 27:15-26) Akucabange ukuvungama okwabakhona ngesikhathi izinkulungwane zamadoda labesifazana kanye labantwana zisithi “Ameni!” (Josh. 8:30-35) Kumele ukuthi abako-Israyeli kabazange bawakhohlwe amazwi abawakhulumayo mhlalokho. Basigcina isithembiso sabo ngoba iBhayibhili lithi: ‘Abako-Israyeli bamkhonza uJehova ngesikhathi sokuphila kukaJoshuwa labadala abaphila iminyaka eyayisedlula eyakhe njalo ababebone zonke izinto uJehova ayezenzele abako-Israyeli.’​—Josh. 24:31.

UJesu laye wayesithi “ameni” ukuze atshengise ukuthi amazwi akhe aliqiniso. Wayengakhulumi ukuthi “ameni” (ngesiNdebele ibala leli lihunyutshwe ngokuthi “ngiqinisile”) ngemva kwamazwi akhulunywe ngomunye umuntu  kodwa wayeqala ngaye u-“ameni” ukuze atshengise ukuthi ayezakutsho kwakuliqiniso. Kwesinye isikhathi wayeliphinda ibala leli, athi “ameni ameni.” (Mat. 5:18; Joh. 1:51) Lokhu kwakusenza ababemlalele babone ukuthi ayekutsho kwakuliqiniso. UJesu wayekhuluma iqiniso elipheleleyo ngoba nguye owayephiwe amandla okwenza ukuthi zonke izithembiso zikaNkulunkulu zigcwaliseke.​—2 Khor. 1:20; Isam. 3:14.

“ABANTU BATHI: ‘AMENI. KABONGWE UJEHOVA!’”

Abako-Israyeli babephinda bathi “ameni” nxa bedumisa uJehova futhi bekhuleka kuye. (Neh. 8:6; Hubo. 41:13) Nxa babesithi “ameni” ngemva komkhuleko babetshengisa ukuthi bayavumelana lababekuzwe kuwo futhi lokhu kwakusenza bahlanganyele embuthanweni njalo bakholise ukukhonza uJehova. Lokhu yikho okwenzakala ngesikhathi iNkosi uDavida iletha iBhokisi Lesivumelwano likaJehova eJerusalema. Kwathi seliseJerusalema kwenziwa idili futhi uDavida wabhala umkhuleko otholakala ku-1 ImiLando 16:8-36. Amazwi omthandazo lo athophela ezinhliziyweni zababesedilini okokuthi “bonke abantu bathi: ‘Ameni. Kabongwe uJehova!’” Babethokoza sibili ngokukhonza uJehova bendawonye.

AmaKhristu akudala lawo ayelisebenzisa ibala elithi “ameni” nxa edumisa uJehova. Abalobi beBhayibhili balifaka kanengi emabhukwini abawabhalayo. (Rom. 1:25; 16:27; 1 Phet. 4:11) KuSambulo kuze kukhulunywe ngezidalwa zomoya ezisezulwini ezidumisa uJehova zisithi: “Ameni! Dumisani uJah!” (Isam. 19:1, 4) Ngesikhathi sabaphostoli, amaKhristu ayejayele ukuthi “ameni” ngemva kwemithandazo eyayikhulekwa emihlanganweni yawo. (1 Khor. 14:16) Kodwa kwakungamelanga aphonguthi “ameni” engakwazi akuvumayo.

KUNGANI UKUTHI “AMENI” KUQAKATHEKILE?

Sesibonile ukuthi izinceku zikaJehova zazilisebenzisa nxa kutheni ibala elithi “ameni,” yikho sesizwisisa ukuthi kungani u-“ameni” eyindlela engcono kakhulu yokuphetha umthandazo. Nxa simutsho ekuphetheni kwemithandazo  esiyikhuleka sisodwa siyabe sitshengisa ukuthi besikhuleka ngenhliziyo yonke. Kanti njalo nxa sisithi “ameni” ngemva komthandazo owenziwa sibanengi, kungelani lokuthi simkhuluma azwakale loba simutsho enhliziyweni, siyabe sitshengisa ukuthi siyavumelana lobekukhulunywa. Nanku okunye okutshengisa ukuthi u-“ameni” wethu uqakathekile.

Sitshengisa ukuthi siyabe siwulalele umkhuleko. Indlela esiziphatha ngayo nxa kuthandazwa iqakathekile njengokuthi “ameni.” Sifisa ukuthi u-“ameni” wethu asuke enhliziyweni yikho sizaziphatha kuhle futhi silalele nxa kukhulekwa.

Siyamanyana labanye. Esikuzwayo nxa kuthandazwa sibanengi kuyabe kufanana lalokho ibandla lonke elikuzwayo. (ImiSeb. 1:14; 12:5) Siphinda simanyane kakhulu labafowethu labodadewethu nxa sisithi “ameni” labo. Umthandazo wethu ungenza uJehova aphendule lokho esiyabe sikucela kungelani lokuthi u-“ameni” wethu uzwakele loba simkhulumele enhliziyweni.

Siyabe sidumisa uJehova nxa sisithi “ameni”

Siyabe sidumisa uJehova. UJehova ubona ngitsho lokuncane esikwenzayo nxa simkhonza. (Luk. 21:2, 3) Uyazazi inhloso esilazo lokusezinhliziyweni zethu. Lanxa silalele imihlangano ngefoni, uJehova uyamuzwa u-“ameni” wethu futhi nxa simutsho siyabe sidumisa uJehova sindawonye labazalwane abasemihlanganweni.

U-“ameni” wethu uqakatheke kakhulu lanxa engakhanya engatsho lutho. Elinye ibhuku elichasisa iBhayibhili lithi: “Nxa izinceku zikaNkulunkulu zisebenzisa ibala leli ziyabe zitshengisa ukuthi ziyaqiniseka lokuthi ziyavumelana sibili lalokho okukhulunywayo njalo zilethemba.” Sengathi u-“ameni” wethu angathokozisa uJehova sonke isikhathi.​—Hubo. 19:14.