Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 11

Lalela ILizwi LikaJehova

Lalela ILizwi LikaJehova

“Le yiNdodana yami . . . Yilaleleni.”​—MAT. 17:5.

INGOMA 89 Lalela Ubusiswe

ESIZAKUFUNDA *

1-2. (a) UJehova ubekhuluma njani labantu kusukela kudala? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

UJEHOVA uyakuthanda ukukhuluma lathi. Kudala wayesebenzisa abaphrofethi, izingilosi leNdodana yakhe uKhristu uJesu ukuthi asitshele ngentando yakhe. (Amos. 3:7; Gal. 3:19; Isam. 1:1) Khathesi ukhuluma lathi esebenzisa iLizwi lakhe iBhayibhili. Wasinika lona ukuze sikwazi ukuthi ucabangani lokuthi sizwisise indlela zakhe.

2 Ngesikhathi uJesu esemhlabeni uJehova wakhuluma kathathu esezulwini. Ake sixoxe ngalokho uJehova akutshoyo ngalezozikhathi sibone ukuthi sifundani kukho lokuthi kusinceda njani.

“WENA UYINDODANA YAMI ENGIYITHANDAYO”

3. Yiwaphi amazwi akuMakho 1:9-11 uJehova awatshela uJesu ngesikhathi ebhabhathizwa njalo kuyini okuqakathekileyo esikuthola kuwo?

3 Okokuqala lapho uJehova akhuluma khona esezulwini kulotshwe kuMakho 1:9-11. (Bala.) Wathi: “Wena uyiNdodana yami engiyithandayo; ngiyakwamukela.” Kumele ukuthi kwamthinta kwamancane uJesu ukuzwa uYise esithi uyamthanda njalo etshengisa ukuthi uyamthemba. Kulezinto ezintathu eziqakathekileyo esizithola emazwini uJehova awatsho kuJesu. Okokuqala, uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu. Okwesibili yikuthi uJehova uyayithanda iNdodana yakhe. Okwesithathu, uJehova uyayamukela iNdodana yakhe. Ake sikuhlolisise konke lokhu.

4. Kuyini okwantshintshayo ngesikhathi uJesu ebhabhathizwa?

4 “Wena uyiNdodana yami.” Ngamazwi la uJehova wayetshengisa ukuthi wayesephakamise iNdodana yakhe ethandekayo uJesu yaba lesikhundla esiphezulu kulesakuqala. UJesu wayevele engomunye wamadodana kaNkulunkulu esasezulwini. Kodwa wagcotshwa ngomoya ongcwele  ngesikhathi ebhabhathizwa. Ngalesosikhathi uNkulunkulu wayetshengisa ukuthi uJesu iNdodana yakhe egcotshiweyo yayisilethemba lokubuyela ezulwini ukuze ibe yiNkosi loMphristi Omkhulu obekwe nguye. (Luk. 1:31-33; Heb. 1:8, 9; 2:17) Yikho kwakufanele sibili ukuthi ngesikhathi uJesu ebhabhathizwa uYise athi: “Wena uyiNdodana yami.”​—Luk. 3:22.

Nxa abanye besincoma njalo besikhuthaza siba ledlabuzane lokuqhubeka sisenza okuhle (Khangela indima 5) *

5. Singamlingisela njani uJehova endabeni yokuthanda abanye lokubakhuthaza?

5 “Engiyithandayo.” UJehova waveza ukuthi uyayithanda iNdodana yakhe lokuthi uyayiqakathekisa. Lokhu kusifundisa ukuthi lathi sikhuthaze abanye. (Joh. 5:20) Nxa abanye betshengisa ukuthi bayasithanda njalo besincoma ngesikwenzayo siba ledlabuzane lokuqhubeka sisenza okuhle. Yikho lathi kumele sibathande futhi sibakhuthaze abanye ebandleni lasemulini. Ukuncoma abanye kuyabaqinisa ukholo njalo kuyabanceda baqhubeke bekhonza uJehova bethembekile. Abazali labo kumele babakhuthaze abantwababo. Abantwana bayaqhubeka besenza kuhle nxa abazali bebancoma futhi betshengisa ukuthi bayabathanda.

6. Kungani kumele simthembe uJesu Khristu?

6 “Ngiyakwamukela.” Amazwi la asitshengisa ukuthi uJehova wayengathandabuzi ukuthi uJesu wayezathembeka enze konke ayefuna akwenze. Uyayithemba sibili iNdodana yakhe, yikho lathi akumelanga sithandabuze lakancane ukuthi uJesu uzazigcwalisa zonke izithembiso zikaJehova. (2 Khor. 1:20) Nxa singacabangisisa ngokuthembeka kukaJesu sizazimisela ukumlingisela. UJehova uyasithemba lathi ukuthi sizaqhubeka silingisela isibonelo seNdodana yakhe.​—1 Phet. 2:21.

 “YILALELENI”

7. Yiphi indaba elandiswa kuMathewu 17:1-5 lapho uJehova akhuluma khona esezulwini njalo wathini?

7 Bala uMathewu 17:1-5. UJehova wakhuluma okwesibili esezulwini ngesikhathi uJesu ‘eguquka isimo.’ UJesu wathatha uPhetro loJakhobe loJohane wakhwela labo entabeni ende. Sebekhonale abaphostoli babona umbono omangalisayo. Ubuso bukaJesu bakhazimula lezembatho zakhe zacazimula. Khonokho nje babona uMosi lo-Elija bexoxa loJesu ngokufa lokuvuswa kwakhe okwasekusondele. Lanxa abaphostoli laba abathathu “babekade bephethwe yibuthongo,” bavuka khwatshu bawubona umbono. (Luk. 9:29-32) Kusenjalo iyezi elikhazimulayo labagubuzela futhi kwezwakala ilizwi likaNkulunkulu livela kuleloyezi. UJehova wakhuluma amazwi afanana lalawo awakhuluma ngesikhathi uJesu ebhabhathizwa atshengisa ukuthi uyamthanda lokuthi uyamamukela. Wathi: “Le yiNdodana yami engiyithandayo futhi engiyamukelayo.” Kodwa embonweni lo wengeza wathi: “Yilaleleni.”

8. Umbono wamnceda njani uJesu kanye labafundi?

8 Umbono lo wawutshengisa inkazimulo lamandla uJesu ayezakuba lawo ngesikhathi eseyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu. Akuthandabuzwa ukuthi wamkhuthaza njalo wamqinisa njengoba wayezahlupheka futhi abulawe kabuhlungu. Umbono lo waphinda waqinisa ukholo lwabafundi njalo wawuzabanceda ukuthi babe lesibindi sokumela ubunzima lokwenza umsebenzi omkhulu owawuphambi kwabo. Umphostoli uPhetro kazange awukhohlwe ngitsho umbono lo yikho wakhuluma ngawo sekudlule iminyaka engaba ngu-30.​—2 Phet. 1:16-18.

9. Yiziphi izinto eziluncedo uJesu azitshela abafundi bakhe?

9 “Yilaleleni.” UJehova wakwenza kwacaca ukuthi ufuna silalele njalo senze lokho iNdodana yakhe eyakutshoyo. Kuyini okwakhulunywa nguJesu ngesikhathi esemhlabeni? Wakhuluma izinto ezinengi eziqakathekileyo. Ngokwesibonelo, wafundisa abalandeli bakhe ukutshumayela izindaba ezinhle njalo wabakhumbuza kanengi ukuthi bahlale belindile. (Mat. 24:42; 28:19, 20) Waphinda wabakhuthaza ukuthi bangakhalali lokuthi basebenze ngamandla wonke ukuze bangene ngomnyango omncane. (Luk. 13:24) Kanti njalo wabalaya ukuthi bathandane, bamanyane futhi balalele imilayo yakhe. (Joh. 15:10, 12, 13) UJesu watshela abafundi bakhe izinto ezabancedayo sibili. Lokho akutshoyo kuyasinceda lathi lamuhla.

10-11. Singatshengisa njani ukuthi siyamlalela uJesu?

10 UJesu wathi: “Wonke umuntu osekela iqiniso uyalilalela ilizwi lami.” (Joh. 18:37) Nxa ‘singaqhubeka sibekezelelana futhi sithethelelana ngenhliziyo yonke’ siyabe sitshengisa ukuthi siyalilalela ilizwi lakhe. (Kol. 3:13; Luk. 17:3, 4) Siphinda sitshengise ukuthi siyalilalela ilizwi likaJesu nxa sikhuthele emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle “ngezikhathi ezinhle langezikhathi ezinzima.”​—2 Tim. 4:2.

11 UJesu wathi: “Izimvu zami ziyalilalela ilizwi lami.” (Joh. 10:27) Abalandeli bakaKhristu lamuhla batshengisa ukuthi bayamlalela ngokwenza lokho abatshela khona. Kabavumi ukuthi ‘izinkathazo zokuphila’ zibaphambanise. (Luk. 21:34) Baqakathekisa kakhulu ukulalela imilayo kaJesu lanxa besebunzimeni. Abafowethu abanengi baphakathi kobunzima  obukhulu. Abanye bahlaselwa ngabaphikisi, abanye behlelwa yimonakalo yemvelo futhi abanye bangabayanga. Lanxa kunjalo baqhubeka bethembekile kuJehova. UJesu wabaqinisekisa wathi: “Loba ngubani olemilayo yami futhi oyilalelayo nguye ongithandayo. Besekusithi loba ngubani ongithandayo uzathandwa nguBaba.”​—Joh. 14:21.

Umsebenzi wokutshumayela uyasinceda ukuthi siqhubeke silalela ilizwi likaJesu (Khangela indima 12) *

12. Yiphi enye indlela esingatshengisa ngayo ukuthi siyamlalela uJesu?

12 Enye indlela esingatshengisa ngayo ukuthi siyamlalela uJesu yikwenza lokho esikutshelwa yilabo abakhethwe nguye ukuthi basikhokhele. (Heb. 13:7, 17) Kunengi okuntshintshileyo enhlanganisweni kaNkulunkulu eminyakeni esanda kwedlula. Okunye kwakhona yizinto esizisebenzisa ekutshumayeleni lendlela zokutshumayela, uhlelo lomhlangano waphakathi kweviki, izindlela zokwakha kanye lezokulungisa lokunakekela amaWolu oMbuso. Konke okwenziwa yinhlanganiso kunceda thina njalo kutshengisa ukuthi abafowethu bayasithanda. Siyakuqakathekisa sibili lokho abasenzela khona. UJehova uzasibusisa nxa singalalela konke esikutshelwa yinhlanganiso yakhe.

13. Kusisiza ngani ukulalela uJesu?

13 Kuyasisiza ukulalela konke uJesu asifundisa khona. Wathembisa abafundi bakhe ukuthi izimfundiso zakhe zazizabaphumuza. Wathi: “Lizathola ukuphumula ngoba ijogwe lami lilula, lomthwalo wami kawusindi.” (Mat. 11:28-30) ILizwi likaNkulunkulu lilamaVangeli amane akhuluma ngempilo kaJesu kanye lenkonzo yakhe. Liyasiphumuza, lisiqinise futhi lisenze sihlakaniphe. (Hubo. 19:7; 23:3) UJesu wathi: “Abathokozayo yilabo abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilandele!”​—Luk. 11:28.

‘NGIZALIKHAZIMULISA IBIZO LAMI’

14-15. (a) Yiliphi ihlandla lesithathu elibhalwe kuJohane 12:27, 28 lapho uJehova akhuluma khona esezulwini? (b) Kungani amazwi kaJehova amduduza futhi amqinisa uJesu?

14 Bala uJohane 12:27, 28. IVangeli likaJohane likhuluma ngehlandla lesithathu lapho uJehova akhuluma khona esezulwini. UJesu wayeseJerusalema ezonanza iPhasika okokucina njalo kwasekusele insukwana ukuthi abulawe. Wathi: “Ngikhathazekile.” Wasekhuleka wathi: “Baba khazimulisa ibizo lakho.” UYise wamphendula esezulwini wathi: “Ngilikhazimulisile futhi ngizaphinda ngilikhazimulise.”

 15 UJesu wayekhathazekile ngenxa yomlandu omkhulu ayelawo wokuhlala ethembekile kuJehova. Wayekwazi ukuthi wayezabhaxabulwa futhi abulawe kabuhlungu. (Mat. 26:38) Kodwa ayekhathazeke ngakho kakhulu yikukhazimulisa ibizo likaYise. Wetheswa icala lokuthuka uNkulunkulu njalo wayekhathazeke ngokuthi ukufa kwakhe kwakuzakwenza ukuthi uNkulunkulu akhulunyelwe kubi. Kumele ukuthi amazwi kaJehova amenza waba lethemba. Wayeseleqiniso lokuthi ibizo likaJehova lizakhazinyuliswa. Amazwi kaYise amduduza futhi amqinisa ukuze enelise ukubekezelela ubunzima obabuzamehlela. Lanxa uJesu kungaba nguye yedwa owayesizwa ukuthi uYise uthini, uJehova waba leqiniso lokuthi amazwi akhe ayabhalwa phansi ukuze asincede.​—Joh. 12:29, 30.

UJehova uzalikhazimulisa ibizo lakhe futhi akhulule abantu bakhe (Khangela indima 16) *

16. Kuyini okungenza sikhathazeke ngokuthi ibizo likaNkulunkulu lizangcoliswa?

16 Siyakhathazeka njengoJesu nxa ibizo likaJehova likhulunyelwa kubi. Mhlawumbe lathi siphathwa kubi kumbe sikhathazekile ngezindaba ezingamanga ezikhulunywa ngabaphikisi. Okwenza sikhathazwe yizindaba lezi yikuthi zingenza ibizo likaJehova lingcoliswe futhi zibangele lokuthi inhlanganiso yakhe ikhulunyelwe kubi. Ngezikhathi ezinjalo amazwi kaJehova akuJohane 12:27, 28 ayasiduduza. Yikho akumelanga sikhathazeke kakhulu ngoba “ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula  konke ukuzwisisa kuzalinda izinhliziyo [zethu] lezingqondo [zethu] ngoKhristu uJesu.” (Flp. 4:6, 7) UJehova uzahlala elikhazimulisa ibizo lakhe. UMbuso wakhe uzakukhipha konke okuthwalisa nzima izinceku zakhe okulethwa nguSathane kanye lomhlaba lo.​—Hubo. 94:22, 23; Isaya. 65:17.

UKULALELA ILIZWI LIKAJEHOVA KUYASINCEDA

17. Ngokwalokho okutshiwo ku-Isaya 30:21, uJehova ukhuluma njani lathi?

17 UJehova ulokhu ekhuluma lathi lamuhla. (Bala u-Isaya 30:21.) Lanxa singamuzwa ekhuluma esezulwini, usinike iLizwi lakhe iBhayibhili elisitshela konke afuna sikwenze. Kanti njalo umoya wakhe uncedisa “umphathi othembekileyo” ukuthi aqhubeke enika izinceku zakhe ukudla. (Luk. 12:42) Kunengi ukudla okusinceda ukuthi siqinise ukholo lwethu. Ngokwesibonelo silamabhuku, izinto ezikuwebhusayithi, amavidiyo kanye lokulalelwayo.

18. Amazwi kaJehova angaluqinisa njani ukholo lwakho futhi akwenze ube lesibindi?

18 Kasiqhubekeni siwakhumbula amazwi uJehova awakhuluma lapho iNdodana yakhe isemhlabeni. Sengathi wonke amazwi kaNkulunkulu alotshwe eBhayibhilini angenza sibe leqiniso lokuthi akulalutho olungamehlula lokuthi uzakuqeda konke okusikhathazayo okubangelwa nguSathane kanye lomhlaba lo omubi. Kanti njalo kasizimiseleni ukulalelisisa ilizwi likaJehova. Nxa singenza njalo sizenelisa ukubekezelela loba yiziphi inhlupho esiphakathi kwazo khathesi kanye lalezo ezizasehlela esikhathini esizayo. IBhayibhili lithi: “Kumele libe ngabaqiniselayo ukuze kuthi lapho seliyenzile intando kaNkulunkulu, lamukele ukugcwaliseka kwesithembiso.”​—Heb. 10:36.

INGOMA 4 “UJehova Ungumalusi Wami”

^ indima 5 Ngesikhathi uJesu esemhlabeni, uJehova wakhuluma kathathu esezulwini. Ngesinye salezozikhathi uJehova wakhuthaza abafundi bakaKhristu ukuthi bayilalele iNdodana yakhe. Khathesi uJehova ukhuluma lathi esebenzisa iLizwi lakhe iBhayibhili, elimumethe konke uJesu ayekufundisa futhi usebenzisa lenhlanganiso yakhe. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi ukulalela uJehova loJesu kusinceda njani.

^ indima 52 OKUSEMFANEKISWENI: Umdala ubona inceku ekhonzayo isebenza ngesikhathi kunakekelwa iWolu yoMbuso. Uphinda ayibone isebenza emabhukwini. Umdala lo uyayincoma inceku ekhonzayo.

^ indima 54 OKUSEMFANEKISWENI: Umfowethu lomkakhe banxusa umgoli wenhlanzi emihlanganweni yebandla eSierra Leone.

^ indima 56 OKUSEMFANEKISWENI: OFakazi abaselizweni lapho umsebenzi wethu ongavunyelwa khona bahlangana endlini yomzalwane. Bagqoke ngendlela engasoze yenze bacatshangelwe ukuthi bangena imihlangano.