Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 10

Kuyini Okungivimbela Ukuthi Ngibhabhathizwe?

Kuyini Okungivimbela Ukuthi Ngibhabhathizwe?

“Umthenwa wathi inqola kayimiswe. UFiliphu wasesehla laye bayangena emanzini, wambhabhathiza.”​—IMISEB. 8:38.

INGOMA 52 Ukuzinikela KwamaKhristu

ESIZAKUFUNDA *

1. U-Adamu lo-Eva balahlekelwa kuyini futhi isinqumo sabo sabangelani?

UBONA angani ngubani okumele asitshele okumele sikwenze lokungamelanga sikwenze? Ngesikhathi u-Adamu lo-Eva besidla izithelo zesihlahla sokwazi okuhle lokubi kwacaca ukuthi babengamthembi uJehova lokuthi babengelandaba lemithetho yakhe. Bakhetha ukuzenzela okwabo ababekubona kuqondile. (Gen. 3:22) Lokhu kwenza balahlekelwa yikuphila okungapheliyo kanye lobungane babo loJehova. Kanti njalo badlulisela isono lokufa ebantwaneni babo. (Rom. 5:12) Isinqumo sabo sabangela ukuthi bona kanye labantwababo bahlupheke.

Umthenwa ongumTopiya wahle wabhabhathizwa esekholwe kuJesu (Khangela indima 2 lo-3)

2-3. (a) Umthenwa ongumTopiya wenzani esetshunyayezwe nguFiliphu? (b) Yiziphi izibusiso esizazithola singabhabhathizwa futhi sizaphendula yiphi imibuzo?

2 Okwenziwa ngumthenwa ongumTopiya ngesikhathi etshunyayezwa nguFiliphu kutshiyene lalokho okwenziwa ngu-Adamu lo-Eva. Umthenwa lo wakuqakathekisa kakhulu ayekwenzelwe nguJehova loJesu yikho wahle wabhabhathizwa. (ImiSeb. 8:34-38) Lathi nxa sizinikela kuNkulunkulu futhi sibhabhathizwa siyabe sitshengisa ukuthi siyakubonga esikwenzelwe nguJehova loJesu. Kanti njalo siyabe sitshengisa ukuthi siyamthemba uJehova lokuthi siyananzelela ukuthi nguye okufanele asitshele okumele sikwenze lokungamelanga sikwenze.

3 UJehova uzasibusisa nxa singabhabhathizwa. Ngokwesibonelo, uzasinika ukuphila okungapheliyo lakho konke okwalahlwa ngu-Adamu lo-Eva. Uzasithethelela futhi  asenze sibe lomzwangedwa ohlanzekileyo nxa sikholwa kuJesu Khristu. (Mat. 20:28; ImiSeb. 10:43) Sizaphinda sibe phakathi kwemuli yezinceku zikaJehova ezizakuba lekusasa elihle. (Joh. 10:14-16; Rom. 8:20, 21) Lanxa uJehova ezasibusisa nxa singabhabhathizwa, bakhona abanye asebemazi abathikazayo ukulingisela umthenwa ongumTopiya. Kuyini okungabavimbela ukuthi babhabhathizwe? Kuyini okungabanceda ukuthi bangathikazi ukubhabhathizwa?

OKUVIMBELA ABANYE UKUTHI BABHABHATHIZWE

Okuvimbela abanye ukuthi babhabhathizwe

Ukuzikhangelela Phansi (Khangela indima 4 lo-5) *

4-5. Kuyini okwakuvimbela ijaha okuthiwa ngu-Avery lentombazana okuthiwa nguHannah ukuthi babhabhathizwe?

4 Ukuzikhangelela phansi. Abazali baka-Avery ngoFakazi bakaJehova. Uyise uyinakekela kuhle imuli yakhe futhi ungumdala webandla owenza kuhle kakhulu. Lanxa kunjalo, u-Avery wayethikaza ukubhabhathizwa. Kungani wayethikaza? Uthi: “Ngangingaziboni ngisenza njengobaba.” Okunye okwakusenza athikaze yikuthi wayebona angani kasoze enelise ukwenza imisebenzi yebandla ayezayiphiwa esikhathini esizayo. Uthi: “Ngangisesaba ukuthi ngizacelwa ukuthi ngikhuleke phambi kwabantu lokuthi ngenze inkulumo kumbe ukuthi ngikhiphe iqembu eliya ekutshumayeleni.”

5 UHannah oleminyaka engu-18 wayezeyisa kakhulu. Lanxa abazali bakhe babengoFakazi, wayecabanga ukuthi yena kasoze enelise ukulandela imithetho kaJehova. Kuyini okwabangela ukuthi uHannah acabange njalo? Wayezikhangelela phansi, ezibona engasimuntu walutho. Kwezinye izikhathi wayedana okokuthi wayeze azilimaze ngabomo. Kodwa lokhu kwakumenza adane kakhulu. Uthi: “Angizange ngitshele muntu ngengangikwenza, ngitsho labazali bami babesemnyameni futhi ngangibona angani uJehova ngeke athande ukuthi ngibe yinceku yakhe ngenxa yalokho engangikwenza.”

Abangane (Khangela indima 6) *

6. Kuyini okwavimbela uVanessa ukuthi abhabhathizwe?

6 Abangane. UVanessa oleminyaka engu-22 uthi: “Ngangilomngane engangimthanda kakhulu okwasekuleminyaka engaba litshumi sisazana.” Kodwa umngane kaVanessa wayengasiFakazi yikho wayengamkhuthazi ukuthi abhabhathizwe. Lokhu kwamzwisa ubuhlungu uVanessa. Uthi: “Ngikubona kunzima ukuthi ngithole abangane yikho ngangisesaba ukuthi nxa ngangingathi ubungane bethu buphele, kwakuzakuba nzima ukuthi ngibe lomunye umngane onjengaye.”

Ukwesaba Ukona (Khangela indima 7) *

7. Intombazana okuthiwa nguMakayla yayisesabani futhi kungani yayisesaba?

 7 Ukwesaba ukona. UMakayla wayeleminyaka emihlanu ngesikhathi umnewabo esuswa ebandleni. Wathi ekhula wabona ukuthi abazali bakhe babesizwa ubuhlungu ngalokho okwakwenziwe ngumnewabo. UMakayla uthi: “Ngangisesaba ukuthi nxa ngingabhabhathizwa ngizakwenza isono besengisuswa, abazali bami bezwe ubuhlungu futhi.”

Ukwesaba Ukuphikiswa (Khangela indima 8) *

8. Ijaha okuthiwa nguMiles lalisesabani?

8 Ukwesaba ukuphikiswa. Abazali bakaMiles bachitha umtshado wabo. Uyise nguFakazi kodwa unina kasiFakazi. UMiles uthi: “Ngahlala lomama okweminyaka engu-18 futhi ngangisesaba ukumtshela ukuthi ngifuna ukubhabhathizwa. Ngakubona ayekwenza ngesikhathi ubaba esiba nguFakazi yikho ngangisesaba ukuthi lami uzangithwalisa nzima.”

KUYINI OKUNGAKUNCEDA NXA UTHIKAZA UKUBHABHATHIZWA?

9. Kuyini okungenzakala nxa ungafunda ngothando lukaJehova langokubekezela kwakhe?

9 U-Adamu lo-Eva bakhetha ukungakhonzi uJehova ngoba babengamthandi ngenhliziyo yonke. Kodwa uJehova wabavumela ukuthi babe labantwana njalo bazikhethele ukuthi bafuna ukubakhulisa njani. Kungakayi ngaphi kwasekuzicacela ukuthi u-Adamu lo-Eva babenze ubuthutha ngokuhlamukela uJehova. Indodana yabo endala yabulala umfowabo owayengonanga lutho futhi ngokuhamba kwesikhathi udlakela lobuhwaba kwagcwala umhlaba wonke. (Gen. 4:8; 6:11-13) Lanxa kunjalo, kukhona uJehova ayezakwenza ukuze asindise bonke abantwana baka-Adamu lo-Eva ababefuna ukumkhonza. (Joh. 6:38-40, 57, 58) Nxa ungaqhubeka ufunda ngokubekezela kukaJehova langothando lwakhe uzamthanda kakhulu. Kawusoze wenze njengo-Adamu lo-Eva kodwa uzazinikela kuye.

Kuyini okungakunceda nxa uthikaza ukubhabhathizwa?

(Khangela indima 9 lo-10) *

10. Ukucabangisisa ngokutshiwo kuHubo 19:7 kungakunceda njani ukuthi ukhonze uJehova?

10 Qhubeka ufunda ngoJehova. Nxa uqhubeka ufunda ngoJehova uzaqiniseka ukuthi uzaphumelela ekumkhonzeni. U-Avery esike sakhuluma ngaye uthi: “Ukwesaba engangilakho kwaphela sengibale futhi ngacabangisisa ngesithembiso  esikuHubo 19:7.” (Bala.) U-Avery wamthanda kakhulu uJehova ebona egcwalisa isithembiso sakhe esisevesini le. Uthando luqeda ukwesaba okusivimba ukuthi sikhonze uJehova, lwenza sixwaye izinto angazithandiyo futhi lwenza sifise ukumkhonza. UHannah okuke kwakhulunywa ngaye uthi: “Ukubala iBhayibhili kanye lokutaditsha kwenza ngabona ukuthi uJehova wayesizwa ubuhlungu nxa ngizilimaza.” (1 Phet. 5:7) UHannah ‘wakwenza okutshiwo lilizwi.’ (Jak. 1:22) Kwamnceda njani lokhu? Uthi: “Ngamthanda kakhulu uJehova lapho sengibone ukuthi ukulalela imithetho yakhe kuyanginceda. Khathesi kangisathandabuzi ukuthi uJehova uzahlala engikhokhela nxa ngifuna ukuthi angincedise.” UHannah wawuyekela umkhuba wakhe wokuzilimaza futhi wazinikela kuJehova wabhabhathizwa.

(Khangela indima 11) *

11. UVanessa wenzani ukuze abe labangane abathanda uJehova futhi sifundani kulokhu?

11 Khetha abangane abathanda uJehova. UVanessa esike sakhuluma ngaye wacina enanzelela ukuthi umngane wakhe wayengamkhuthazi ukuthi akhonze uJehova yikho watshiyana laye. Wasebenza gadalala ukuze abe labangane ebandleni. Uthi okwenziwa nguNowa lemuli yakhe kwamnceda. “Abantu ababephila labo babengamthandi uJehova yikho abazange babe ngabangane babo.” UVanessa wathi esebhabhathiziwe waba liphayona. Uthi: “Lokhu kungincede ngaba labangane abathanda uJehova ebandleni lethu lakwamanye.” Lawe uzakuba labangane abahle nxa ukhuthele emsebenzini uJehova asinike wona.​—Mat. 24:14.

(Khangela indima 12-15) *

12. Kuyini u-Adamu lo-Eva ababengakwesabi njalo lokhu kwabangelani?

12 Woba lokwesaba okuqondileyo. Okunye ukwesaba kuyasinceda. Ngokwesibonelo, kumele sesabe ukwenza izinto ezingamthokozisiyo uJehova. (Hubo. 111:10) U-Adamu lo-Eva babengasoze bamhlamukele uJehova aluba babesesaba ukwenza izinto angazithandiyo. Bathi sebonile amehlo abo avuleka, okutsho ukuthi bananzelela ukuthi basebelesono. Badlulisela isono leso lokufa ebantwaneni babo. Njengoba basebenanzelele ukuthi sebonile, bayangiswa yibunqunu babo futhi babuvala.​—Gen. 3:7, 21.

13-14. (a) Ngokuka-1 Phetro 3:21, kungani kungamelanga sikwesabe kakhulu ukufa? (b) Kuyini okwenza simthande uJehova?

 13 Lanxa kumele sesabe ukwenza izinto ezingamthokozisiyo uJehova, akumelanga sikwesabe kakhulu ukufa. UJehova usivulele indlela yokuthola ukuphila okungapheliyo. Uyasithethelela nxa singazisola ngesono esiyabe sisenzile. Uzasithethelela ngenxa yokuthi silokholo emhlatshelweni weNdodana yakhe. Enye indlela eqakathekileyo esingatshengisa ngayo ukuthi silokholo yikuzinikela kuNkulunkulu lokubhabhathizwa.​—Bala u-1 Phetro 3:21.

14 Zinengi izinto uJehova asenzela zona ezenza simthande. Ngokwesibonelo, usinika izinto ezinhle nsuku zonke futhi usifundisa iqiniso ngaye kanye lalokho ahlose ukukwenza. (Joh. 8:31, 32) Uyasikhokhela aphinde asisekele esebenzisa ibandla lamaKhristu. Uyasincedisa ukuthi sibekezelele ubunzima njalo usinika ithemba lokuphila okungapheliyo esikhathini esizayo. (Hubo. 68:19; Isam. 21:3, 4) Ukucabangisisa ngalokho uJehova asesenzele khona ukuze atshengise ukuthi uyasithanda kwenza lathi simthande kakhulu futhi sesabe ukwenza izinto angazithandiyo. Asifuni ukumzwisa ubuhlungu ngoba siyamthanda kakhulu.

15. UMakayla wakunqoba njani ukwesaba ayelakho?

15 Ukuzwisisa indlela uJehova athethelela ngayo kwanceda uMakayla esike sakhuluma ngaye wanqoba ukwesaba ukona. Uthi: “Ngananzelela ukuthi sonke silesono futhi siyaphambanisa. Kodwa ngazwisisa ukuthi uJehova uyasithanda njalo uzasithethelela esebenzisa inhlawulo.” Indlela ayesemthanda ngayo uJehova yenza wazinikela kuye futhi wabhabhathizwa.

(Khangela indima 16) *

16. Kuyini okwanceda uMiles ukuthi angesabi ukuphikiswa?

16 UMiles owayesesaba ukuthi unina uzakwala ukuthi abhabhathizwe wancedwa ngumbonisi wesiqinti. UMiles uthi: “Laye wayelomzali oyedwa ongasiFakazi. Wanginceda ngakwazi engangingakutsho kumama ukuze azwisise ukuthi ubaba wayengangibambi ngamandla ukuthi ngibhabhathizwe kodwa yimi engangizikhethela.” Indaba le kayimphathanga kuhle unina kaMiles, yikho uMiles uthe esebona sekunzima ngekhaya wasuka ngoba wayezimisele ukuthi abhabhathizwe. Uthi: “Ukufunda ngokuhle uJehova angenzele khona kwangithinta kwamancane. Ngathi sengicabangisise ngomhlatshelo kaJesu Khristu ngananzelela ukuthi uJehova uyangithanda sibili. Lokhu yikho okwenza ngazinikela kuye futhi ngabhabhathizwa.”

QHUBEKA USENZA OKUFUNWA NGUJEHOVA

Singatshengisa ukuthi siyambonga uJehova ngalokho asenzele khona (Khangela indima 17)

17. Sonke silethuba lokwenzani?

17 U-Eva wahlamukela uYise ngesikhathi esidla isithelo esasise-Edeni. U-Adamu watshengisa  ukuthi kabongi okuhle ayekwenzelwe nguJehova ngesikhathi laye esidla isithelo. Sonke silethuba lokutshengisa ukuthi kasifanani lo-Adamu lo-Eva. Nxa sibhabhathizwa siyabe sisenza kucace kuJehova ukuthi siyakholwa ukuthi nguye okufanele asitshele okumele sikwenze lokungamelanga sikwenze. Siyabe sitshengisa ukuthi siyamthanda uBaba wethu lokuthi siyamthemba.

18. Ungenzani ukuze uphumelele ekukhonzeni uJehova?

18 Akumelanga sizenzele esikufunayo nxa sesibhabhathiziwe kodwa kumele siqhubeke sisenza lokho uJehova akufunayo. Izigidi zabantu bakaNkulunkulu zitshengisa ukuthi zifuna ukwenza lokho akufunayo. Uzakuba njengazo nxa ungaqhubeka utaditsha iLizwi likaNkulunkulu, usiya kuyo yonke imihlangano futhi ukhuthele ekutsheleni abanye ngalokho osukufundile ngoYihlo okuthandayo. (Heb. 10:24, 25) Nxa usenza izinqumo, landela lokho okutshiwo nguJehova esebenzisa iLizwi lakhe kanye lenhlanganiso yakhe. (Isaya. 30:21) Ungenza njalo uzaphumelela kukho konke okwenzayo.​—Zaga. 16:3, 20.

19. Kuyini okumele uqhubeke ukunanzelela futhi kungani kumele wenze njalo?

19 Nxa ungaqhubeka unanzelela ukuthi ukulalela uJehova kuyakunceda, uzamthanda kakhulu futhi uzimisele ukulandela lokho akutshoyo. Ungaba njalo uSathane ngeke enelise ukukwenza utshiye ukukhonza uJehova loba sekutheni. Akucabange sekwedlule iminyaka eyinkulungwane. Uzathi ukhumbula ngesinqumo sokubhabhathizwa owasenzayo ubone ukuthi kwakuyisinqumo esihle kulazo zonke.

INGOMA 28 Ukuba Ngumngane KaJehova

^ indima 5 Isinqumo esiqakatheke kulazo zonke ongazenza ngesokukhetha ukuthi uzabhabhathizwa yini loba hatshi. Esihlokweni lesi sizafunda ngokuthi kungani isinqumo lesi siqakathekile. Sizabona lokuthi labo abafisa ukubhabhathizwa bangenzani nxa kukhona okubavimbela ukuthi babhabhathizwe.

^ indima 56 OKUSEMFANEKISWENI: Ukuzikhangelela phansi: Ijaha liyesaba ukuphendula.

^ indima 58 OKUSEMFANEKISWENI: Abangane: Intombazana enguFakazi ehamba lomngane omubi iyayangeka ibona abanye oFakazi.

^ indima 60 OKUSEMFANEKISWENI: Ukona: Intombazana ikhathazekile ngokuthi izakwenza isono ibisisuswa njengomnewabo osusiweyo ebandleni osesuka ngekhaya

^ indima 62 OKUSEMFANEKISWENI: Ukuphikiswa: Ijaha liyesaba ukuthandaza unina ongasiFakazi elikhangele.

^ indima 65 OKUSEMFANEKISWENI: Ukuzikhangelela phansi: Ijaha liyathuthukisa indlela elitaditsha ngayo.

^ indima 67 OKUSEMFANEKISWENI: Abangane: Intombazana isizigqaja ngokuba nguFakazi.

^ indima 69 OKUSEMFANEKISWENI: Ukona: Intombazana iqhubeka isondela kakhulu kuJehova ibisibhabhathizwa.

^ indima 71 OKUSEMFANEKISWENI: Ukuphikiswa: Ijaha selilesibindi futhi lichasisela unina ongasiFakazi lokho elikukholwayo.