Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 27

Kulungiselele Khathesi Ukuhlukuluzwa

Kulungiselele Khathesi Ukuhlukuluzwa

“Bonke abazimisele ukuphila bezinikele kuNkulunkulu futhi bemanyene loKhristu uJesu labo bazahlukuluzwa.”​—2 TIM. 3:12.

INGOMA 129 Sizaqhubeka Sibekezela

ESIZAKUFUNDA *

1. Kungani kumele silungiselele ukuhlukuluzwa?

NGOBUSUKU bokucina iNkosi yethu uJesu ingakabulawa yathi bonke abakhetha ukuba ngabafundi bayo bazazondwa. (Joh. 17:14) Kusukela ngalesosikhathi kuze kube khathesi amaKhristu athembekileyo abelokhu ehlukuluzwa ngabantu abangamkhonziyo uJehova. (2 Tim. 3:12) Sikhangelele ukuthi izitha zethu zisiphikise kakhulu njengoba umumo lo wezinto ususiya komlindi uyacina.​—Mat. 24:9.

2-3. (a) Kuyini okumele sikwazi ngokwesaba? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 Kuyini okumele sikwenze khathesi ukuze sikulungele ukuhlukuluzwa? Akudingeki ukuthi sicabange ngakho konke okubi okungasehlela ngoba singenza njalo singakhulelwa yikwesaba lokukhathazeka. Ukucabanga ngezinto ezinjalo kungenza sesabe kakhulu size siyekele ukukhonza uJehova lanxa singakehlelwa zinhlupho. (Zaga. 12:25; 17:22) Ukwesaba yisikhali esikhulu esisetshenziswa ‘yisitha sethu uDeveli’ ukuze asihlasele. (1 Phet. 5:8, 9) Manje kuyini esingakwenza khathesi ukuze senelise ukuqinisela nxa sesihlukuluzwa?

3 Esihlokweni lesi sizaxoxa ngesingakwenza ukuze siqinise ubungane bethu loJehova lokuthi kungani kuqakathekile ukuthi senze njalo khathesi. Sizaxoxa langokuthi singenzani ukuze sibe lesibindi. Ekucineni sizahlola ukuthi singenzani nxa abantu besizonda.

UNGENZANI UKUZE UQINISE UBUNGANE BAKHO LOJEHOVA?

4. UHebheru 13:5, 6 usitshelani futhi kungani kumele siqiniseke ngalokho?

4 Qiniseka ukuthi uJehova uyakuthanda lokuthi kasoze akulahle loba sekutheni. (Bala uHebheru 13:5, 6.) Enye  iNqabayokulinda yakudala yathi: “Umuntu omazi kuhle uNkulunkulu uzamthemba kakhulu nxa esehlukuluzwa.” Lelo liqiniso sibili! Kumele simthande futhi simthembe ngokupheleleyo uJehova njalo singathandabuzi ukuthi uyasithanda ukuze senelise ukuqinisela nxa sihlukuluzwa.—Mat. 22:36-38; Jak. 5:11.

5. Ungenzani ukuze ubone ukuthi uJehova uyakuthanda?

5 Bala iBhayibhili nsuku zonke ulenhloso yokusondela kakhulu kuJehova. (Jak. 4:8) Nxa ulibala nanzelela ubuntu bukaJehova. Ngokwesibonelo ungafunda ngothando lwakhe, isihawu kanye lomusa. Ngesikhathi ubala ngalokho akutshoyo lakwenzayo, zama ukuzwisisa ukuthi ukuthanda okunganani. (Eks. 34:6) Abanye bangakubona kunzima ukukholwa ukuthi uNkulunkulu uyabathanda ngenxa yokuthi abakaze batshengiswe ukuthi bayathandwa. Nxa ungomunye wabo, bhala phansi nsuku zonke indlela uJehova akutshengise ngazo isihawu kanye lomusa. (Hubo. 78:38, 39; Rom. 8:32) Nxa ungacabanga ngokwenzakale empilweni yakho futhi unakane ngokubale eLizwini likaNkulunkulu uzananzelela ukuthi kunengi okwenzelwe nguJehova ongakubhala. Nxa ungaba lezizatho ezinengi zokumbonga uJehova ngalokho akwenzela khona, ubungane bakho laye buzaqina kakhulu.​—Hubo. 116:1, 2.

6. Ngokwalokho okutshiwo kuHubo 94:17-19, ukuthandaza ngenhliziyo yonke kungakunceda njani?

6 Hlala uthandaza. Akucabange ngomfanyana ogonwe nguyise. Uzizwa evikelekile okokuthi uyakhululeka ukumtshela konke okuhle lokubi okwenzakale ngalelolanga. Lawe ungaba lobungane obunjalo loJehova nxa ungathandaza kuye nsuku zonke umtshela okusenhliziyweni yakho. (Bala iHubo 94:17-19.) Ngesikhathi ukhuleka “thulula inhliziyo yakho njengamanzi” utshele uYihlo okuthandayo konke okwesabayo lokukukhathazayo. (IZiLi. 2:19) Ukwenza njalo kuzakunceda njani? IBhayibhili lithi uzaba ‘lokuthula kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa.’ (Flp. 4:6, 7) Ukuhlala ukhuleka ngalindlela kuzakwenza usondele kakhulu kuJehova.​—Rom. 8:38, 39.

Sizaba lesibindi nxa silokholo oluqinileyo ezithembisweni zikaJehova futhi sitshumayela ngoMbuso wakhe

UStanley Jones wayengathandabuzi ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ukhona sibili (Khangela indima 7)

7. Kungani kungamelanga uthandabuze ngitsho lakancane ukuthi izithembiso zikaNkulunkulu eziphathelane loMbuso wakhe zizagcwaliseka?

7 Qiniseka ukuthi izithembiso zoMbuso kaNkulunkulu zizagcwaliseka. (Nani. 23:19) Nxa ungani uyathandabuza ukuthi izithembiso lezi zizagcwaliseka kuzaba lula ukuthi uSathane labantu bakhe bakwesabise. (Zaga. 24:10; Heb. 2:15) Manje ungenzani khathesi ukuze ukholwe ukuthi lokho esikuthenjiswa nguNkulunkulu kuzagcwaliseka? Woba lesikhathi sokutaditsha ngezithembiso zikaNkulunkulu futhi udinge lezizatho ezingenza uqiniseke ukuthi izithembiso lezo zizagcwaliseka. Lokho kungakunceda njani? Cabanga ngoStanley  Jones owavalelwa ejele okweminyaka eyisikhombisa ngenxa yalokho ayekukholwa. * Kuyini okwamnceda ukuthi aqinisele njalo angalulahli ukholo lwakhe? Uthi: “Ukholo lwami lwaluqinile ngoba ngangikwazi ngoMbuso kaNkulunkulu langalokho ozakwenza futhi lokhu kangizange ngikuthandabuze lakancane. Yikho kwakungelamuntu owayengangenza ngitshiye uJehova.” Nxa uzikholwa sibili izithembiso zikaNkulunkulu uzasondela kuye njalo awusoze ukhulelwe yikwesaba ucine usuyekela ukumkhonza.​—Zaga. 3:25, 26.

8. Indlela esingena ngayo imihlangano itshengisani? Chasisa.

8 Hlala ungena imihlangano. Imihlangano iyasinceda sisondele kuJehova. Indlela esingena ngayo imihlangano iyatshengisa ukuthi sizenelisa yini ukuqinisela nxa sesihlukuluzwa esikhathini esizayo. (Heb. 10:24, 25) Kungani sisitsho njalo? Phela nxa singaba lomkhuba wokulova imihlangano khathesi kungelazizatho ezizwakalayo kungaba nzima kakhulu ukuthi siyingene esikhathini esizayo nxa sesingasavunyelwa ukuhlangana labafowethu labodadewethu. Kodwa nxa singazimisela ukungena imihlangano asisoze siyekele ukuhlangana ndawonye lanxa abaphikisi bengazama ukusivimba. Kumele sikuthande khathesi ukungena imihlangano. Nxa singenza njalo akulakuphikiswa loba umthetho okhitshwa ngohulumende ozakwenza silalele abantu kulokuthi silalele uNkulunkulu.​—ImiSeb. 5:29.

Ukubamba ngekhanda imibhalo lengoma zoMbuso khathesi kuzakunceda nxa usuhlukuluzwa (Khangela indima 9) *

9. Kungani ukubamba imibhalo ngekhanda kuqakathekile nxa ulungiselela ukuhlukuluzwa?

9 Ibambe ngekhanda imibhalo oyithandayo. (Mat. 13:52) Lanxa ulohlupho lokukhohlwa, uJehova uzasebenzisa umoya wakhe ongcwele ukuthi ukukhumbuze imibhalo oyithandayo. (Joh. 14:26) Nanku okwatshiwo ngomunye umzalwane owabotshwayo e-East Germany wasehlaliswa yedwa ejele: “Ngathokoza kakhulu ngoba ngalesosikhathi ngasengibambe imibhalo eminengi kakhulu ngekhanda. Lanxa ngangingedwa ngangihlala ngicabangisisa ngezindaba ezinengi eziseBhayibhilini.” Imibhalo le yamnceda umfowethu ukuthi ahlale eseduze loJehova, aqinisele njalo aqhubeke ethembekile.

(Khangela indima 10) *

10. Kungani kumele sizibambe ngekhanda ingoma?

10 Zibambe ngekhanda ingoma ezidumisa uJehova njalo uzihlabele. Ngesikhathi uPhawuli loSila bebotshiwe eFiliphi badumisa  uJehova ngengoma ababezibambe ngekhanda. (ImiSeb. 16:25) Abafowethu beSoviet Union ababotshwa bahanjiswa eSiberia bona benzani ukuze baqinise ukholo lwabo? Udadewethu okuthiwa nguMariya Fedun wathi: “Sasihlabela zonke ingoma esasizazi ezazisesihlabelelweni.” Waphinda wathi ingoma lezo zabakhuthaza futhi zabanceda ukuthi basondele kakhulu kuJehova. Ukholo lwakho luyaqina yini nxa uhlabela ingoma ezidumisa uJehova? Nxa kunjalo zibambe ngekhanda khathesi.​—Khangela ibhokisi elithi “ Ngipha Isibindi.”

UNGENZANI UKUZE UBE LESIBINDI?

11-12. (a) U-1 Samuyeli 17:37, 45-47 uveza ukuthi kuyini okwenza uDavida waba lesibindi? (b) Sifundani esibonelweni sikaDavida?

11 Kumele ube lesibindi ukuze ukulungele ukuhlukuluzwa. Kodwa kuyini ongakwenza nxa ubona angani awulaso? Khumbula ukuthi ukuba lesibindi akuyi ngokuthi unganani, ulamandla anganani lokuthi yiziphi izinto owenelisa ukuzenza. Ake ucabange ngoDavida esesengumfana aze ajamelane loGoliyathi. Wayemncane, engelamandla futhi engahlomelanga ukulwa nxa simqathanisa lenkalakatha yendoda le. Wayengela ngitsho lenkemba. Lanxa kunjalo uDavida waba lesibindi sengwenya wayilanda indoda le eyayiziphakamisa.

12 Kuyini okwenza uDavida waba lesibindi esingaka? Wayekholwa sibili ukuthi uJehova wayelaye. (Bala u-1 Samuyeli 17:37, 45-47.) Kazange azihluphe ngokuthi uGoliyathi wayemkhulu kulaye kodwa wananzelela ukuthi uGoliyathi wayeyibunyonyo nxa eqathaniswa loJehova. Sifundani endabeni le? Sifunda ukuthi sizakuba lesibindi nxa siqiniseka ukuthi uJehova ulathi lokuthi izitha zethu ziyibunyonyo nxa ziqathaniswa loNkulunkulu uSomandla. (2 ImiLan. 20:15; Hubo. 16:8) Manje singenzani ukuze sibe lesibindi khathesi?

13. Singenzani ukuze sibe lesibindi? Chasisa.

13 Ukutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu kuyasinceda ukuthi sibe lesibindi khathesi. Kungani sisitsho njalo? Umsebenzi lo usifundisa ukuthi sithembe uJehova njalo singesabi abantu. (Zaga. 29:25) Ukutshumayela endlini ngendlu, ezindaweni zomphakathi, lapho kuvela ithuba kanye lasezindaweni zamabhizimusi kwenza sibe lesibindi njengoba nje ukuqeqetsha umzimba kuqinisa imisipha. Nxa singaba lesibindi sokutshumayela  khathesi sizakwenelisa ukuqhubeka sitshumayela lanxa uhulumende engasasivumeli ukuthi senze njalo.​—1 Thes. 2:1, 2.

UNancy Yuen kazange ayekele ukutshumayela izindaba ezinhle (Khangela indima 14)

14-15. Sifundani kuNancy Yuen loValentina Garnovskaya?

14 Kunengi esingakufunda kubodade ababili abathembekileyo abatshengisa ukuthi balesibindi sengwenya. UNancy Yuen wayemfitshane, engaba ngamamitha angu-1,5. Lanxa kunjalo wayengasilogwala. * Kazange ayekele ukutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Lokhu kwenza ukuthi abotshwe okweminyaka edlula 20 eChina. Iziphathamandla zikahulumende ezazimbuzisisa zathi “ungumuntu olenkani kulabobonke” elizweni labo.

UValentina Garnovskaya wayeqiniseka ukuthi uJehova wayelaye (Khangela indima 15)

15 UValentina Garnovskaya yena wabotshwa kathathu eRussia njalo yonke iminyaka ayipikayo yayingaba ngu-21. * Wayebotshelwani? Wayezimisele ukuqhubeka etshumayela okokuthi umthethwandaba wathi “uyisephulamthetho esiyingozi kakhulu.” Kuyini okwenza abesifazana laba abathembekileyo babalesibindi esingaka? Babeqiniseka ukuthi uJehova ulabo.

16. Kuyini okumele sikwenze ukuze sibe lesibindi?

16 Lokho esesixoxe ngakho kutshengisa ukuthi akumelanga sizithembe nxa sifuna ukuba lesibindi. Kodwa kumele sikholwe ukuthi uJehova ulathi lokuthi nguye osilwelayo. (Dute. 1:29, 30; Zek. 4:6) Nxa singenza njalo sizakuba lesibindi sibili.

SINGENZANI NXA ABANYE BESIZONDA?

17-18. Yisiphi isixwayiso uJesu asinika sona esikuJohane 15:18-21? Chasisa.

17 Sonke siyakufuna ukuhlonitshwa kodwa akumelanga sizibone singabantu abangasilutho nxa abanye bengasithandi. UJesu wathi: “Liyathokoza nxa abantu belizonda, belixotsha, belithethisa futhi bengcolisa ibizo lenu, belenza libe libi ngenxa yeNdodana yomuntu.” (Luk. 6:22) Wayesitshoni lapha uJesu?

18 UJesu wayengatsho ukuthi amaKhristu ayezakholisa nxa ezondwa kodwa wayesixwayisa  ngalokho okuzasehlela. Kasisibo abomhlaba, siphila ngendlela uJesu athi siphile ngayo futhi sitshumayela umlayezo ofanana lalowo ayewutshumayela. Lokho yikho okwenza umhlaba usizonde. (Bala uJohane 15:18-21.) Thina sifuna ukuthokozisa uJehova. Nxa abantu besizondela ukuthi sithanda uBaba wethu ngokwabo lokho.

19. Singabalingisela njani abaphostoli?

19 Ungavumeli loba yini etshiwo kumbe yenziwe ngabanye ikwenze ube lenhloni zokuthi unguFakazi kaJehova. (Mik. 4:5) Singenelisa ukunqoba ukwesaba abantu ngokuhlola lokho okwenziwa ngabaphostoli eJerusalema uJesu esanda kubulawa. Babekwazi ukuthi abakhokheli benkolo babebazonda kakhulu. (ImiSeb. 5:17, 18, 27, 28) Lanxa kunjalo baqhubeka besiya ethempelini nsuku zonke futhi kabazifihlanga ukuthi bangabafundi bakaJesu. (ImiSeb. 5:42) Kabazange babengamagwala. Lathi sizakunqoba ukwesaba abantu nxa singahlala siziveza ukuthi singoFakazi bakaJehova ebantwini esisebenza labo, esikolo lasemphakathini.​—ImiSeb. 4:29; Rom. 1:16.

20. Kuyini okwenza abaphostoli bathokoza lanxa babezondwa?

20 Kuyini okwenza abaphostoli bathokoza? Babekwazi ukuthi kungani babezondwa futhi babekubona kuyisibusiso ukuphathwa kubi ngenxa yokwenza intando kaJehova. (Luk. 6:23; ImiSeb. 5:41) Ngokuhamba kwesikhathi umphostoli uPhetro wabhala wathi: “Liyathokoza lanxa lingaze lihlupheke ngenxa yokwenza okulungileyo.” (1 Phet. 2:19-21; 3:14) Nxa sikwazi ukuthi abantu basizondela ukwenza okulungileyo kasisoze siyekele ukukhonza uJehova.

UKULUNGISELELA KUZAKUNCEDA

21-22. (a) Kuyini osuhlele ukukwenza ukuze ulungiselele ukuhlukuluzwa? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

21 Kasikwazi ukuthi sizahlukuluzwa nini kumbe ukuthi ohulumende bazasalisa nini ukwenza umsebenzi wethu. Kodwa esikwaziyo yikuthi singenelisa ukulungiselela khathesi ngokuqinisa ubungane bethu loJehova langokuba lesibindi kanye lokufunda ukuthi kumele senzeni nxa sizondwa ngabantu. Lokhu kuzasinceda ukuthi siqhubeke sikhonza uJehova esikhathini esizayo.

22 Kodwa singenzani nxa sesingasavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomsebenzi wethu? Esihlokweni esilandelayo sizahlola izimiso zeBhayibhili ezizasinceda siqhubeke sikhonza uJehova lanxa singasavunyelwa ukwenza njalo.

INGOMA 118 “Yandisa Ukholo Lwethu”

^ indima 5 Kasifuni ukuzondwa kodwa ngelinye ilanga sonke sizahlukuluzwa. Isihloko lesi sizasinceda ukuthi sibe lesibindi njalo sikulungele ukuhlukuluzwa.

^ indima 7 Khangela iNqabayokulinda yesiNgisi kaDecember 15 1965, amakhasi 756-767.

^ indima 14 Khangela iNqabayokulinda yesiNgisi kaJuly 15 1979, amakhasi 4-7. Khangela levidiyo ethi Igama LikaJehova Liyokwenziwa Laziwe ku-JW Broadcasting® yesiZulu, ngaphansi kwengxenye ethi IZINGXOXO NOKULANDISA KWABATHILE.

^ indima 15 Khangela iNcwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2008, amakhasi 191-192.

^ indima 67 OKUSEMFANEKISWENI: Ngesikhathi sokukhonza kwemuli abazali basebenzisa amakhadi abhalwe amavesi ukuze bancede abantwababo bayibambe ngekhanda imibhalo.

^ indima 70 OKUSEMFANEKISWENI: Imuli eya emihlanganweni yebandla ihamba ihlabela ingoma zoMbuso.