Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Woba Lesihawu ‘Ebantwini Bonke’

Woba Lesihawu ‘Ebantwini Bonke’

NGESIKHATHI uJesu efundisa abaphostoli bakhe ukutshumayela wayekwazi ukuthi kayisibo bonke abantu ababezalalela izindaba ezinhle zoMbuso. (Luk. 10:3, 5, 6) Lathi kungenzakala ukuthi sihlangane labantu abangasikhahlameza nxa sisenkonzweni. Kungaba nzima ukuba lesihawu nxa sihlangana labantu abanjalo.

Umuntu olesihawu uyabazwela abanye, uyananzelela inhlupho abalazo njalo abancede. Nxa singelaso isihawu kuba nzima ukuthi sibazwele abantu esihlangana labo enkonzweni njalo lokhu kwenza intshiseko yethu yehle futhi sikhe phezulu nxa sibafundisa. Kodwa ukuba lesihawu singakufanisa lokukhwezela umlilo ukuze uvuthe ngamandla ngoba kwenza sihlale sikhuthele emsebenzini wokutshumayela.—1 Thes. 5:19.

Kuyini okungasisiza ukuthi sibe lesihawu lanxa sisezimeni ezenza kube nzima ukwenza njalo? Ake sixoxe ngezibonelo ezintathu ezingasisiza endabeni le, sizahlola isibonelo sikaJehova lesikaJesu lesikaPhawuli.

WOBA LESIHAWU NJENGOJEHOVA

Sekwedlule izinkulungwane zeminyaka uJehova ebekezelela ukuchothozwa kanye lokuhlanjalazwa kwebizo lakhe. Lanxa kunjalo uqhubeka “elomusa kwabangabongiyo labayizigangi.” (Luk. 6:35) Indlela abekezela ngayo itshengisa ukuthi ulomusa lokuthi ufisa “abantu bonke” basindiswe. (1 Tim. 2:3, 4) Kuliqiniso ukuthi uJehova uyabuzonda ububi kodwa kafisi ukuthi abantu babhujiswe ngoba uyabathanda kakhulu.—2 Phet. 3:9.

UJehova uyakwazi ukuthi uSathane ubadukisa kangakanani abantu abangakholwayo. (2 Khor. 4:3, 4) Kunzima ukuthi abanye abantu basilalele nxa sibatshumayeza ngenxa yokuthi bafundiswa amanga kusukela besesebancane. UJehova uyafisa ukuthi abantu abanjalo bamazi. Sikwazi njani lokhu?

Cabanga ngesibonelo sabantu beNineve. Lanxa abantu laba babelobudlwangudlwangu uJehova watshela uJona wathi: ‘INineve ilabantu abeqa izinkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amabili abangehlukanisiyo isandla sabo sokudla kwesenxele. Bekunganelanga yini na ukuthi ngilinqinekele idolobho elikhulu kangaka?’ (Jona. 4:11) UJehova wayebazwela abantu laba yikho wathumela uJona ukuthi ayebaxwayisa.

Lathi kufanele sibathande abantu njengoJehova. Kumele simlingisele ngokuzama ngazo zonke izindlela ukufundisa bonke abantu lanxa bengakhanya angathi kabafuni ukusilalela.

WOBA LESIHAWU NJENGOJESU

UJesu walingisela isibonelo sikaYise ngokuba lesihawu ebantwini ababefuna ukufunda iqiniso. “Wathi ebona izixuku zabantu wabazwela usizi ngokuba babehlukuluzekile bephelelwe, benjengezimvu ezingelamelusi.” (Mat. 9:36) UJesu wayelelihlo elibukhali yikho wananzelela ukuthi abantu ayebafundisa babephathwa kubi futhi bekhohliswa ngabakhokheli bamasonto. IBhayibhili lithi uJesu wafundisa abantu “izinto ezinengi.” Lokhu wakwenza lanxa wayekwazi ukuthi inengi labo lalizakwehluleka ukuba ngabalandeli bakhe ngenxa yezizatho ezithile.—Mak. 4:1-9.

Akumelanga siphele amandla nxa singahlangana lomuntu ongafuniyo ukulalela

Izimo zingantshintsha empilweni yomuntu futhi lokhu kungenza antshintshe indlela abona ngayo iqiniso

Nxa umuntu angasiphatha kubi ngesikhathi simtshumayeza kumele sizibuze ukuthi kuyini  okungabe kubangela ukuthi enze njalo. Okunye okwenza abantu bengasamukeli kuhle nxa sitshumayela yizinto ezimbi ezenziwa ngabantu abathi bangamaKhristu. Abanye kungenzakala ukuthi bayake batshelwe amanga ngalokho esikukholwayo. Kanti njalo abanye abasilaleli ngenxa yokwesaba ukusolwa lokuhlekwa ngomakhelwane lezihlobo.

Abanye benziwa yizinto ezibuhlungu ezabehlelayo empilweni. Omunye umnali okuthiwa nguKim uthi: “Kwenye indawo esitshumayela kuyo abantu balahlakelwa yikho konke ababelakho ngenxa yempi. Kabaselalo ithemba ngekusasa. Bakhathazeke kakhulu futhi kabathembi muntu. Endaweni le abantu abanengi bayasiphikisa nxa sitshumayela. Ngelinye ilanga ngathi ngitshumayela abantu bangisukela bangitshaya.”

Kuyini okusiza uKim ukuthi ahlale elesihawu lanxa ephathwa ngalindlela? Uthi: “Nxa ngiphathwa kubi ngiyazama ukukhumbula amazwi akuZaga 19:11 athi: ‘Olokuhlakanipha uzakuphuza ukuthukuthela.’ (The Holy Bible in Ndebele) Ukukhumbula izinto ezake zehlela abantu abahlala endaweni esikuyo kuyangisiza ukuthi ngibe lesihawu. Kanti njalo kayisibo bonke abasiphatha kubi nxa sitshumayela, abanye bayasamukela futhi silezimpindela ezinhle kakhulu endaweni le.”

Kuhle ukuzibuza imibuzo le: ‘Ngabe kangisuye Fakazi bengizalalela yini nxa ngitshunyayezwa? Aluba ngatshelwa amanga mayelana laboFakazi bakaJehova bengizabalalela yini nxa bengitshumayeza?’ Iqiniso esingalitsho yikuthi lathi besingasoze silalele futhi bekuzadingeka ukuthi sitshengiswe isihawu. UJesu wasikhuthaza ukuthi siphathe abanye ngendlela esifuna basiphathe ngayo. Yikho kasizameni ukubazwisisa abantu njalo sibe lesineke nxa sibatshumayeza.—Mat. 7:12.

WOBA LESIHAWU NJENGOPHAWULI

Umphostoli uPhawuli wayelesihawu ebantwini bonke kuhlanganise lalabo ababemphikisa njalo bemhlukuluza. Okwenza waba lesihawu ngalindlela yikuthi wayekhumbula lokho ayeyikho kudala kwakhe. Wabhala wathi: “Lanxa ngake ngaba ngumhlambalazi lomhlukuluzi lesidlwangudlwangu, ngenzelwa isihawu ngoba ngangenze ngokungazi langokungakholwa.” (1 Tim. 1:13) Wayekunanzelela ukuthi uJehova loJesu bamtshengisa isihawu esikhulu. Wayebazwisisa abantu ababemphikisa ngoba laye wayenjengabo kudala.

Kwezinye izikhathi uPhawuli wayehlangana labantu ababengene bacwila ezimfundisweni zamanga. Wayesizwa njani nxa angahlangana labantu abanjalo? IBhayibhili lisitshela ukuthi ngesikhathi uPhawuli ese-Athene “wakhathazeka  kakhulu ngokubona ukuthi idolobho lelo laligcwele izithombe.” (ImiSeb. 17:16) Loba kunjalo uPhawuli wasebenzisa indaba leyo eyayimcaphula ukuthi atshumayeze labobantu. (ImiSeb. 17:22, 23) Wayentshintshantshintsha indlela ayetshumayela ngayo ‘ukuze kuthi ngazo zonke izindlela ezingenzakala asilise abanye.’—1 Khor. 9:20-23.

Kumele silingisele lokho okwenziwa nguPhawuli nxa sitshumayeza abantu abangafuniyo ukusilalela. Singasebenzisa lokho abakukholwayo kumbe esikwaziyo ngabo ukuze sibatshele izindaba ezinhle. (Isaya. 52:7) Omunye udadewethu okuthiwa nguDorothy uthi: “Endaweni esitshumayela kuyo abantu abanengi bakholwa ukuthi uNkulunkulu ulolunya futhi uthanda ukwahlulela. Abantu abanjalo ngiqala ngibancome ngokuthi balokholo kuNkulunkulu besengibatshengisa lokho iBhayibhili elikutshoyo ngobuntu bukaJehova kanye lezithembiso zakhe.”

QHUBEKA UNQOBA OKUBI NGOKUHLE

Asithandabuzi ukuthi abanye abantu esibatshumayezayo ‘bazakonakala ngokudlulisileyo’ ikakhulu nxa sesisekupheleni ‘kwezinsuku zokucina.’ (2 Tim. 3:1, 13) Kodwa akumelanga sivume ukuthi lokhu kusenze singabi lesihawu kumbe siphelelwe yintokozo esilayo. UJehova uzaqhubeka esinika amandla ‘okunqoba okubi ngokuhle.’ (Rom. 12:21) Omunye udadewethu oliphayona okuthiwa nguJessica uthi: “Ngijayele ukuhlangana labantu abazigqajayo njalo abakhuluma kubi ngathi lalokho esikutshumayelayo. Lokhu kuyacaphula sibili. Kodwa okungisizayo yikuthi ngiqala ngikhulekele enhliziyweni ngicela ukuthi uJehova angisize ngiphathe abantu ngendlela ayifunayo. Lokhu kuyangisiza ukuthi ngingakhathazeki ngemizwa yami kodwa ngicabange ngezindlela zokusiza umuntu engimtshumayezayo.”

Siqhubeka sibadinga labo abamiselwe ukuphila okungapheliyo

Ngokuhamba kwesikhathi bangacina bevuma ukuthi sibafundise iBhayibhili

Okunye okumele sikwenze yikukhuthaza abafowethu labodadewethu nxa sisenkonzweni. UJessica uthi: “Nxa singahlangana lomninimuzi ongafuni ukulalela kangigxili kulokho okwenzakeleyo kodwa ngihle ngiqalise ingxoxo ezikhuthazayo ezitshengisa ukuthi umsebenzi wokutshumayela ubanceda njani abantu.”

UJehova ukwazi mhlophe ukuthi sihlangana lobunzima enkonzweni. Akuthandabuzwa ukuthi uyathokoza sibili nxa esibona silingisela isihawu sakhe. (Luk. 6:36) Kuliqiniso ukuthi uJehova kasoze aqhubeke etshengisa abantu bomhlaba lo isihawu kuze kube nini lanini kodwa uzababhubhisa ngesikhathi sakhe esifaneleyo. Yikho thina kumele siqhubeke sitshumayela ngentshiseko njalo sibe lesihawu ‘ebantwini bonke’ kuze kufike ukuphela.—2 Tim. 4:2.