Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

SingabakaJehova

SingabakaJehova

‘Sibusisekile isizwe uNkulunkulu waso onguJehova, abantu abakhethayo baba lilifa lakhe.’​—HUBO. 33:12.

IZINGOMA: 40, 50

1. Kungani sisithi uJehova ungumnikazi wezinto zonke? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

UJEHOVA ungumnikazi wezinto zonke. IBhayibhili lithi: “Izulu ngelikaJehova, izulu elingaphezu kwamazulu, umhlaba kanye lakho konke okukiwo.” (Dute. 10:14; Isam. 4:11) Lathi singabakaJehova ngenxa yokuthi nguye owasidalayo. (Hubo. 100:3) Loba kunjalo, kusukela kudala uNkulunkulu ubelokhu ekhetha abantu abathile ukuthi babe ngabakhe ngendlela eqakathekileyo.

2. Ngobani okukhulunywa ngabo eBhayibhilini ukuthi bangabakaJehova ngendlela eqakathekileyo?

2 Ngokwesibonelo uJehova wabiza izikhonzi zakhe ezazithembekile ngesikhathi sama-Israyeli ngokuthi ‘yinotho yakhe eligugu.’ (Hubo. 135:4) Kanti njalo uHoseya waphrofetha ukuthi abantu bezinye izizwe babezakuba ngabakaJehova. (Hos. 2:23) Isiphrofetho lesi sagcwaliseka lapho uJehova ekhetha abantu bezinye izizwe ukuthi babe ngamalunga alabo abazaphila ezulwini. (ImiSeb. 10:45; Rom. 9:23-26) Labo abazabusa loJesu ‘bayisizwe esingcwele’ futhi bangabakaJehova ngendlela eqakathekileyo ngenxa yokuthi bagcotshwe ngomoya ongcwele ukuthi bayebusa loKhristu ezulwini. (1 Phet. 2:9, 10) Pho kuthiwani ngamaKhristu amanengi athembekileyo alethemba lokuphila emhlabeni? Lawo  uJehova uwabiza ngokuthi ‘ngabantu bakhe’ ‘abakhethiweyo.’—Isaya. 65:22.

3. (a) Ngobani lamuhla abalesibusiso sokuba lobuhlobo obuhle loJehova? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

3 Lamuhla ‘abomhlambi omncane’ abalethemba lokuyaphila ezulwini ‘labezinye izimvu’ abalethemba lokuphila emhlabeni, babumba ‘umhlambi owodwa’ wabantu bakaJehova abakhethiweyo. (Luk. 12:32; Joh. 10:16) Akuthandabuzwa ukuthi sonke siyafuna ukumbonga uJehova ngokusivumela ukuthi sibe ngabantu bakhe abakhethiweyo. Yikho esihlokweni lesi sizaxoxa ngezindlela ezitshiyeneyo esingatshengisa ngazo ukuthi siyambonga uJehova ngesibusiso asinike sona.

SIZINIKELE KUJEHOVA

4. Yiphi enye indlela esingambonga ngayo uJehova ngesibusiso asinike sona njalo uJesu wakutshengisa njani lokhu?

4 Ukuzinikela kuJehova ngenye indlela yokutshengisa ukuthi siyambonga ngesibusiso asinike sona. Nxa sibhabhathizwa siyabe sivuma phambi kwabantu ukuthi sesingabakhe lokuthi sizimisele ukumlalela. (Heb. 12:9) Lokhu yikho kanye okwenziwa nguJesu ngesikhathi ebhabhathizwa, kufanana lokuthi wayesithi kuJehova: “Ngiyakunxwanela ukwenza intando yakho, O Nkulunkulu wami.” (Hubo. 40:7, 8) UJesu wazinikela ukuthi enze intando kaJehova lanxa wayezalelwe esizweni esasizinikele kuNkulunkulu.

5, 6. (a) UJehova wezwa njani ngesikhathi uJesu ebhabhathizwa? (b) Nika umzekeliso otshengisa ukuthi uJehova uyakuqakathekisa ukuzinikela kwethu lanxa engumnikazi wezinto zonke.

5 UJehova wezwa njani ngesikhathi ebona uJesu ebhabhathizwa? IBhayibhili lithi, ‘Masinyane nje uJesu eqeda ukubhaphathizwa waphuma emanzini. Khonokho kwavuleka izulu wasebona umoya kaNkulunkulu usehla njengejuba usehlela phezu kwakhe. Ilizwi lisuka ezulwini lathi, “Lo yiNdodana yami engiyithandayo; ngiyathokoza kakhulu ngayo.”’ (Mat. 3:16, 17) UJesu wazinikela ukuthi enze intando kaYise osezulwini lanxa wayevele eyiNdodana yakhe. Lokhu kwamthokozisa kakhulu uJehova. Lalamuhla uJehova uyathokoza nxa ebona sizinikela kuye njalo uzasibusisa.—Hubo. 149:4.

6 Kulengqondo yini ukuzinikela kuJehova thina sivele sidalwe nguye? Nansi isibonelo esingasinceda endabeni le, ake sithi kulobaba olezihlahla zezithelo ezimnandi esivandeni sakhe. Ngelinye ilanga umntanakhe omncane oyinkazana ungena esivandeni akhe isithelo esivuthiweyo amphathele. Isipho lesi singamthokozisa yini uyise njengoba izihlahla zivele zingezakhe? Ubaba olothando kazihluphi ngalokhu. Yena okumthokozisayo yikuthi umntanakhe utshengise ukuthi uyamthanda ngokumphathela isipho. Sileqiniso lokuthi isithelo leso uyabe ezasikholisa kakhulu ukwedlula zonke ezisesivandeni. UJehova laye uthokoza ngendlela efananayo nxa ebona sizinikela kuye.—Eks. 34:14.

7. Kuyini okwatshiwo nguMalaki okutshengisa ukuthi uJehova uyabaqakathekisa labo abamkhonza ngenhliziyo yonke?

7 Bala uMalaki 3:16. Khumbula ukuthi kusukela uzalwa wawungokaJehova ngenxa yokuthi nguye owadala abantu bonke. Pho kuqakatheke ngani ukuthi uzinikele kuye njalo ubhabhathizwe? Akucabange ukuthi uJehova angathokoza kangakanani nxa ebona uzinikela ukuthi wenze intando yakhe njalo usekele ubukhosi bakhe. (IZaga 23:15) UJehova uyabaqakathekisa labo abamkhonza ngenhliziyo yonke njalo uyabhala amabizo abo ‘emqulwini wencwadi yesikhumbuzo.’

8, 9. Kuyini uJehova akukhangelele kulabo abalamabizo abhalwe ‘encwadini yesikhumbuzo’?

8 Ukubhalwa kwamabizo ethu ‘encwadini  yesikhumbuzo’ akutsho ukuthi sokumele sigoqe izandla kodwa kulokuthile uJehova akhangelele ukuthi sikwenze. UMalaki wacacisa ukuthi kumele ‘simesabe uJehova sihloniphe ibizo lakhe.’ Akumelanga sikhonze omunye umuntu loba olunye ulutho ngoba lokho kungabangela ukuthi uJehova acitshe amabizo ethu encwadini yakhe yesikhumbuzo.—Eks. 32:33; Hubo. 69:28.

9 Ukuzinikela lokubhabhathizwa akutsho ukuthi uyabe usukufezile lokho uJehova akukhangelele kuwe. Phela lezi yizinto ezenziwa kanye kuphela njalo esingazikhohlwa masinyane. Kodwa nxa sizinikele ukuba ngabakaJehova kumele siqhubeke simlalela nsukuzonke okwempilo yethu yonke.—1 Phet. 4:1, 2.

BALEKELA IZENZO ZEMVELO YESONO

10. Yiwuphi umehluko okumele ubekhona phakathi kwalabo abakhonza uJehova lalabo abangamkhonziyo?

10 Esihlokweni esidlulileyo sikhulume ngalokho okwenziwa nguKhayini, uSolomoni kanye lama-Israyeli. Bonke babeyizikhonzi zikaJehova kodwa behluleka ukuhlala beqotho kuye. Izibonelo zabo zenza kucace ukuthi bonke abangabakaJehova ngeqiniso kufanele bazimisele ukuzonda okubi njalo bathande okuhle. (Rom. 12:9) Lokhu kuqakathekile sibili ngoba ngemva kokuba uMalaki esekhulume ngencwadi yesikhumbuzo, uJehova wathi: “Lizawubona umahluko phakathi kwabalungileyo lababi, phakathi kwalabo abamkhonzayo uNkulunkulu lalabo abangamkhonziyo.”—Mal. 3:18.

11. Kungani kumele kubacacele abanye ukuthi sizinikele kuJehova kuphela?

11 Yiphi enye indlela esingatshengisa ngayo ukuthi siyambonga uJehova ngokusikhetha ukuthi sibe ngabakhe? Yikwenza kucace kwabanye ukuthi siyathuthuka ekukhonzeni. (1 Tim. 4:15; Mat. 5:16) Yikho kuhle ukuzibuza ukuthi, ‘Kuyabacacela yini abanye ukuthi ngizinikele kuJehova kuphela? Ngikhululekile yini ukutshela abanye ukuthi nginguFakazi kaJehova? Nxa singaba lenhloni zokutshela abanye ukuthi singabakhe, uJehova angadana kakhulu.—Hubo. 119:46; bala uMakho 8:38.

Indlela ophila ngayo iyatshengisa yini ukuthi unguFakazi kaJehova?? (Khangela indima 12 lo-13)

12, 13. Kuyini okwenziwa ngabanye abafowethu labodadewethu okubangela ukuthi kungakhanyi ukuthi bangoFakazi bakaJehova?

 12 Kuyadanisa ukuthi abanye oFakazi balandela “umoya wasemhlabeni.” (1 Khor. 2:12) Izinto abazenzayo zenza kube nzima ukuthi ubone umahluko phakathi kwabo labantu abangamkhonziyo uJehova. Umoya womhlaba lo wenza umuntu aqakathekise ‘izinkanuko zemvelo yesono.’ (Efe. 2:3) Ngokwesibonelo, sihlala sixwayiswa ngendaba yokugqoka lokuzilungisa kodwa abanye balokhu begqoka njalo bezilungisa ngendlela engelasithunzi. Bagqoka impahla ezibambayo, ezikhanyiselayo leziveza izitho zensitha. Okudanisayo yikuthi bagqoka ngendlela enjalo lanxa besiya emihlanganweni yobuKhristu. Ikanti abanye indlela abagela ngayo labalungisa ngayo inwele ayiwafanelanga ngitsho amaKhristu eqiniso. (1 Tim. 2:9, 10) Nxa abafowethu labadadewethu laba bephakathi kwabantu kucina kungasakhanyi ukuthi bayizikhonzi zikaJehova yini kumbe bangabangane bomhlaba.—Jak. 4:4.

13 Abanye oFakazi benza izinto ezitshengisa ukuthi abakatshiyani lezindlela zomhlaba lo. Ukugida kwabo lezenzo zabo nxa besemibuthanweni ethize kakutshengisi ukuthi bangamaKhristu. Kanti njalo imifanekiso abayifaka kwezokuxhumana lamazwi abawabhalayo awatshengisi ukuthi bayizikhonzi zikaJehova. Abafowethu labodadewethu abanjalo bangabe bengenzanga isono esikhulu esingenza baphiwe iseluleko ebandleni lobuKhristu kodwa iqiniso elikhona yikuthi izinto abazenzayo ziyabaphambanisa ontanga yabo abazama ngamandla ukuthokozisa uJehova.—Bala u-1 Phetro 2:11, 12.

Ungavumi ukuyengwa ngabantu abangacaciyo ukuthi basohlangothini lukaJehova yini loba hatshi

14. Kuyini okumele sikwenze nxa sifuna ukuvikela ubuhlobo bethu loJehova?

14 Umhlaba lo ukhuthaza abantu ukuthi baqakathekise “izinkanuko zabantu abalezono—ukulangazela kwamehlo kanye lokuzigqaja ngezimpahla.” (1 Joh. 2:16) Kodwa thina singabakaJehova njalo sikhuthazwa ukuthi sithi “hayi ekweyiseni uNkulunkulu lasezinkanukweni zasemhlabeni, njalo siphile ngokuzikhuza, ngokuqonda empilweni yokulalela uNkulunkulu ngesikhathi samanje.” (Tit. 2:12) Kumele izenzo zethu zikwenze kucace ukuthi sizinikele kuJehova kuphela. Lokhu kugoqela izinto  esizikhulumayo, indlela esidla ngayo lesinatha ngayo, ukugqoka kwethu lokuzilungisa kanye lendlela esisebenza ngayo.—Bala u-1 Khorinte 10:31, 32.

‘SITHANDANA NGOKUPHELELEYO’

15. Kungani kumele siphathe abazalwane bethu ngomusa langothando?

15 Ukuphatha abazalwane bethu ngomusa langothando ngenye indlela esingatshengisa ngayo ukuthi siyambonga uJehova ngokusikhetha ukuthi sibe ngabakhe. Phela labo bangabakaJehova yikho singahlala sikukhumbula lokhu kasisoze siyekele ukubaphatha ngomusa langothando. (1 Thes. 5:15) UJesu wathi kubalandeli bakhe: “Bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami uma lithandana.”—Joh. 13:35.

16. Yisiphi isibonelo esisemthethweni kaMosi esitshengisa ukuthi uJehova uyabaqakathekisa abantu bakhe?

16 Ake sikhangele isibonelo esilandelayo ukuze sizwisise ukuthi kumele sibaphathe njani abafowethu labodadewethu. Izitsha lezinye impahla ezazisethempelini likaJehova zazisetshenziswa ekukhonzeni kweqiniso kuphela. UMthetho kaMosi wawuleziqondiso ezicacileyo ezaziphathelane lokuthi izitsha lezi kumele ziphathwe njani. Loba ngubani owayesehluleka ukulandela iziqondiso lezo wayebulawa. (Nani. 1:50, 51) Nxa uJehova wayeziqakathekisa kangaka izinto lezi ezingaphiliyo kuthiwani ngalabo abayizikhonzi zakhe njalo abakhethileyo ukuthi babe ngabakhe? Uyabaqakathekisa kakhulu, yikho esithi: “Loba ngubani othinta lina uthinta inhlamvu yelihlo lami.”—Zek. 2:8, NW.

17. Kuyini uJehova akubonayo?

17 UJehova uyayibona indlela esiphatha ngayo abafowethu labodadewethu. (Heb. 4:13) Lokhu sikubona emazwini kaMalaki athi ‘labo ababemesaba uJehova bakhulumisana, uJehova walalela wezwa.’ (Mal. 3:16) Kuyakhanya ukuthi uJehova “uyabazi labo abangabakhe.” (2 Tim. 2:19) UJehova uyasibona nxa sibaphatha kubi abafowethu labodadewethu. Kanti njalo uyabona nxa silomusa futhi sithethelela abanye.—Heb. 13:16; 1 Phet. 4:8, 9.

UJEHOVA KASOZE ABATSHIYE ABANTU BAKHE

18. Singatshengisa njani ukuthi siyasibonga isibusiso esilaso sokuba ngabakaJehova?

18 Akuthandabuzwa ukuthi sonke sizimisele ukutshengisa ukuthi siyambonga uJehova ngokusinika isibusiso sokuba ngabantu bakhe. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi sizinikela kuye sasivuma ukuthi sesingabakhe. Lanxa silokhu siphila “phakathi kwesizukulwane esonakeleyo lesixhwalileyo,” sifuna abantu babone ukuthi ‘sihlambulukile njalo simsulwa’ futhi ‘sicwebezela njengezinkanyezi emkhathini.’ (Flp. 2:15) Ngakho kasizimiseleni ukuzonda okubi. (Jak. 4:7) Kanti njalo kasibathandeni abafowethu labodadewethu futhi sibahloniphe ngoba labo ngabakaJehova.—Rom. 12:10.

19. UJehova ubabusisa njani labo abangabakhe?

19 IBhayibhili lithembisa ukuthi uJehova kasoze abatshiye abantu bakhe. (Hubo. 94:14) Lanxa singavelelwa yibunzima bani empilweni uJehova ngeke asilahle. Ngitsho lokufa uqobo ngeke kusehlukanise loJehova. (Rom. 8:38, 39) “Uma siphila, siphilela iNkosi; njalo uma sisifa, sifela eNkosini. Ngakho, loba siphila kumbe sisifa, singabeNkosi.” (Rom. 14:8) Silulindele ngabomvu usuku lapho uJehova azavusa khona bonke abangabakhe abasemathuneni. (Mat. 22:32) Kodwa zinengi izibusiso esizitholayo lakhathesi, yikho iBhayibhili lisithi: “sibusisekile isizwe uNkulunkulu waso onguJehova, abantu abakhethayo baba yilifa lakhe.”—Hubo. 33:12.