INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO July 2018

Izihloko lezi zizafundwa ngoSeptember 3-30 2018.

BAZINIKELA NGOKUZITHANDELA

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EMyanmar

Kuyini okwenza abanye oFakazi bakaJehova batshiye amazwe akibo ukuze bayencedisa emsebenzini wokutshumayela eMyanmar?

Ufuna Udumo Oluvela Kubani?

Singafundani endleleni uNkulunkulu anika ngayo izinceku zakhe ezithembekileyo udumo?

Uwakhangelise Kubani Amehlo Akho?

Yisiphi isifundo esiqakathekileyo esisithola ephutheni elenziwa nguMosi?

“Ngubani OngokaJehova?”

Indaba kaKhayini, ekaSolomoni, ekaMosi lo-Aroni zisinceda sibone ukuqakatheka kokuthi sibe sohlangothini lukaJehova.

SingabakaJehova

Kuyini esingakwenza ukuze sitshengise ukuthi siyambonga uJehova ngokusivulela ithuba lokuthi sibe lobuhlobo laye?

Woba Lesihawu ‘Ebantwini Bonke’

Woba lesihawu njengoJehova ngokuzama ukubona izidingo zabantu lezinhlupho zabo njalo ubancede.

Ungenzani Ukuze Uncedakale Njalo Ukholise Nxa Ubala IBhayibhili?

Manengi amagugu ongawathola ngesikhathi ubala iBhayibhili.

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kuyisono esikhulu yini ukuthi umzalwane lodade baqede ubusuku bonke bendawonye ngaphansi kwezimo ezisolisayo?