Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

‘Abalungileyo Bazathokoza KuJehova’

‘Abalungileyo Bazathokoza KuJehova’

OMUNYE udadewethu okuthiwa nguDiana useleminyaka edlula 80 futhi ungumfelokazi. Umkakhe wayelomkhuhlane ohlasela ingqondo okuthiwa yi-Alzheimer njalo wayeseleminyaka ehlala endaweni okugcinwa khona asebekhulile. Okubuhlungu kakhulu yikuthi uDiana wafelwa langamadodana akhe amabili futhi wabanjwa umkhuhlane wemvukuzane yebele. Lanxa kunjalo, abanye ebandleni bathi nxa uhlangana laye eWolu yoMbuso loba ekutshumayeleni ngeke utsho ukuthi wehlelwe zinhlupho zonke lezi ngoba uhlala ethokoza.

Umfowethu okuthiwa nguJohn wayengumhambeli okweminyaka edlula 43. Wayewuthanda kakhulu umsebenzi lo futhi wawumenza ahlale ejabula, kodwa wawutshiya ngoba kwasekumele ayenakekela isihlobo sakhe esigulayo. Khathesi usengena lebandla elisendaweni ahlala kuyo. Loba kunjalo, ababemazi kusukela esesengumhambeli bathi nxa bembona emihlanganweni emikhulu ukhanya elokhu ethokoza njengakudala.

Kuyini okwenza uDiana ahlale ethokoza lanxa ehlelwe yizinto ezibuhlungu kangaka futhi egula? Kungani uJohn elokhu engumuntu ojabulayo kungelani lokuthi walahlekelwa ngumsebenzi wenkonzo ayewuthanda? IBhayibhili lithi: “Akuthi abalungileyo bathokoze kuJehova.” (Hubo. 64:10) Nxa sifuna ukuzwisisa amazwi la kumele siqale sihlole ukuthi kuyini sibili okungenza umuntu ahlale ethokoza.

INTOKOZO EPHELAYO

Kulezinye izinto ezithi zingenzakala abantu bathokoze. Ngokwesibonelo, abathandanayo bayathokoza kakhulu nxa betshada futhi abantu abatshadileyo bayajabula nxa bangaba lomntwana. Ukuphathiswa umsebenzi othile enhlanganisweni lakho kuyathokozisa. Izinto lezi zenza sithokoze ngoba siziphiwa nguJehova. Nguye owasungula umtshado, wabusisa abantu ngokubatshela ukuthi bazalane futhi nguye osipha imisebenzi yenkonzo esiyenzayo.​—Gen. 2:18, 22; Hubo. 127:3; 1 Tim. 3:1.

Lanxa konke lokhu kusenza sithokoze, izinto zingantshintsha singalindelanga. Ngokwesibonelo, ungezwa ubuhlungu kakhulu nxa umuntu otshade laye angafeba kumbe afe. (Hez. 24:18; Hos. 3:1) Abanye abantwana kabalaleli abazali babo futhi bephula imithetho kaNkulunkulu  baze basuswe ebandleni. Khumbula ukuthi amadodana kaSamuyeli awazange amkhonze ngendlela eqondileyo uJehova lokuthi uDavida wehlelwa zinhlupho ezinengi emulini yakhe ngenxa yalokho ayekwenzile. (1 Sam. 8:1-3; 2 Sam. 12:11) Lathi siyadana kakhulu nxa singehlelwa yizinto lezi ngoba ziyayiqeda intokozo.

Imisebenzi esiyiphathisiweyo enhlanganisweni layo ingasiphelela. Lokhu kungabangelwa yikugula, ukunakekela imuli loba untshintsho olwenziwe yinhlanganiso. Abazalwane abanengi abehlelwe yizimo lezi bathi bayayikhanuka sibili imisebenzi ababeyiphathisiwe ngoba yayibenza bathokoze.

Kuyacaca-ke ukuthi ezinye izinto ezenza sithokoze zingaphela loba nini. Pho kukhona yini okungenza sihlale sithokoza kungelani lokuthi siphakathi kwenhlupho? Kumele ukuthi kukhona ngoba uSamuyeli loDavida kanye labanye baqhubeka bethokoza lanxa babehlangana lenhlupho.

INTOKOZO ENGAPHELIYO

UJesu wayekwazi ukuthi kuyini okungenza sithole intokozo engapheliyo. Ngesikhathi engakabuyi emhlabeni wayehlala loYise ezulwini, ‘ethokoza phambi kwakhe ngaso sonke isikhathi.’ (Zaga. 8:30, TBS.) Kodwa wathi esesemhlabeni wahlukuluzwa futhi wathwala nzima. Loba kunjalo waqhubeka ethokoziswa yikwenza intando kaYise. (Joh. 4:34) Langesikhathi esebulawa ngendlela ebuhlungu wayelokhu ethokoza. IBhayibhili lithi: ‘Ngentokozo eyayibekwe phambi kwakhe wabekezela.’ (Heb. 12:2) Njengoba indlela ibuzwa kwabaphambili, kasihloleni izinto ezimbili uJesu athi zingenza sithole intokozo engapheliyo.

Ngelinye ilanga uJesu wathuma abafundi bakhe abangu-70 ukuthi bayetshumayela. Bathi bephenduka babethokoza kakhulu ngenxa yokuthi babenze izimangaliso futhi bakhipha lamadimoni. Lanxa kunjalo, uJesu wathi kubo: “Lingathatshiswa yikuthi imimoya iyazithoba kini, kodwa thokoziswani yikuthi amabizo enu alotshiwe ezulwini.” (Luk. 10:1-9, 17, 20) Amazwi la atshengisa ukuthi ukwamukelwa nguJehova yikho okwakuqakatheke kakhulu ukwedlula umsebenzi abafundi ababewuphathisiwe. UJehova wayezahlala ebakhumbula ngenxa yokuthi babethembekile futhi lokhu kwakuzabenza bathole intokozo engapheliyo.

Ngolunye usuku uJesu wathi efundisa ixuku labantu, omunye umama ongumJuda wakholisa kakhulu esizwa indlela uJesu ayefundisa  ngayo, waze wathi ubusisiwe owesifazane owamzalayo. Kodwa uJesu wamphendula wathi: “Ababusisiweyo yilabo abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilalele.” (Luk. 11:27, 28) Kuhle sibili ukuthi umzali azigqaje ngomntanakhe kodwa okwenza umuntu ahlale ethokoza yikulalela uJehova lokwenza intando yakhe.

Siyabona-ke ukuthi ukwamukelwa nguJehova yikho okungenza sihlale sithokoza. Inhlupho esihlangana lazo zibuhlungu sibili kodwa kazingeke ziyiqede intokozo yeqiniso. Nxa singaqhubeka sibekezela futhi sithembekile sizahlala sichelesile enhliziyweni. (Rom. 5:3-5) Kanti njalo nxa singahlala sithembekile uJehova uzasipha umoya wakhe ongcwele ozasenza sibe lezithelo zomoya. Esinye salezozithelo yintokozo. (Gal. 5:22) Lokhu kwenza siwazwisise amazwi akuHubo 64:10 athi: “Akuthi abalungileyo bathokoze kuJehova.”

Kuyini okuncede uJohn ukuthi aqhubeke ethokoza?

Esesikhulume ngakho kuyasinceda sibone ukuthi kuyini okwenza uDiana loJohn bahlale bethokoza lanxa bephakathi kobunzima. UDiana uthi: “Ngithembele kuJehova njengomntwana othembele kumzali wakhe.” Udade lo ukubona njani ukuthi uJehova uyamthanda kakhulu? Uthi: “Nsuku zonke uJehova uyangibusisa ngokungipha amandla okuqhubeka ngikukholisa ukutshumayela.” UJohn laye wathi esetshiye ukuba ngumhambeli waqhubeka ekhuthele enkonzweni. Kuyini okumncedileyo? Uthi: “Kusukela ngiphiwa umsebenzi wokufundisa eSikolo Sokuqeqetshelwa Inkonzo ngo-1998, bengilitaditsha okuzwayo iLizwi likaNkulunkulu.” Uqhubeka esithi: “Okweminyaka yonke le mina lomkami besizimisele ukukhonza uJehova loba ngaphi lapho esikhona futhi lokho kwenze kwaba lula ukuthi sijayele impilo esesiyiphila khathesi. Kasizisoli ngitsho.”

Abazalwane abanengi bakubonile sibili ukuthi amazwi akuHubo 64:10 aliqiniso. Omunye umfowethu lomkakhe abasebeleminyaka edlula 30 bekhonza eBhetheli yaseMelika bacelwa ukuthi basuke eBhetheli bayekuba ngamaphayona aqakathekileyo. Bezwa njani? Bathi: “Vele kunjalo empilweni, kubuhlungu ukulahlekelwa yinto obuyithanda, kodwa ngeke utshone usuyikhalela nsuku zonke.” Bathi befika nje esabelweni sabo esitsha bahle baqalisa ukutshumayela lebandla abasebekulo. Baqhubeka besithi: “Sasithandaza kuJehova simtshela konke njalo sicaca ukuthi kuyini esikucelayo. Sasithokoza futhi sizizwe siqina nxa sibona ephendula imithandazo yethu. Sisanda nje kufika, abanye ebandleni baqalisa ukuphayona futhi uJehova wasibusisa ngokusipha izifundo ezimbili ezithuthukayo.”

“LIJABULE KOKUPHELA”

Impilo iliviri, kwezinye izikhathi siyajabula kwezinye sidane. Loba kunjalo, amazwi akuHubo 64:10 ayasiqinisa. Lanxa kwezinye izikhathi singazizwa siphela amandla, kumele sizimisele ukuba ‘ngabalungileyo.’ Lokhu kutsho ukuthi kumele sihlale sithembekile. Nxa singenza njalo, ‘sizathokoza kuJehova’ lanxa siphakathi kobunzima. Kasiqhubekeni silethemba lokuthi izinto zizalunga ngoba uJehova usithembise “izulu elitsha lomhlaba omutsha.” Ngalesosikhathi isono sizasuzwa ngokupheleleyo. Bonke abantu bakaNkulunkulu ‘bazajabula kokuphela’ bebona lokho azakwenza lazabanika khona.​—Isaya. 65:17, 18.

Akuzibone ngelihlo lengqondo ususemhlabeni omutsha, usuqine saka futhi usuvuka uthokoza nsuku zonke. Kungelani lokuthi abuhlungu kangakanani amanxeba esilawo enhliziyweni, azakwelatshwa sisale singasakukhumbuli konke okubi okwasehlelayo. IBhayibhili lithi “izinto zakuqala aziyikukhunjulwa kumbe zifike engqondweni.” Izihlobo zethu labangane bethu abafayo bazavuswa siphinde sihlangane labo. Sizajabula njengabazali bentombazana eyavuswa nguJesu eyayileminyaka engu-12. Kuthiwa ‘bamangala baphela amandla.’ (Mak. 5:42) Kuzakuba njalo lasemhlabeni omutsha. Bonke abantu bazabe ‘sebelungile’ ngokupheleleyo futhi ‘bazathokoza kuJehova’ kuze kube nini lanini.