Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

‘Woba Lesibindi Uwenze Umsebenzi

‘Woba Lesibindi Uwenze Umsebenzi

“Qina ube lesibindi, njalo uwenze lumsebenzi. Ungesabi njalo ungalahli ithemba ngoba uJehova . . . ulawe.”—1 IMILAN. 28:20.

IZINGOMA: 23, 29

1, 2. (a) Yiwuphi umsebenzi oqakathekileyo owanikwa uSolomoni? (b) Kuyini okwenza uDavida wakhathazeka?

USOLOMONI watshelwa ukuthi nguye owayezakhangela ukuqhutshwa komsebenzi wokwakha ithempeli eJerusalema. Lo kwakungumsebenzi omkhulu okumangalisayo ngoba ithempeli lelo kwakumele libe “yindlu ebukekayo kakhulu ibe lodumo lesithunzi emehlweni ezizwe zonke.” Kanti njalo ithempeli leli lalizakuba ‘yindlu kaJehova uNkulunkulu’ weqiniso.​—1 ImiLan. 22:1, 5, 9-11.

2 INkosi uDavida yayikwazi ukuthi uNkulunkulu uzawusekela lumsebenzi kodwa yayikhathazwa yikuthi indodana yayo uSolomoni ‘yayisengumntwana njalo ingakabi lolwazi.’ Yayizibuza ukuthi uzakuba laso yini isibindi sokwakha ithempeli? USolomoni wayezavumela ukuthi ukuba ngumntwana lokungabi lolwazi kumenze ehluleke ukwenza lumsebenzi yini? Kwakudingeka ukuthi abe lesibindi ukuze aphumelele.

3. Wafundani uSolomoni kuyise?

3 Kumele ukuthi uSolomoni wafunda kuyise ukuthi ukuba lesibindi kuqakathekile. Phela ngesikhathi esakhula, uDavida wabulala  izinyamazana eziyingozi ezazifuna ukuhlasela umhlambi wezimvu zikayise. (1 Sam. 17:34, 35) Waphinda watshengisa ukuthi ulesibindi ngesikhathi esilwa loGoliyathi iqhawe elalisesabeka kakhulu. UNkulunkulu wamncedisa ukuthi alibulale iqhawe leli ngesavutha nje kuphela.—1 Sam. 17:45, 49, 50.

4. Kungani kwakumele uSolomoni abe lesibindi?

4 Kwakuqondile sibili ukuthi uDavida akhuthaze uSolomoni ukuthi abe lesibindi futhi enze umsebenzi wokwakha ithempeli. (Bala 1 ImiLando 28:20.) Aluba uSolomoni kazange abe lesibindi wayezakhulelwa yikwesaba acine engasalakhanga ithempeli futhi lokho kwakungaba yikwehluleka okukhulu.

5. Kungani kumele sibe lesibindi?

5 Lathi kumele sicele ukuthi uJehova asincedise ukuze sibe lesibindi sokwenza umsebenzi. Ngakho ake sixoxe ngabantu basendulo abatshengisa isibindi sibone lokuthi thina singasitshengisa njani ukuze senelise ukufeza umsebenzi esiwuphathisiweyo.

IZIBONELO ZABANTU ABABELESIBINDI

6. Kuyini okutshengisa ukuthi uJosefa wayelesibindi?

6 UJosefa watshengisa isibindi ngesikhathi umkaPhothifa ezama ukumhuga ukuthi aye laye emacansini. Kungenzakala ukuthi wayekwazi ukuthi wayezathwala nzima nxa angala. Lanxa kunjalo uJosefa waba lesibindi wala ukulala laye futhi wabaleka lapho esefuna ukumbamba ngenkani.​—Gen. 39:10, 12.

7. Chaza ukuthi uRahabi watshengisa njani isibindi. (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

7 URahabi ngomunye owatshengisa isibindi ngesikhathi kufika amadoda amabili ako-Israyeli ezohlola ilizwe. Aluba wayengelaso isibindi wayengasoze awangenise emzini wakhe kodwa ngenxa yokuthi wayemethemba uJehova wawafihla amadoda la njalo wawancedisa ukuthi aphume kulelodolobho ephephile. (Josh. 2:4, 5, 9, 12-16) URahabi kazange esabe abantu loba inkosi yaseJerikho labakhula bayo ngoba wayekholwa ukuthi uJehova unguNkulunkulu weqiniso lokuthi wayezabanika lelolizwe abako-Israyeli. Ngakho wakhetha ukwenza ngendlela eyayizasindisa yena labangakibo.​—Josh. 6:22, 23.

8. Isibonelo sikaJesu sabanceda njani abaphostoli bakhe?

8 Abaphostoli bakaJesu labo batshengisa isibindi. Kunengi ababona uJesu ekwenza okwakutshengisa ukuthi ulesibindi futhi lokhu kwabafuqa ukuthi balingisele isibonelo sakhe. (Mat. 8:28-32; Joh. 2:13-17; 18:3-5) Ngakho ngesikhathi sebephikiswa ngabaSadusi baqhubekela phambili befundisa ngebizo likaJesu.​—ImiSeb. 5:17, 18, 27-29.

9. Ngubani ongasinceda ukuthi sibe lesibindi?

9 Ukuba lesibindi kwanceda uJosefa, uRahabi, uJesu kanye labaphostoli ukuthi benze imisebenzi emihle. Lokhu kwangatsho ukuthi babezithemba, uJehova nguye owabanceda ukuthi babe lesibindi. Lathi sihlangana lezimo ezidinga ukuthi sibe lesibindi, yikho kumele sithembele kuJehova kulokuthi sizithembe. (Bala u-2 Thimothi 1:7.) Okwakhathesi ake sixoxe ngokuthi singatshengisa njani isibindi emulini lasebandleni.

IZIMO EZIDINGA UKUTHI UBE LESIBINDI

10. Kungani kumele abasakhulayo babe lesibindi?

10 Abasakhulayo abanengi lamuhla kumele babe lesibindi ukuze baphumelele ukukhonza uJehova. Kufanele balingisele isibonelo sikaSolomoni ngoba waba lesibindi wawuqeda umsebenzi wokwakha ithempeli ayewuphathisiwe. Lanxa kumele abasakhulayo balalele amacebo abawanikwa ngabazali babo, labo kumele bazenzele izinqumo ezizabanceda empilweni. (Zaga. 27:11) Ngokwesibonelo kumele bakhethe kuhle abangane,  ezokuzilibazisa, ukuthi bazabhabhathizwa yini lokuthi bazaziphatha njani. Konke lokhu kudinga ukuthi babe lesibindi ngoba uSathane ubathwalele ubhulo.

11, 12. (a) UMosi watshengisa njani ukuthi ulesibindi? (b) Abasakhulayo bangamlingisela njani?

11 Okunye okuqakathekileyo okumele abasakhulayo bakwenze yikukhetha ukuthi bazakwenzani empilweni. Kwamanye amazwe abasakhulayo bakhuthazwa ukuthi bafunde kakhulu njalo badinge imisebenzi elemali enengi. Ikanti kwamanye izimo zomnotho zinzima futhi lokhu kwenza abasakhulayo bacabange ukuthi kumele basebenze gadalala ukuze banakekele izimuli zabo. Kuloba yikuphi ongabe uphakathi kwakho cabanga ngesibonelo sikaMosi. Njengoba wayekhuliswe yindodakazi kaFaro wayengakhetha ukuba lesikhundla esimangalisayo kanye lenotho. Kungenzakala lokuthi abemuli yesikhosini, ababalisi bakhe labeluleki babemkhuthaza ukuthi agijimise izinto lezi. Lanxa kunjalo, uMosi watshengisa ukuthi ulesibindi wakhetha ukukhonza uJehova njalo watshiya bonke ubukhazikhazi beGibhithe. (Heb. 11:24-26) Lokhu kwenza ukuthi uJehova ambusise njalo uzathola umvuzo omkhulu esikhathini esizayo.

12 Kasithandabuzi ukuthi uJehova uzababusisa bonke abasakhulayo abakhetha ukumsebenzela kanye lokufaka uMbuso wakhe kuqala. Uzabanika konke abakudingayo ukuze banakekele izimuli zabo. Lokhu yikho kanye okwenziwa nguThimothi, waqakathekisa ukukhonza ukwedlula loba yini eyayikhona ngalesosikhathi. *​—Bala uFiliphi 2:19-22.

Uzimisele yini ukuba lesibindi kukho konke okwenzayo (Khangela izindima 13 kusiya ku-17)

13. Ukuba lesibindi kwamnceda njani omunye udadewethu osakhulayo?

13 Ukuba lesibindi kwanceda omunye udadewethu ohlala e-Alabama e-U.S.A. Uthi: “Ngisakhula ngangingumuntu olenhloni. Lokhu kwakusenza kube nzima ukuthi ngixoxe labanye abantu eWolu yoMbuso futhi ngangisesaba ukuqoqoda ezindlini zabantu nxa ngisekutshumayeleni.” Abazali bakhe labanye ebandleni bamncedisa udadewethu lo waze waphumelela ukufeza isifiso sakhe sokuba liphayona lesikhathi sonke. Uphinda athi: “Umhlaba lo ukhuthaza abantu ukuthi bagijimise imfundo, imali, udumo lokuba lempahla enengi. Ukuzithola izinto lezi kunzima kakhulu njalo kwenza uhlale ukhathazekile kodwa ukukhonza uJehova kungenza ngithokoze kakhulu njalo ngisuthiseke.”

14. Kunini lapho abazali okumele batshengise khona isibindi?

14 Abazali abakhonza uJehova labo kumele babe lesibindi. Ngokwesibonelo abaqhatshi babo bangabatshela ukuthi basebenze ama-overtime angabangela ukuthi behluleke ukungena imihlangano, ukuba lokukhonza kwemuli loba ukutshumayela. Kudinga isibindi sibili ukwala imisebenzi le kodwa okuhle yikuthi uyabe ubekela abantwabakho isibonelo esihle. Kwesinye isikhathi ungabona abanye abazali ebandleni bevumela abantwababo ukuthi benze izinto wena ongafuniyo ukuthi abantwabakho bazenze. Abazali labo bangakubuza ukuthi kungani ungavumeli abantwabakho baphatheke ezintweni ezinjalo. Uzakuba laso yini isibindi sokubachazela izizatho zakho?

15. Ukucabangisisa ngoHubo 37:25 loHebheru 13:5 kungabasiza njani abazali?

15 Abazali kumele babe lesibindi ukuze basize abantwababo ukuthi bakhethe ukukhonza uJehova. Ngokwesibonelo abanye abazali bayesaba ukukhuthaza abantwababo ukuthi babe ngamaphayona, bayencedisa lapho okulabamemezeli abalutshwana khona, baye eBhetheli loba emsebenzini wokwakha. Mhlawumbe besesaba ukuthi abantwababo bazakwehluleka  ukubanakekela nxa sebegugile. Lanxa kunjalo abazali abahlakaniphileyo babeka ithemba labo kuJehova hatshi kulokho abakucabangayo. (Bala iHubo 37:25 loHebheru 13:5.) Kanti njalo bayabancedisa abantwababo ukuthi labo babe lesibindi futhi bamethembe uJehova.​—1 Sam. 1:27, 28; 2 Tim. 3:14, 15.

16. Abanye abazali babancedise njani abantwababo ukuthi bakhonze uJehova futhi lokhu kubancede njani?

16 Omunye umzalwane lomkakhe abahlala e-United States basiza abantwababo ukuthi baqakathekise ukukhonza uJehova. Umzalwane lo uthi: “Abantwabethu bengakaqalisi ukuhamba lokukhuluma, sasihlala sixoxa labo ngentokozo oyitholayo nxa uphayona futhi uncedisa ebandleni. Khathesi yiso isifiso abalaso. Ukwazi ukuthi bafuna ukwenzani empilweni kubancedile ukuthi benelise ukulwisana lezilingo futhi baqakathekise ukukhonza uJehova.” Omunye njalo umzalwane olabantwana ababili uthi: “Abazali abanengi lamuhla basebenza nzima ukuze bancedise abantwababo ukuthi baphumelele kwezemidlalo, kwezokuzilibazisa lezemfundo. Ikanti okungcono kakhulu yikuzama ngamandla wonke ukuncedisa abantwana ukuthi bakhonze uJehova njalo bahlale belobuhlobo obuhle laye. Lokhu yikho esakwenzayo njalo kuyasithokozisa ukubabona beqhubeka bemthanda uJehova futhi bebambisana lathi.” Akuthandabuzwa ukuthi uNkulunkulu uzababusisa bonke abazali abancedisa abantwababo ukuthi bamkhonze.

UKUBA LESIBINDI EBANDLENI

17. Ngobani abanye okumele babe lesibindi ebandleni?

17 Lasebandleni kuyadingeka ukuba lesibindi. Ngokwesibonelo abadala kumele babe lesibindi nxa besahlulela izindaba eziphathelane lezono ezinkulu loba nxa bekhuluma labezempilakahle mayelana lothile osegula kakhulu ebandleni. Abanye abadala bafunda iBhayibhili lezibotshwa emajele futhi abanye baqhuba imihlangano kulezozindawo. Ngakho kuyadingeka ukuthi babe lesibindi. Odadewethu abangakatshadi labo balamathuba amahle okutshengisa ukuthi balesibindi lokuthi bazimisele  ukusebenzela uJehova. Balakho ukuba ngamaphayona esikhathi sonke, ukuyancedisa lapho okulabamemezeli abalutshwana, ukuyancedisa enhlelweni zokwakha lokuya eSikolo Sabavangeli BoMbuso loba eSikolo SeGiliyadi.

18. Odadewethu asebekhulile bangatshengisa njani ukuthi balesibindi?

18 Abesifazana abakhulileyo esilabo emabandleni labo kumele batshengise ukuthi balesibindi. Lanxa bengasenelisi ukwenza okunengi njengakudala, kukhona abangakwenza ukuze batshengise ukuthi balesibindi. (Bala uThithusi 2:3-5.) Ngokwesibonelo abadala bangacela udadewethu osekhulile ukuthi ayenceda udade othile ngendaba yokugqoka. Kumele abe lesibindi udadewethu lo njalo axoxe laye ngomusa ukuze amncede abone ukuthi indlela agqoka ngayo ibaphatha njani abanye. (1 Tim. 2:9, 10) Nxa odadewethu abakhulileyo bengakwenza lokhu kuzaliqinisa ibandla.

19. (a) Abazalwane ababhabhathiziweyo bangatshengisa njani isibindi? (b) Ukucabangisisa ngoFiliphi 2:13 lo–4:13 kungabanceda njani abazalwane ababhabhathiziweyo?

19 Abazalwane ababhabhathiziweyo labo kumele babe lesibindi ukuze benze umsebenzi. Lokhu kuzabanceda ukuthi basebenzele ukuba zinceku ezikhonzayo labadala ebandleni. (1 Tim. 3:1) Abanye bangabona angathi abafanelanga ukwenza imisebenzi le ebandleni ngenxa yamaphutha abawenza kudala. Abanye njalo bangabe becabanga ukuthi imisebenzi le kayibalingananga njalo kabangeke benelise ukuyenza. Nxa lawe ulomcabango onjalo thandaza kuJehova ukuze akuncedise ukuthi ube lesibindi. (Bala uFiliphi 2:13; 4:13.) Khumbula ukuthi uMosi laye ngesinye isikhathi wake wazibona engafanelanga ukuthi enze umsebenzi uJehova ayefuna awenze. (Eks. 3:11) Ngokuya kwesikhathi uMosi wawenza umsebenzi lo ngoba uJehova wamnceda ukuba abe lesibindi. Ngakho ukuthandaza kuJehova lokubala iLizwi lakhe nsuku zonke kungabasiza abazalwane ababhabhathiziweyo ukuthi babe lesibindi. Okunye okungabasiza yikucabangisisa ngezibonelo zabantu abatshengisa isibindi. Bangacela lokuthi abadala babaqeqetshe njalo bazimisele ukuphathisa emisebenzini etshiyeneyo eyenziwa ebandleni. Ngakho siyabakhuthaza bonke abazalwane ababhabhathiziweyo ukuthi babe lesibindi futhi bakhuthale ebandleni.

“UJEHOVA . . . ULAWE”

20, 21. (a) UDavida wamqinisa njani uSolomoni? (b) Kuyini okumele ube leqiniso lakho?

20 UDavida wakhumbuza uSolomoni ukuthi uJehova wayezakuba laye uze uphele umsebenzi wokwakha ithempeli. (1 ImiLan. 28:20) Ukuzwa amazwi kayise kwamqinisa uSolomoni, ngakho kazange avumele ukuthi ukuba ngumntwana lokungabi lolwazi kumenze ehluleke ukwenza umsebenzi lo. UJehova wamnika isibindi njalo wawenza lumsebenzi futhi ngemva kweminyaka eyisikhombisa lengxenye wayeselakhile ithempeli.

21 Lawe uJehova uzakunika isibindi ukuze ufeze umsebenzi owuphathisiweyo ebandleni lasemulini yakho. (Isaya. 41:10, 13) Nxa ungaba lesibindi ekukhonzeni uJehova uzathola izibusiso khathesi langesikhathi esizayo. Yikho-ke “qina ube lesibindi, njalo uwenze lumsebenzi.”

^ indima 12 Khangela isihloko esithi “Sebenzisa Imigomo Engokomoya Ukuze Ukhazimulise UMdali Wakho” esitholakala ku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-July 15, 2004.