Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“ILizwi LikaNkulunkulu . . . Liyasebenza”

“ILizwi LikaNkulunkulu . . . Liyasebenza”

“Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo liyasebenza.”HEB. 4:12.

IZINGOMA: 37, 48

1. Kungani singathandabuzi ukuthi iLizwi likaNkulunkulu liyasebenza? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

KASIKUTHANDABUZI lakancane ukuthi iLizwi likaNkulunkulu “liyaphila njalo liyasebenza.” (Heb. 4:12) Abanengi bethu siyakuvuma lokhu ngoba iBhayibhili lasinceda ukuthi sitshiye imikhuba engalunganga esasilayo kudala egoqela ukuntshontsha, ukubhema lokungaziphathi. Abanye njalo babelemali enengi kodwa kabazange bayithole intokozo yeqiniso. (UmTshu. 2:3-11) Ikanti lalabo ababengelalo ithemba futhi bephila impilo embi kakhulu iBhayibhili labanceda ukuthi bantshintshe. Kukanengi sibala ngabantu abanjalo esihlokweni esithi, “IBhayibhili Liyakuntshintsha Ukuphila” esandise ukuphuma ku-Nqabayokulinda. Kuliqiniso sibili ukuthi lanxa sesimazi uJehova, iBhayibhili liyasinceda ukuthi siqhubeke sithuthuka ekukhonzeni.

2. Kwakhanya njani ukuthi iLizwi likaNkulunkulu liyasebenza kumaKhristu asendulo?

2 Kasimangali nxa sibona abantu abanengi bentshintsha indlela abaphila ngayo nxa bangafunda iBhayibhili. Lokhu yikho kanye okwenzakala lasendulo kumaKhristu ayelethemba  lokuyaphila ezulwini. (Bala u-1 Khorinte 6:9-11.) UPhawuli wakhuluma ngabantu abangasoze badle ilifa loMbuso kaNkulunkulu wasesithi: “Lokhu yikho abanye benu ababe yikho.” Abazalwane labo basebeyilahlile imikhuba emibi ngenxa yokuncediswa liLizwi likaNkulunkulu kanye lomoya wakhe ongcwele. Lanxa abanye basebelazi iqiniso, kwezinye izikhathi benza amaphutha amakhulu. Ngokwesibonelo iBhayibhili lisitshela ngomunye umzalwane ogcotshiweyo owasuswayo ebandleni kodwa ngokuya kwesikhathi walungisa iphutha lakhe wasebuyiselwa. (1 Khor. 5:1-5; 2 Khor. 2:5-8) Lokhu kwenza sibone ukuthi iBhayibhili labanceda sibili abafowethu labodadewethu ukuthi bantshintshe indlela ababephila ngayo.

3. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

3 UNkulunkulu wasinika iLizwi lakhe elilamandla njalo ufuna silisebenzise kuhle ukuze lisincede. (2 Tim. 2:15) Ngakho esihlokweni lesi sizaxoxa ngendlela ongalisebenzisa ngayo iLizwi likaNkulunkulu (1) empilweni yakho, (2) nxa usekutshumayeleni (3) loba nxa ufundisa ebandleni. Ukuxoxa ngemicijo le kuzasinceda ukuthi simthande kakhulu uBaba wethu osezulwini osifundisa lokho okuhle kithi.​—Isaya. 48:17.

EMPILWENI YAKHO

4. (a) Kumele wenzeni nxa ufuna iLizwi likaNkulunkulu likuncede? (b) Wena ulibala nini iBhayibhili?

4 Nxa ufuna ukuthi iLizwi likaNkulunkulu likuncede, kumele uzimisele ukulibala nsuku zonke. (Josh. 1:8) Kunengi esikwenzayo nsuku zonke kodwa akumelanga sivumele loba yini iphambanise uhlelo lwethu lokubala iBhayibhili. (Bala u-Efesu 5:15, 16.) Abanengi bakubona kungcono ukuthi balibale ekuseni, abanye balibala bengakayilala ikanti abanye balibala phakathi kosuku. Lokhu kubenza bazizwe njengomhubi owabhala wathi: “O, he, ngiwuthanda kangakanani umthetho wakho! Ngikhumbula ngawo ilanga lonke.”​—Hubo. 119:97.

5, 6. (a) Kungani kuqakathekile ukucabangisisa ngalokho okubalayo? (b) Ungenzani ukuze ucabangisise ngendlela ezakunceda? (c) Kukuncede njani ukubala iLizwi likaNkulunkulu lokucabangisisa ngalo?

5 Okunye okuqakathekileyo okumele ukwenze yikucabangisisa ngalokho okubalayo eBhayibhilini. (Hubo. 1:1-3) Ukwenza njalo kuzakusiza ukuthi wenelise ukusebenzisa izinto ozibalayo empilweni yakho. Kumele uzimisele ukukufaka enhliziyweni yakho konke okufunda eLizwini likaNkulunkulu.

6 Manje ungenzani ukuze ucabangisise ngendlela ezakunceda? Abanye bandise ukuma kancane ngemva kokubala amavesi athile loba isahluko esithile besebezibuza imibuzo  le: ‘Engikubala lapha kungifundisani ngoJehova? Ngizimisele ukukusebenzisa njani empilweni yami? Kungaphi lapho engingathuthukisa khona?’ Ukucabangisisa ngalindlela lokuthandaza kuJehova ucele ukuthi akuncedise ngomoya wakhe ongcwele kuzakufuqa ukuthi usebenzise konke okufundayo. Ungenza njalo uzalibona lisebenza iLizwi likaNkulunkulu empilweni yakho.​—2 Khor. 10:4, 5.

NXA USEKUTSHUMAYELENI

7. Singenzani ukuze silisebenzise kuhle iLizwi likaNkulunkulu nxa sisekutshumayeleni?

7 Singenzani ukuze silisebenzisa kuhle iLizwi likaNkulunkulu nxa sisekutshumayeleni? Okokuqala esingakwenza yikulisebenzisa sonke isikhathi nxa sixoxa labantu loba sifundisa. Omunye umfowethu wathi: “Aluba ubutshumayela loJehova endlini ngendlu ubuzakhuluma konke yini kumbe ubuzayekela kube nguye okhulumayo?” Ayekutsho umzalwane lo yikuthi nxa sibalela abantu iBhayibhili ekutshumayeleni, kufanana lokuthi siyabe sivumela ukuthi uJehova akhulume labo. Ukukhetha kuhle iMibhalo esizayibalela umuntu kungamsiza kakhulu ukwedlula amazwi esingamtshela wona. (1 Thes. 2:13) Nxa usekutshumayeleni lisebenzise kokuphela iLizwi likaNkulunkulu.

8. Kungani kungamelanga siphongubala ivesi nxa sitshumayela?

8 Abanye abantu kabalazi iBhayibhili njalo kabalizwisisi. Kwakunjalo langesikhathi sabaphostoli. (Rom. 10:2) Ngakho ukubalela umuntu ivesi kuphela akungeke kwenze ukuthi ahle ayizwisise. Kumele uyicacade ivesi umchasisele ukuthi itshoni, mhlawumbe ungaphinda umutsho othile loba amabala akuyo acacisa kuhle indaba elixoxa ngayo. Singenza njalo kuzakuba lula ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lingene lijule  enhliziyweni yalowo esixoxa laye.​—Bala uLukha 24:32.

9. Singenzani ukuze abantu esibatshumayezayo balihloniphe iBhayibhili? Nika isibonelo.

9 Okunye okufanele sikwenze yikwethula amavesi ngendlela ezakwenza umuntu esixoxa laye alihloniphe iBhayibhili. Ngokwesibonelo singathi kuye, “Ake sizwe ukuthi uMdali wethu uthini ngendaba le.” Nxa sixoxa lomuntu ongakholwayo eBhayibhilini singathi kuye, “Zwana ukuthi iMibhalo eNgcwele ithini.” Ikanti nxa sitshumayeza umuntu ongelandaba lokukhonza, singathi, “Wake wasizwa yini isaga lesi?” Kumele sizame ngaso sonke isikhathi ukuntshintsha indlela esethula ngayo izingxoxo zethu kusiya ngokuthi sikhuluma lomuntu onjani.​—1 Khor. 9:22, 23.

10. (a) Landisa ukuthi kwenzakalani komunye umzalwane. (b) Wena ukubonile yini ukuthi iLizwi likaNkulunkulu liyasebenza ekutshumayeleni?

10 Abanengi sebekubonile ukuthi ukusebenzisa iLizwi likaNkulunkulu nxa sitshumayela kuba lempumela emihle kakhulu. Ngokwesibonelo omunye umzalwane wahamba wayaphindela kwenye indoda eyayisileminyaka eminengi ibala omagazini bethu. Ekufikeni kwakhe umzalwane lo kazange atshiye iNqabayokulinda nje kuphela kodwa wabala levesi eyodwa eyayikuleyomagazini. Wabala u-2 Khorinte 1:3, 4, othi: “UYise wesihawu loNkulunkulu wenduduzo yonke, . . . osiduduzayo kuzo zonke izinhlupheko zethu.” Indoda le yathinteka isizwa amazwi la yaze yacela umzalwane ukuthi aphinde ukuwabala. Ngemva kwalokho yatshela umzalwane lo ukuthi yona lomkayo babekudinga ukududuzwa futhi yavuma ukuthi baxoxe okunengi ngeBhayibhili. Isibonelo lesi sitshengisa ukuthi iLizwi likaNkulunkulu liyasebenza sibili nxa sitshumayela.​—ImiSeb. 19:20.

NXA UFUNDISA EBANDLENI

11. Yiwuphi umsebenzi abanye abazalwane abalawo?

11 Sonke siyakukholisa ukungena imihlangano yebandla, eyesiqinti, leyesabelo. Okwenza siyiqakathekise imihlangano le yikuthi isinika ithuba lokudumisa uJehova. Kanti njalo imfundo esiyitholayo iyasinceda okwamagama. Abanye abazalwane balesibusiso sokufundisa emihlanganweni le kodwa kumele bananzelele ukuthi lo ngumsebenzi omkhulu okungafanelanga bawuthathe lula. (Jak. 3:1) Kumele babe leqiniso lokuthi lokho abakufundisayo kuvela eLizwini likaNkulunkulu. Kuyini okungabanceda ukuthi benelise ukusebenzisa iBhayibhili nxa befundisa?

12. Umzalwane ofundisayo angenzani ukuze abe leqiniso lokuthi akutshoyo kusekelwe eMibhalweni?

12 Yenza iMibhalo ibe ngumgogodla walokho okukhulumayo. (Joh. 7:16) Kutshoni lokhu? Kutsho ukuthi abantu abakulaleleyo kumele basale bebambe izifundo ezisemavesini hatshi imizekeliso loba izindaba ozilandisayo enkulumeni yakho. Okunye okumele ukukhumbule yikuthi ukubala amavesi amanengi akutsho ukuthi ufundisa kuhle. Kuvele khona ukubala amavesi amanengi kungabangela ukuthi abantu basale bengabambanga lutho. Ngakho khetha kuhle amavesi ozawasebenzisa, uwabale kuhle, uwachasise, usebenzise umzekeliso njalo utshengise ukuthi asebenza njani. (Neh. 8:8) Nxa uphiwe inkulumo ihlolisise kuhle njalo ukhangele lamavesi afakiweyo. Zama ukuzwisisa ukuthi imitsho elapho ingenelana njani lamavesi afakiweyo. Ngemva kwalokho khetha amavesi ozawasebenzisa ukuze ucacise imicijo esenkulumeni yakho. (Okunye okungakunceda yikuhlola isifundo 21, 22 lo-23 ebhukwini lesiZulu  elithi Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini) Phezu kwakho konke lokhu thandaza kuJehova ucele ukuthi akuncedise ukuze ulisebenzise ngobunono iLizwi lakhe nxa ufundisa phambi kwabantu bakhe.​—Bala u-Ezra 7:10 loZaga 3:13, 14.

13. (a) Omunye udade kwamnceda njani ukuzwa omunye umbhalo uchasiswa emhlanganweni webandla? (b) Wena ikuncede njani imfundo evela eBhayibhilini esiyithola emihlanganweni yethu?

13 Omunye udadewethu odabuka e-Australia wehlelwa yizinto ezibuhlungu ngesikhathi ekhula. Ngokuya kwesikhathi wafunda ngoJehova njalo wabhabhathizwa. Lanxa kunjalo kwadlula iminyaka eminengi elokhu ethandabuza ukuthi uJehova uyamthanda. Ngelinye ilanga esemhlanganweni webandla, wezwa umbhalo othile uchasiswa njalo wathi esebuyele endlini wafika wachwayisisa ngawo futhi wadinga lamanye amavesi ahambelana lalowombhalo. Lokhu kwamnceda kakhulu ukuthi anqobe umcabango ayelawo. * Mhlawumbe lawe ukhona umbhalo owakuncedayo owawuzwa uchasiswa emhlanganweni webandla, owesiqinti loba owesabelo.​—Neh. 8:12.

14. Singatshengisa njani ukuthi siyaliqakathekisa iLizwi likaJehova?

14 Siyambonga kakhulu uJehova ngokusinika iLizwi lakhe iBhayibhili kanye lokugcina isithembiso sakhe sokuthi lizahlala kuze kube nininini. (1 Phet. 1:24, 25) Ngakho kuhle ukuthi sizame ukulibala nsuku zonke, silandele elikutshoyo njalo silisebenzise ukunceda abanye. Nxa singenza njalo siyabe sitshengisa ukuthi siyaliqakathekisa lokuthi siyamthanda uMlobi walo uJehova uNkulunkulu.

^ indima 13 Khangela ibhokisi elithi “ Ngancedakala Kakhulu.”