INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO November 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-December 25, 2017 kusiya ku-January 28, 2018.

Hlabela Ngokuzwakalayo Langentokozo!

Ungenzani nxa usesaba ukuhlabela ngelizwi elizwakalayo ukuze udumise uJehova?

Uphephela KuJehova Yini?

Uhlelo lwamadolobho okuphephela olwalukhona ko-Israyeli lusifundisa okunengi ngokuthethelela kukaNkulunkulu.

Lingisela Isihawu SikaJehova Lokwahlulela Kwakhe Okuhle

Indaba yamadolobho okuphephela itshengisa ukuthi uJehova uyakuqakathekisa ukuphila, ukuthi unguNkulunkulu olesihawu lokuthi wahlulela kuhle.

“Umuntu Ophanayo Uzabusiswa”

Singasebenzisa isikhathi lamandla lempahla esilayo ukuze siphathise emsebenzini woMbuso.

Qaphela Imicabango Yabantu Balumhlaba

Kuqakathekile ukuthi singalandeli indlela abantu bomhlaba lo abacabanga ngayo. Esihlokweni lesi kuxoxwa ngezibonelo ezinhlanu ezitshengisa indlela abantu bomhlaba lo abacabanga ngayo.

Ungavumeli Lutho Lukuphuthise Umvuzo

Umphostoli uPhawuli watshela amaKhristu ngethemba elihle ayelalo njalo waphinda wawaxwayisa ngezinto ezazingawaphuthisa umvuzo.

Ungenzani Ukuze Ujayele Ukuba Sebandleni Elitsha?

Kujayelekile ukuthi uzizwe ungakhululekanga nxa ufika ebandleni elitsha. Kuyini okungakunceda nxa kungaba njalo?