Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kungani Kumele ‘Sidumise UJehova’?

Kungani Kumele ‘Sidumise UJehova’?

“Dumisani uJehova. . . . Kumnandi njalo kufanele ukumbonga!”HUBO. 147:1.

IZINGOMA: 9, 152

1-3. (a) Labhalwa nini iHubo 147? (b) Ukuhlola ihubo leli kuzasinceda ngani?

SIJAYELE ukubonga othile nxa enze kuhle umsebenzi wakhe kumbe nxa ekhulume okuthile esikuthandileyo. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi sikwenze lokhu lakuJehova. Kufanele simdumise ngenxa yamandla akhe amangalisayo esiwabona kulokho akudalileyo. Okunye okwenza simdumise yikubona indlela athanda ngayo abantu. Wathumela iNdodana yakhe eyiyo yodwa ukuze ibe yinhlawulo yabo bonke.

2 Umlobi weHubo 147 wamdumisa uJehova ngenxa yobuhle bakhe. Wakhuthaza labanye ukuthi benze njalo.Bala iHubo 147:1, 7, 12.

3 Asikwazi ukuthi ngubani owaloba ihubo leli kodwa kungenzakala ukuthi waphila ngesikhathi ama-Israyeli ebuyela eJerusalema ngemva kokukhululwa eBhabhiloni. (Hubo. 147:2) Kumele ukuthi ukukhululwa kwama-Israyeli ukuze ayevuselela ukukhonza kweqiniso kwenza umhubi lo wadumisa uJehova. Kanti njalo uyasitshela lezinye izizatho ezamenza wenza njalo. Ngakho  esihlokweni lesi sizaxoxa ngazo njalo sibone lokuthi thina silazo yini izizatho ‘zokudumisa uJehova.’Hubo. 147:1.

UJEHOVA UYABATHOBA ABADABUKILEYO ENHLIZIYWENI

4. Bezwa njani abako-Israyeli ngesikhathi uKhurosi ebakhulula futhi kungani bathokoza?

4 Kumele ukuthi abako-Israyeli babethwele nzima ngesikhathi bethunjiwe eBhabhiloni. Ababebathumbile babejayele ukubahleka besithi: “Sihlabeleleni enye yezingoma zaseZiyoni!” Kodwa-ke zazingahlabeleki ingoma zentokozo ngoba babethunjiwe njalo idolobho elalibenza bathokoze ngoJehova laselibhujisiwe. (Hubo. 137:1-3, 6) Izinhliziyo zabo zazidabukile futhi babefuna ukududuzwa. Ngakho uJehova waphrofetha ukuthi iNkosi yasePhesiya uKhurosi yayizabakhulula ekuthunjweni lokho. Lakanye uKhurosi wayinqoba iBhabhiloni futhi ngemva kwalokho wathi: “UJehova . . . ungikhethile ukuba ngimakhele ithempeli eJerusalema . . . Loba ngubani, wabantu bakhe phakathi kwenu—sengathi uJehova uNkulunkulu wakhe angaba laye, kahambe.” (2 ImiLan. 36:23) Amazwi la abaduduza sibili abako-Israyeli!

5. Umhubi wathi uJehova ubaduduza njani abantu?

5 UJehova wayeduduza umuntu ngamunye ko-Israyeli. Yikho kanye akwenzayo lakithi namuhla. Umhubi wabhala wathi uNkulunkulu “uyabathoba abadabukileyo enhliziyweni abophe amanxeba abo.” (Hubo. 147:3) UJehova uyasikhathalela sibili nxa sigula loba sikhathazekile. Uyasiduduza futhi asiqinise nxa singabe siphakathi kobunzima. (Hubo. 34:18; Isaya. 57:15) Kanti njalo uyasinika ukuhlakanipha lamandla esiwadingayo ukuze senelise ukulwisana lenhlupho esihlangana lazo.Jak. 1:5.

6. Asinceda njani amazwi akuHubo 147:4? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

6 Evesini elandelayo umhubi ukhuluma ngokuthi uJehova “umisile ubunengi bezinkanyezi aziqambe leyo laleyo ngamabizo.” (Hubo. 147:4) Umhubi wayezibona izinkanyezi kodwa wayengakwazi ukuthi zingaki. Namuhla abezesayensi babika ukuthi umthala owodwa ulamabhiliyoni ezinkanyezi futhi bathi kulemithala eminengi kakhulu! Thina asenelisi ukuzibala inkanyezi kodwa uJehova uyenelisa ngoba nguye uMdali. Uzazi kuhle okokuthi uqamba ngayinye ngebizo layo. (1 Khor. 15:41) Nxa uJehova esazi inkanyezi ngayinye, asithandabuzi ukuthi uqakathekisa ngamunye wethu. Uyakwazi esikudinga nsuku zonke lendlela esiyabe sisizwa ngayo.

7, 8. (a) Kuyini uJehova akuzwisisayo ngathi? (b) Nika isibonelo esitshengisa ukuthi uJehova uyabazwisisa abantu bakhe?

7 UJehova uyabazi ubunzima ohlangana labo njalo ulamandla okukuncedisa. (Bala iHubo 147:5.) Kodwa ngezinye izikhathi ungacabanga ukuthi ubunzima ophakathi kwabo sebubukhulu kakhulu njalo awusenelisi ukubuthwala. UNkulunkulu uyakuzwisisa lokhu njalo ‘uyakhumbula ukuthi uluthuli.’ (Hubo. 103:14) Kanti njalo isono esilaso senza sihlale siphambanisa izikhathi ezinengi. Ngokwesibonelo siyaphambanisa ekukhulumeni, siba lezifiso ezingalunganga njalo siba lomhawu ngezinto abanye abantu abalazo. Kodwa konke lokhu akwenzakali kuJehova. Lanxa kunjalo uyasizwisisa ngoba ulokuqedisisa okungeke kulinganiswe lokuzwisisa okungelamkhawulo.Isaya. 40:28.

8 Mhlawumbe sewake wazibonela ngawakho uJehova ekusiza ngesikhathi uphakathi kobunzima. (Isaya. 41:10, 13) Omunye udadewethu oliphayona okuthiwa nguKyoko wayesengohlala  edanile ngemva kokuthuthela kwelinye ibandla. UJehova watshengisa njani ukuthi uyamzwisisa udade lo? Ebandleni ayesekulo wathola abafowethu labodadewethu ababemzwela futhi bemzwisisa kakhulu. Uthi kwakungani uJehova uthi kimi: “Ngiyakuthanda ngoba uyindodakazi yami ezinikeleyo hatshi ngoba uliphayona kuphela. Ngifuna ukholise ukuba nguFakazi!” UJehova ukutshengise njani ukuthi ‘ulokuzwisisa okungelamkhawulo’?

UJEHOVA UYASINIKA ESIKUDINGAYO

9, 10. Kuyini uJehova akuqakathekisa kakhulu nxa esincedisa? Nika isibonelo.

9 Sonke siyakudinga ukudla, izigqoko kanye lendawo yokuhlala. Kodwa ngezinye izikhathi singakhathazeka ngokuthi ukudla esilakho akusoze kusise ndawo. Kuyini okungasinceda ezimeni ezinjalo? Yikukhumbula ukuthi uJehova wadala umhlaba usenelisa ukukhipha ukudla okweneleyo okokuthi “lamatshiyane amawabayi” ayakuthola. (Bala iHubo 147: 8, 9.) Ngakho nxa uJehova esenelisa ukupha amawabayi ukudla singamthemba ukuthi lathi uzasinika esikudingayo.Hubo. 37:25.

10 Into eqakathekileyo uJehova asinika yona lulwazi olusinceda ukuthi siqinise ukholo lwethu njalo sibe ‘lokuthula okudlula ukuqedisisa konke.’ (Flp. 4:6, 7) Ngokwesibonelo omunye umzalwane okuthiwa nguMutsuo lomkakhe bakubona sibili lokhu ngesikhathi kulezikhukhula zamanzi (tsunami) eJapan ngo-2011. Ukuze bangakhukhulwa ngamanzi bagada phezu kophahla lwendlu yabo. Lanxa kunjalo balahlekelwa yimpahla yabo yonke. Mhlalokho balala betshazwa ngumqando kwelinye ikamelo lendlu yabo elalisesitezi sesibili futhi elalingadilikanga kangako. Kusisa bavuka bedinga okuthile okwakungabaduduza njalo kubakhuthaze. Bathola iNcwadi Yonyaka YaboFakazi BakaJehova ka-2006. Wathi ephakathi kokuvula amakhasi ebhuku leli, uMutsuo wahlangana lesihlokwana esasikhuluma ngezikhukhula zamanzi ezabulala abantu abanengi kakhulu eSumatra ngo-2004. Izikhukhula lezi zazibangelwe yikuzamazama komhlaba njalo uMutsuo lomkakhe behlisa izinyembezi ngesikhathi bebala indaba le. Bakubona ukuthi uNkulunkulu uyabakhathalela ngoba wabakhuthaza ngesikhathi esiyiso. UJehova wabanika lezinye izinto ababezidinga. Wasebenzisa abazalwane ababehlala kwezinye izingxenye zeJapan ukuthi babanike ukudla lezigqoko. Okunye okwabaqinisa kakhulu yikuvakatshelwa ngabazalwane abatshiyeneyo ababengabameli benhlanganiso kaJehova. UMutsuo uthi: “Ngakubona ukuthi uJehova useduzane lathi njalo uyasisekela. Kwasiduduza kakhulu lokhu!” Kuyakhanya-ke ukuthi uJehova uqala ngokusinika izinto ezizaqinisa ukholo lwethu abesesinika konke okunye esikudingayo ukuze siqhubeke siphila.

UNKULUNKULU UZIMISELE UKUKUNCEDISA

11. Kuyini okumele sikwenze ukuze uJehova asincedise?

11 UJehova uhlala ezimisele ‘ukusekela abathobekileyo.’ (Hubo. 147:6a) Kodwa kuyini okumele sikwenze ukuze asincedise njalo asisekele? Kumele sibe lobuhlobo obuhle laye. Kodwa ukuze kwenzakale lokhu kufanele sibe ngabantu abathobekileyo. (Zef. 2:3) Abantu abathobekileyo balindela uJehova ukuthi alungise loba yikuphi ukuphathwa kubi abangabe behlangana lakho njalo aqede ukuhlupheka okubehlelayo. UJehova uyathokoza kakhulu nxa besenza njalo.

12, 13. (a) Kuyini okumele sikwenze nxa sifuna ukuncediswa nguNkulunkulu? (b) UJehova uthokoziswa ngabantu abanjani?

 12 Umhubi uqhubeka esithi uJehova ‘ubaphosela phansi ababi.’ (Hubo. 147:6b) Ngakho ukuze sibalekele ukuba ngabantu abanjalo kumele sizonde izinto azizondayo. (Hubo. 97:10) Ngokwesibonelo kumele sizonde ukuziphatha kubi. Lokhu kutsho ukuthi kufanele sibalekele loba yini engabangela ukuthi sicine sesiziphethe kubi kwezemacansini okugoqela ukungabukeli amafilimu loba imifanekiso yabantu abasemacansini. (Hubo. 119:37; Mat. 5:28) Akulula ukulwisana lemikhuba enjalo kodwa kuqakathekile ukuthi sizame ngamandla ethu wonke ukuyitshiya ukuze sithokozise uJehova.

13 Iqiniso yikuthi asingeke siyinqobe sodwa impi le, kufanele sicele uJehova asincedise. Akumelanga sithembe amandla ethu loba awabanye abantu ngoba “ukuthokoza kwakhe [uJehova] kakukho emandleni ebhiza loba injabulo yakhe ekuqineni kwemilenze yomuntu.” (Hubo. 147:10) Yikho kufanele sikhuleke kuye simncenge ukuthi asincedise sinqobe imikhuba engalunganga. Okuhle yikuthi uJehova kadinwa loba sekutheni, singathandaza kuye zikhathi zonke simcela into efananayo. ILizwi lakhe lithi: “UJehova uthokoza ngalabo abamesabayo, ababeka ithemba labo ethandweni lwakhe olungaphuthiyo.” (Hubo. 147:11) Ngakho sileqiniso lokuthi uJehova uzaqhubeka esincedisa ukuthi sinqobe zonke izifiso ezimbi esilazo ngoba ulothando olungaphuthiyo.

14. Kuyini okwaqinisa umhubi?

14 Umhubi wayeleqiniso lokuthi uJehova wayezabancedisa abako-Israyeli ngesikhathi bebuyela eJerusalema. Wabhala wathi: “Ngokuba uyaqinisa imigoqo yamasango akho abusise abantu bakho ngaphakathi kwakho. Wenza ukuthula emikhawulweni yelizwe lakho.” (Hubo. 147:13, 14) Ukwazi ukuthi uNkulunkulu wayezaqinisa imigoqo yamasango abo ukuze abavikele kwamqinisa kakhulu umhubi. Lokhu kwenza lathi singathandabuzi ukuthi uJehova uzasincedisa nxa siphakathi kwenhlupho.

ILizwi likaNkulunkulu lingasinceda njani nxa siphakathi kobunzima? (Khangela izindima 15-17)

15-17. (a) Ubunzima bungasenzani kwezinye izikhathi njalo uJehova angasincedisa njani esebenzisa iLizwi lakhe? (b) Nika isibonelo esitshengisa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lisincedisa njani masinyane.

15 Kwezinye izikhathi ungaba phakathi kobunzima obungabangela ukuthi ukhathazeke kakhulu. Okuhle yikuthi uJehova uzakunika ukuhlakanipha ukuze wenelise ukubekezela. Umhubi wathi uJehova “uthumela umlayo wakhe emhlabeni; ilizwi lakhe ligijima masinyane. Wendlala ungqoqwane njengoboya bezimvu ahaze iliqhwa njengomlotha. Uphosela phansi isiqhotho sakhe njengamatshe. Ngubani ongamelana lomfutho wakhe olomqando na? Uthumela ilizwi lakhe konke kuncibilike.” (Hubo. 147:15-18) UNkulunkulu wethu ulamandla amangalisayo ngoba uyenelisa ukuqondisa isiqhotho longqoqwane! Ngakho kusegcekeni ukuthi angasincedisa lathi ukuthi simelane laloba yibuphi ubunzima esihlangana labo.

16 Lamuhla uJehova usebenzisa iLizwi lakhe iBhayibhili ukuthi asincedise njalo asiqondise ngesikhathi esifaneleyo. Yikho kuqakathekile ukuthi sibale iBhayibhili nsuku zonke, sihlole amabhuku esiwaphiwa ‘yinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo,’ sibukele inhlelo zethelevizhini yenhlanganiso, sisebenzise i-jw.org, sixoxe labadala njalo singene lemihlangano yebandla. (Mat. 24:45) Kumele ukuthi lawe uyake unanzelele ukuthi  uJehova usinika isiqondiso ngesikhathi esifaneleyo.

17 Omunye udadewethu okuthiwa nguSimone wakubona ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lilamandla okusinceda. Wayezikhangelela phansi futhi izikhathi ezinengi wayeze acabange ukuthi akukho lokukodwa akwenzayo okuthokozisa uNkulunkulu. Ngakho wayethandaza kuJehova sonke isikhathi nxa edanile futhi wayefunda iBhayibhili. USimone ubika ukuthi kukho konke ahlangana lakho uJehova uyamnika amandla futhi amqondise. Lokhu kumncedile kakhulu ukuthi angahlali edanile.

18. Uzwa njani ngesibusiso sokubizwa ngebizo likaJehova njalo yiziphi izizatho ezenza umdumise?

18 Umhubi wayekwazi ukuthi uNkulunkulu wayesithanda isizwe sako-Israyeli ayesikhethile. Yiso sodwa ayesinike ‘ilizwi lakhe lemithetho yakhe kanye lezahlulelo.’ (Bala iHubo 147:19, 20.) Lamuhla yithi sodwa esilesibusiso sokubizwa ngebizo likaNkulunkulu. Ukwazi uJehova lokuvumela iLizwi lakhe lisiqondise kusenza sihlale silobuhlobo obuhle laye. Lathi njengomlobi weHubo 147 silezizatho ezinengi zokudumisa uJehova njalo sikhuthaze labanye ukuthi bamdumise.