Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Qhubeka Uqinisa Ubuhlobo Bakho LoNkulunkulu

Qhubeka Uqinisa Ubuhlobo Bakho LoNkulunkulu

“Philani ngomoya”​—GAL 5:16.

IZINGOMA: 136, 10

1, 2. Omunye umzalwane wananzelelani ngobuhlobo bakhe loJehova njalo wenzani ngakho?

UROBERT wabhabhathizwa eleminyaka engu-15 kodwa wayengakuqakathekisi kangako ukukhonza. Uthi: “Ngangiyingena yonke imihlangano futhi kwezinye izikhathi ngangisiba liphayona elisizayo. Ngangikhanya ngiqinile sibili ekukhonzeni kodwa eqinisweni ngangiphongulandela abanye nje.”

2 URobert laye wayengakwazi ukuthi uhlupho lungaphi kwaze kwamcacela esetshadile. Yena lomkakhe babejayele ukubuzana imibuzo yeBhayibhili nxa bekwejisa. Umkakhe kwakulula ukuthi ayiphendule imibuzo leyo ngoba wayeqinile ekukhonzeni kodwa uRobert wayeswela lokuthi athini ngoba kuye kwakumnyama. Uthi: “Kwakungani angazi lutho. Ngabona ukuthi kumele ngibophe ziqine sibili ukuze ngibe yinhloko yomuzi eqinileyo ekukhonzeni.” URobert wakwenza lokho, uthi: “Ngaqalisa ukulibala okuzwayo iBhayibhili kwaze kwathi dlwe kimi. Ngasengiyizwisisa iMibhalo futhi lokhu kwangisiza ukuthi ngibe lobuhlobo obuhle loJehova.”

3. (a) Kuyini esingakufunda esibonelweni sikaRobert? (b) Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo?

3 Sifundani endabeni kaRobert? Okunye esikufundayo yikuthi  ukuba lolwazi oluthile ngeBhayibhili lokungena imihlangano zikhathi zonke akutsho ukuthi umuntu uyabe elobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Lanxa singabe siqinile ekukhonzeni kuqakathekile ukuthi siqhubeke sihlolisisa indlela esenza ngayo ukuze sithuthuke. (Flp. 3:16) Ngakho esihlokweni lesi sizaxoxa ngemibuzo emithathu engasisiza ukuthi siqhubeke sithuthuka: (1) Kuyini okungasisiza ukuthi sihlole ubuhlobo bethu loNkulunkulu? (2) Singabuqinisa njani ubuhlobo bethu loNkulunkulu njalo siqhubeke sithuthuka ekukhonzeni? (3) Ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu kungasinceda njani ezintweni esizenza nsuku zonke?

ZIHLOLE

4. Amazwi aku-Efesu 4:23, 24 asebenza kubobani?

4 Nxa umuntu eqalisa ukukhonza uJehova uyantshintsha indlela aphila ngayo. Lanxa esebhabhathiziwe kumele aqhubeke ezihlola. IBhayibhili lithi: “Lenziwe libe batsha esimeni sezingqondo zenu.” (Efe. 4:23, 24) Lokhu akwenzakali ngosuku olulodwa kodwa kumele siqhubeke sikusebenzela. Sonke kufanele siqhubeke sithuthuka ngoba singabantu abalesono. Kumele sihlale siqinisa ubuhlobo bethu loJehova lanxa sesileminyaka eminengi sikhonza.​—Flp. 3:12, 13.

5. Yiphi imibuzo engasisiza ukuthi sizihlole?

5 Nxa sifuna ukuthuthuka akumelanga siziyenge kodwa kufanele sizihlole ngeqiniso. Kungelani lokuthi sibadala kumbe sibatsha kumele sizibuze imibuzo le: ‘Lukhona yini untshintsho olwenzakala kimi olutshengisa ukuthi ngiyathuthuka? Ubuntu bami buyatshengisa yini ukuthi ngilingisela uKhristu? Indlela engenza ngayo nxa ngisemihlanganweni yebandla iyatshengisa yini ukuthi ubuhlobo bami loNkulunkulu buqinile? Ingxoxo zami zitshengisani ngalokho engikufisayo? Indlela engitaditsha ngayo lengigqoka ngayo kanye lengenza ngayo ngingaphiwa iseluleko itshengisani ngami? Ngenzani nxa kulento ethile engidonsela esonweni? Sengikhule ngokugcweleyo yini ekukhonzeni?’ (Efe. 4:13) Indlela ozaphendula ngayo imibuzo le izakusiza ubone ukuthi ubuhlobo bakho loNkulunkulu bunjani.

6. Kuyini okunye okungasisiza ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu?

6 Njengoba nje izandla zigezana, abanye esilabo ebandleni bangasisiza ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu. Umphostoli uPhawuli waveza ukuthi umuntu ongelandaba loNkulunkulu kavumi ukuthi akwenzayo kubi. Kodwa umuntu olobuhlobo obuhle loNkulunkulu uyazwisisa njalo uyazibalekela izinto ezingamthokozisiyo uJehova. (1 Khor. 2:14-16; 3:1-3) Abadala abalengqondo kaKhristu bayananzelela masinyane nxa umuntu eselahleka njalo bamnqande. Uyalalela yini njalo wenze lokho abakutshela khona? Nxa sibalalela siyabe sitshengisa ukuthi siyafuna sibili ukuthuthukisa ubuhlobo bethu loNkulunkulu.​—UmTshu. 7:5, 9.

QINISA UBUHLOBO BAKHO LONKULUNKULU

7. Kungani ulwazi lodwa lungeke luqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu?

7 Ukwazi iMibhalo ayisikho kodwa okuqinisa ubuhlobo bethu loNkulunkulu. INkosi uSolomoni yayilolwazi olujulileyo njalo ngokuhamba kwesikhathi amazwi ayo ahlakaniphileyo afakwa eBhayibhilini. Kodwa ekucineni yaphambuka yamtshiya uJehova. (1 AmaKho. 4:29, 30; 11:4-6) Ngaphezu kokuba lolwazi kuyini okunye okungasisiza ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu? Yikuqhubeka sithuthuka ekukhonzeni. (Kol. 2:6, 7) Pho singakwenza njani lokhu?

8, 9. (a) Kuyini okungasinceda ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu? (b) Kumele sibe lawuphi umbono nxa sitaditsha? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

 8 UPhawuli wakhuthaza amaKhristu ukuthi ‘aqhubeke esiya ekukhuleni.’ (Heb. 6:1) Thina singakusebenzisa njani lokho okwatshiwo nguPhawuli? Eyinye indlela yokukwenza lokhu yikufunda ibhuku elithi Zigcineni Lisethandweni LukaNkulunkulu.” Ibhuku leli lizakusiza ubone indlela ongasebenzisa ngayo izimiso eziseBhayibhilini. Nxa kuyikuthi sewaliqeda akhona amanye amabhuku ongawafunda ukuze uqinise ukholo lwakho. (Kol. 1:23) Kanti njalo kuqakathekile ukuthi ucabangisise ngalokho okubalayo njalo ucele ukuthi uJehova akusize ukuze wenelise ukukusebenzisa empilweni yakho.

9 Ukutaditsha lokucabangisisa ngalokho okufundayo kumele kukwenze ube lesifiso sokuthokozisa uJehova lokulalela imithetho yakhe. (Hubo. 40:8; 119:97) Okunye okufanele ukwenze yikubalekela izinto ezingakubuyisela emuva ekukhonzeni.​—Tit. 2:11, 12.

10. Kuyini okungenziwa ngabasakhulayo ukuze baqinise ubuhlobo babo loNkulunkulu?

10 Nxa usesemutsha, kukhona yini ohlela ukukwenza ekukhonzeni? Umzalwane othile osebenza eBhetheli ujayele ukuthi nxa esemhlanganweni wesiqinti axoxe labantu abazabhabhathizwa. Inengi labo kuyabe kungabasakhulayo, ujayele ukubabuza ukuthi kuyini abafisa ukukwenza ekukhonzeni. Abanye bandise ukuthi bafuna ukuphayona ikanti abanye bathi bafuna ukuyancedisa kwezinye izindawo. Lokhu kutshengisa ukuthi bazimisele ukwenza okunengi enkonzweni. Kodwa abanye babo bayabe bengacaci ukuthi bafuna ukwenzani. Kuyini okubangela lokhu? Kungabe kusenziwa yikuthi abakaze bacabange ngakho yini? Nxa ungosakhulayo zibuze: ‘Ngikhonza uJehova ngenxa yokuthi ngifuna ukuthabisa abazali bami yini? Ngenza konke okusemandleni ami yini ukuthi ngiqinise ubuhlobo bami loNkulunkulu?’ Indaba le ayisebenzi kwabasakhulayo kuphela kodwa sonke kumele sihlele esifuna ukukwenza ekukhonzeni. Lokhu kuzasisiza ukuthi siqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu.​—UmTshu. 12:1, 13.

11. (a) Kuyini okumele sikwenze nxa sifuna ukuthuthuka ekukhonzeni? (b) Yisiphi isibonelo esiseBhayibhilini esingasilingisela?

11 Nxa singabona lapho okumele sithuthukise khona kumele silungise masinyane. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba nxa singelabo ubuhlobo obuhle loNkulunkulu sizabhujiswa. (Rom. 8:6-8) UJehova uyakwazi ukuthi singabantu abalesono njalo kalindelanga ukuthi senze okungaphezu kwamandla ethu yikho esinika umoya ongcwele ukuthi usisize sithuthuke ekukhonzeni. Lanxa kunjalo ukhangelele ukuthi sisebenze nzima ukuze siqinise ubuhlobo bethu laye. UJohn Barr owayelilunga leQula Elibusayo wachaza umbhalo kaLukha 13:24 wathi, “Abanengi bayehluleka ukuthuthuka ngoba kabalaso isifiso sokusebenza nzima.” Kufanele silwise njengoJakhobe owabindana lengilosi waze wathola isibusiso ayesifuna. (Gen. 32:26-28) Kumnandi sibili ukubala iBhayibhili kodwa akumelanga silibalele ukukholisa njengenoveli. Kufanele sisebenze nzima sidinge amagugu aseLizwini likaNkulunkulu.

12, 13. (a) Kuyini okuzasisiza ukuthi senze lokho okutshiwo kuRoma 15:5? (b) Isibonelo somphostoli uPhetro singasisiza njani? (c) Kuyini ongakwenza ukuze uqinise ubuhlobo bakho loNkulunkulu? (Khangela ibhokisi elithi “ Ongakwenza Ukuze Uhlale Uqinile Ekukhonzeni.”)

12 Umoya ongcwele uzasisiza ukuthi siguqule izingqondo zethu njalo siqalise ukucabanga njengoKhristu. (Rom. 15:5) Uzasisiza lokuthi sibe lobuntu obuthokozisa uNkulunkulu njalo silahle izifiso ezimbi. (Gal. 5:16, 22, 23) Kwezinye izikhathi singafikelwa ngumcabango wokufuna ukuba lenotho loba ukuthanda injabulo.  Nxa kungaba njalo akumelanga siphele amandla kodwa kumele siqhubeke sicela uJehova ukuthi asinike umoya ongcwele ozasisiza ukuthi sigxilise izingqondo zethu ezintweni ezilungileyo. (Luk. 11:13) Khumbula ukuthi uPhetro wake wenza amaphutha amanengi. (Mat. 16:22, 23; Luk. 22:34, 54-62; Gal. 2:11-14) Kodwa kazange avumele ukuthi lokho kumqede amandla njalo uJehova wamsiza ukuthi alungisise ubuntu bakhe. Lathi uJehova angasisiza ukuthi senze okufanayo.

13 Ngokuhamba kwesikhathi uPhetro waloba izinto ezingasisiza ukuthi sibe lobuhlobo obuhle loNkulunkulu. (Bala u-2 Phetro 1:5-8.) Kumele ‘senze imizamo yonke’ ukuze sibe lokuzithiba, ukubekezela kanye lomusa wobuzalwane. Ukuba lezimpawu lezi kuzasisiza ukuthi sibe ngabantu abaqinileyo ekukhonzeni. Yikho kungaba kuhle ukuthi nsuku zonke uzibuze ukuthi, ‘Kuyini engingakwenza lamuhla ukuze ngiqinise ubuhlobo bami loJehova?’

SEBENZISA IZIMISO ZEBHAYIBHILI NSUKU ZONKE

14. Ukuba ngumuntu oqinileyo ekukhonzeni kuzakusiza njani?

14 Nxa sicabanga njengoKhristu kuzakhanya endleleni esikhuluma ngayo lesenza ngayo nsuku zonke uma sisemsebenzini loba esikolo. Izinqumo esizenzayo lazo zizatshengisa ukuthi senza konke okusemandleni ethu ukuthi silandele uKhristu. Asifuni lutho oluzaphambanisa ubuhlobo bethu loNkulunkulu yikho silwisa ngamandla nxa sihlangana lezilingo. Ngakho nxa sisenza izinqumo sizaqala sizibuze imibuzo le: ‘Yisiphi isimiso seBhayibhili engingasisebenzisa endabeni le? Aluba nguJesu osesimeni lesi ubezakwenzani? Isinqumo engizasenza sizamthokozisa yini uJehova?’ Ake sixoxe ngezibonelo ezingasisiza ukuthi sikwenze lokhu. Esibonelweni ngasinye sizaxoxa ngesimiso esingasisiza ukuthi sikhethe kuhle.

15, 16. Ukucabanga njengoKhristu kungakusiza njani (a) nxa ukhetha umuntu ozatshada laye? (b) nxa ukhetha abangane?

15 Nxa ukhetha umuntu ozatshada laye. Isimiso esisebenza endabeni le sitholakala ku-2 Khorinte 6:14, 15. (Bala.) UPhawuli wakubeka kwacaca emavesini la ukuthi umuntu olobuhlobo obuhle loNkulunkulu lomuntu ongakholwayo batshiyene njengempumalanga lentshonalanga. Ubona angani ungasisebenzisa njani isimiso lesi nxa ukhetha umuntu ozatshada laye?

16 Nxa ukhetha abangane. Endabeni le kusebenza isimiso esitholakala ku-1 Khorinte 15:33. (Bala.) Akumelanga sidlelane labantu abangaphambanisa ubuhlobo bethu loNkulunkulu. Imibuzo elandelayo ingakusiza ukuthi uyisebenzise kuhle ivesi le. Ngokwesibonelo zibuze ukuthi: ‘Ngingayisebenzisa njani ivesi le nxa ngikhetha abangane engixoxa labo ku-inthanethi loba kwezinye izindlela zokuxhumana? Ngingayisebenzisa njani nxa abantu engingabaziyo befuna ukudlala lami imidlalo ku-inthanethi?’

Isinqumo lesi engisenzayo sizabuqinisa yini ubuhlobo bami loNkulunkulu? (Khangela indima 17)

17-19. Ukuba ngamaKhristu aqinileyo ekukhonzeni kuzasinceda njani ukuthi (a) sixwaye izinto ezizaphambanisa ubuhlobo bethu loNkulunkulu? (b) sihlele kuhle esifuna ukukwenza? (c) silungise izingxabano ngothando?

17 Izinto ezingaphambanisa ubuhlobo bethu loNkulunkulu. UPhawuli waxwayisa amaKhristu  ngendaba le. (Bala uHebheru 6:1.) Yiziphi ‘izenzo eziholela ekufeni’ ayekhuluma ngazo? Yizinto ezingelancedo ezingeke ziqinise ubuhlobo bethu loNkulunkulu. Isimiso esisevesini le singasinceda ukuthi sikhethe kuhle endabeni ezitshiyeneyo. Zibuze: ‘Engikwenzayo kuyabuqinisa yini ubuhlobo bami loNkulunkulu kumbe yinto engelamsebenzi nje? Ngingene yini ebhizimusini le okuthiwa siyenze? Kungani kungamelanga ngijoyine inhlanganiso ezithi zifuna ukuletha untshintsho?’

Isinqumo lesi sizanginceda yini ukuthi ngenze okunengi enkonzweni? (Khangela indima 18)

18 Engihlela ukukwenza ekukhonzeni. UJesu wakhuluma amazwi angasinceda ukuthi sikhethe kuhle esifuna ukukwenza empilweni. (Mat. 6:33) Umuntu olobuhlobo obuhle loNkulunkulu ukhetha ukwenza izinto ezizamenza enelise ukuqhubeka efaka uMbuso kuqala. Isimiso esitholakala evesini le siyasisiza ukuthi siphendule imibuzo le: ‘Kumele ngiye eyunivesithi yini ngingaqeda isikolo? Ngiwamukele yini umsebenzi lo engiwuphiwayo?’

Isinqumo sami sizangisiza yini ukuthi ngihlalisane kuhle labanye? (Khangela indima 19)

19 Ukungazwanani. Iseluleko uPhawuli asibhalela amaKhristu aseRoma singasisiza njani ukuthi silungise izingxabano? (Rom. 12:18) Kumele sizame ‘ukuhlala ngokuthula labantu bonke.’ Wena ujayele ukwenzani nxa uxabane lomunye? Waziwa ngokuba ‘lokuthula’ yini kumbe kuyakwehlula ukuxola?​—Jak. 3:18.

20. Kuyini okwenza ufune ukuthuthukisa ubuhlobo bakho loNkulunkulu?

20 Esixoxe ngakho kwenza sibone ukuthi ukusebenzisa izimiso esiseBhayibhilini kungasinceda ukuthi senze izinqumo ezitshengisa ukuthi singabantu abalobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Kanti njalo kuzasinceda lokuthi sisuthiseke njalo sihlale sithokoza. URobert esike saxoxa ngaye ekuqaliseni uthi: “Ukuthuthukisa ubuhlobo bami loJehova kungisize ukuthi ngibe yinhloko yemuli elothando. Kungisize lokuthi ngisuthiseke futhi ngithokoze.” Lathi singathola intokozo enjalo nxa singazimisela ukuthuthukisa ubuhlobo bethu loNkulunkulu. Lokhu kuzasenza sithokoze khathesi langesikhathi esizayo sesithole “ukuphila okuyikuphila okuqotho.”​—1 Tim. 6:19.