INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO February 2018

Izihloko lezi zizafundwa ngo-April 2-29 2018.

Lingisela Isibonelo SikaDanyeli LoNowa LoJobe

Amadoda la ayethembekile ahlangana lezinhlupho ezinengi njengathi. Kuyini okwawanceda ukuthi ahlale eqotho?

Uyamazi Yini UJehova NjengoNowa LoDanyeli LoJobe?

Amadoda la amazi njani uSomandla? Ulwazi lolo lwabanceda njani? Singalulingisela njani ukholo lwabo?

INDABA YOKUPHILA

Zonke Izinto Ziyenzeka KuJehova

Ukuzwa ingxoxo ethile ebhasini kwasiza enye imuli ukuthi ifunde iqiniso.

Kutshoni Ukuba Lobuhlobo Obuhle LoNkulunkulu?

IBhayibhili likhuluma ngomehluko okhona phakathi komuntu olobuhlobo obuhle loNkulunkulu lalowo ongelandaba laye.

Qhubeka Uqinisa Ubuhlobo Bakho LoNkulunkulu

Ukwazi iMibhalo kayisikho kodwa okungasenza sibe lobuhlobo obuhle loJehova. Kuyini okunye okudingakalayo?

Ukuthokoza Luphawu Oluvela KuNkulunkulu

Kuyini okungakusiza nxa kuyikuthi inhlupho sezikwenza ungathokozi?

EZEMBALI YETHU

Inkulumo Zikazulu Wonke Zanceda Abanengi Ukuthi Bazwe Izindaba Ezinhle E-Ireland

Kuyini okwenza umfowethu uC. T. Russell wakholwa ukuthi abantu be-Ireland babekulambele ukuzwa izindaba ezinhle?