Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngubani Okhokhela Abantu BakaNkulunkulu Lamuhla?

Ngubani Okhokhela Abantu BakaNkulunkulu Lamuhla?

“Khumbulani abakhokheli benu.”—HEB. 13:7.

IZINGOMA: 43, 48

1, 2. Abaphostoli babengabe becabangani ngesikhathi uJesu esebuyele ezulwini?

ABAPHOSTOLI bakaJesu babelokhu bemile eNtabeni yama-Oliva bekhangele esibhakabhakeni. Babesanda kubona iNkosi yabo uJesu ikhutshulwa phambi kwamehlo abo yaze yafihlwa liyezi. (ImiSeb. 1:9, 10) Kwasekuleminyaka engaba mibili uJesu ebafundisa, ebakhuthaza futhi ebaqondisa, kodwa khathesi basebesele bodwa qekele! Pho basebezakwenzani?

2 UJesu wayenike abalandeli bakhe umlayo othi: “Lizakuba ngofakazi bami eJerusalema, lakulo lonke eleJudiya laseSamariya, lasemikhawulweni yomhlaba.” (ImiSeb. 1:8) Babezaphumelela yini ukwenza umsebenzi lo? Ye, babezaphumelela ngoba uJesu wayebathembise ukuthi bazakwamukela umoya ongcwele. (ImiSeb. 1:5) Kodwa ngubani owayezaqondisa futhi ahlele umsebenzi  wokutshumayela emhlabeni wonke? Abaphostoli babekwazi ukuthi endulo uJehova wasebenzisa amadoda athile ukuthi akhokhele abako-Israyeli. Mhlawumbe babezibuza ukuthi uJehova wayezakhetha umkhokheli omutsha yini.

3. (a) Yisiphi isinqumo esiqakathekileyo esenziwa ngabaphostoli uJesu esanda kubuyela ezulwini? (b) Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo esihlokweni lesi?

3 Kungakafiki amaviki amabili uJesu esukile emhlabeni, abaphostoli bahlola iMibhalo, bakhuleka becela ukuthi uNkulunkulu abancedise ukukhetha lowo owayezangena endaweni kaJudasi Isikariyothi. Ngakho bakhetha uMathiyasi ukuthi babe litshumi lambili. (ImiSeb. 1:15-26) Kungani kwakuqakathekile ukuthi bakwenze lokhu? Abaphostoli bakunanzelela ukuthi kwakumele babe ngu-12. * UJesu kazange akhethe abaphostoli ukuze athole abantu ayezatshona ebhoda labo kodwa wayefuna ukubaqeqetsha ukuthi benze umsebenzi oqakathekileyo. Yiwuphi umsebenzi okwakumele bawenze njalo uJehova wabaqeqetsha njani esebenzisa uJesu? Bakhona yini abantu abenza umsebenzi ofananayo lamuhla? Singabakhumbula njani abakhokhelayo lamuhla, ikakhulu labo ababumba ‘inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo’?Heb. 13:7; Mat. 24:45.

UJESU UQONDISA IQULA ELIBUSAYO

4. Abaphostoli kanye labadala ababeseJerusalema ngekhulu lokuqala babesenza msebenzi bani?

4 NgePhentekhosti ka-33 C.E., * abaphostoli baqala ukukhokhela ibandla lobuKhristu. Kulowombuthano ‘uPhetro wama labalitshumi lanye’ futhi watshumayela phambi kwexuku elikhulu lamaJuda kanye lalabo abasebephendukele enkolweni yeqiniso. (ImiSeb. 2:14, 15) Mhlalokho kwaphenduka abantu abanengi njalo baqhubeka ‘beyikhuthalela imfundiso yabaphostoli.’ (ImiSeb. 2:42) Abaphostoli yibo ababekhangela izimali zebandla. (ImiSeb. 4:34, 35) Kanti njalo yibo ababekhokhela ezintweni eziphathelane lokukhonza, yikho bathi: ‘Thina sizaqinisa ukukhuleka lokutshumayela ilizwi.’ (ImiSeb. 6:4) Babehlela lokuthi kuthunywe abazalwane ukuthi bayencedisa kwezinye izindawo. (ImiSeb. 8:14, 15) Ngokuhamba kwesikhathi kwakhethwa abanye abadala abagcotshiweyo ukuthi basebenze ndawonye labaphostoli ukukhokhela amabandla. Yikho amabandla ayenikwa iziqondiso liqula elibusayo elalikhona ngalesosikhathi.ImiSeb. 15:2.

5, 6. (a) Umoya ongcwele wawuliqondisa njani iqula elibusayo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Izingilosi zona zazilincedisa njani? (c) ILizwi likaNkulunkulu ke?

5 AmaKhristu ekhulu lokuqala akunanzelela ukuthi iqula elibusayo laliqondiswa nguJehova uNkulunkulu esebenzisa uJesu. Kodwa kuyini okwabenza baqiniseka ukuthi uJesu nguye owayeqondisa amadoda la? Okwakuqala, abazalwane labo babencendiswa ngumoya ongcwele. (Joh. 16:13) Umoya ongcwele wehlela phezu kwawo wonke amaKhristu agcotshiweyo kodwa wasebenza kakhulu kubaphostoli labadala eJerusalema ubasiza ukuthi benelise ukuphatha umsebenzi wokukhokhela. Ngokwesibonelo ngo-49 C.E., umoya ongcwele waqondisa iqula elibusayo ukuthi lenze isinqumo esihle mayelana lendaba yokusoka. Amabandla asamukela isiqondiso leso futhi aqhubeka ‘eqiniswa ekukholweni, abantu banda mihla yonke.’ (ImiSeb. 16:4, 5) Incwadi eyayibhalelwe amabandla yaveza lokuthi abazalwane abakhokhelayo babeqondiswa ngumoya kaNkulunkulu  lokuthi babelothando kanye lokholo.ImiSeb. 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23.

6 Okwesibili, iqula elibusayo lalincediswa zingilosi. Ngokwesibonelo ingilosi yatshela uKhoneliya ukuthi adinge umphostoli uPhetro. UPhetro wafika watshumayeza uKhoneliya kanye lezihlobo zakhe njalo umoya ongcwele wehlela phezu kwabo lanxa babengasokwanga. Lokhu kwenza abaphostoli labanye abazalwane babona ukuthi kwakuyintando kaNkulunkulu ukuthi abeZizwe babe ngamalunga ebandla lobuKhristu. (ImiSeb. 11:13-18) Kanti njalo izingilosi zazibasekela abazalwane abakhokhelayo ukuze umsebenzi wokutshumayela ababewuqondisa uqhubekele phambili. (ImiSeb. 5:19, 20) Okwesithathu, iqula elibusayo laliqondiswa liLizwi likaNkulunkulu. Amadoda la ayesebenzisa iMibhalo sonke isikhathi nxa elungisa udaba oluthile oluphathelane lezimfundiso eziseBhayibhilini loba nxa enika abazalwane iziqondiso ezintsha.ImiSeb. 1:20-22; 15:15-20.

7. Kungani sisithi uJesu nguye owayekhokhela amaKhristu ekhulu lokuqala?

7 Lanxa amalunga equla elibusayo ayeqondisa ibandla lobuKhristu ngekhulu lokuqala, ayekwazi ukuthi uJesu Khristu nguye okhokhelayo. Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: ‘[UKhristu] wanika abanye ukuba babe ngabaphostoli.’ Waphinda wathi: “Sizakhula ezintweni zonke kuye yena oyiNhloko, lowo nguKhristu.” (Efe. 4:11, 15) “Abafundi baqalisa ukubizwa ngokuthi ngamaKhristu” kabazange bafune ukubizwa ngebizo lomphostoli othile. (ImiSeb. 11:26) UPhawuli wayekwazi ukuthi kuqakathekile ‘ukubambelela ezimfundisweni’ zabaphostoli lamadoda amadala. Lanxa kunjalo wathi: “Ngifuna ukuba likwazi ukuthi inhloko yamadoda wonke [okugoqela ilunga ngalinye lequla elibusayo] nguKhristu; . . . lenhloko kaKhristu nguNkulunkulu.” (1 Khor. 11:2, 3) Kuyakhanya sibili ukuthi uKhristu nguye owayekhokhela ibandla eqondiswa nguJehova uNkulunkulu.

“LO AKUSIMSEBENZI WOMUNTU”

8, 9. Yiwuphi umsebenzi oqakathekileyo owenziwa ngumfowethu uRussell ngabo-1870?

8 Kusukela ngabo-1870 uCharles Taze Russell labangane bakhe bazimisela ukulandela lokho okutshiwo liBhayibhili. Babefuna lokusiza abantu abanengi ukuthi bafunde iqiniso eliseBhayibhilini ngezindimi zabo. Yikho ngo-1884 babumba i-Zion’s Watch Tower Tract Society njalo bayibhalisa emthethweni futhi umfowethu uRussell waba ngumongameli wenhlanganiso le. * URussell wayekuthanda kakhulu ukubala iBhayibhili njalo wachaya egcekeni izimfundiso zamanga ezigoqela uButhathu bukaNkulunkulu kanye lemfundiso yokuthi umphefumulo womuntu kawufi. Wakuzwisisa lokuthi ukubuya kukaKhristu kutshoni kanye lokuthi “izikhathi zabezizwe” zizaphela ngo-1914. (Luk. 21:24) Wasebenza gadalala njalo wasebenzisa imali yakhe ukuze ancedise abanye ukuthi labo bafunde iqiniso. Kuyacaca ukuthi ngalesosikhathi uJehova loJesu basebenzisa umfowethu uRussell ukuthi akhokhele.

9 Umfowethu uRussell kazange enze lokhu ehlose ukuthola udumo. Ngo-1896 wabhala wathi: “Kasifuni ukuthi abantu basiphakamise loba basinike udumo ngalokho esikwenzayo kumbe esikubhalayo njalo kasifisi ukubizwa ngokuthi Mfundisi.” Wayengafisi lokuthi inhlanganiso ibizwe ngebizo laloba ngubani okhokhelayo. Waphinda wathi: “Lo akusimsebenzi womuntu.”

10. (a) UJesu wayibeka nini ‘inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo’? (b) Chaza ukuthi iQula Elibusayo litshiyene njani le-Watch Tower Society.

10 Ngo-1919 uJesu wabeka ‘inceku ethembekileyo  lehlakaniphileyo’ ukuze inike izisebenzi zalapha ekhaya ukudla ngesikhathi esifaneleyo. Kwasekwedlule iminyaka emithathu umfowethu uRussell etshonile. (Mat. 24:45) Ngalezonsuku iqembu elincane labagcotshiweyo elalisebenzela emawofisini ethu amakhulu eBrooklyn eNew York, yilo elalilungisa futhi linika abalandeli bakaJesu ukudla ngesikhathi esifaneleyo. Ibizo elithi “iqula elibusayo” laqalisa ukutholakala emabhukwini ethu esiNgisi ngabo-1940 futhi kwakucatshangwa ukuthi nxa kukhulunywa ngabaqondisi be-Watch Tower Bible and Tract Society kuyabe kutshiwo iqula elibusayo. Kodwa ngo-1971 kwacaciswa ukuthi i-Watch Tower Society lugatsha olukhangela ezomthetho hatshi iQula Elibusayo. Kusukela ngalesosikhathi kwakungasadingeki ukuthi abazalwane abagcotshiweyo ababumba iQula Elibusayo babe ngabaqondisi be-Watch Tower Society. Khathesi abazalwane ‘bezinye izimvu’ yibo asebesenza umsebenzi lo njalo yibo abakhangela ezinye ingatsha ezisemthethweni ezisetshenziswa yinhlanganiso yethu. Lokhu sekwenze ukuthi iQula Elibusayo lenelise ukuwuqhuba kuhle umsebenzi wokufundisa lokukhokhela. (Joh. 10:16; ImiSeb. 6:4) INqabayokulinda ka-July 15, 2013 yachaza ukuthi ‘inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo’ liqembu elincane labafowethu abagcotshiweyo ababumba iQula Elibusayo.

Iqula elibusayo ngabo-1950

11. IQula Elibusayo lisebenza njani?

11 Abazalwane beQula Elibusayo bayahlangana maviki wonke ukuze benze izinqumo. Lokhu kubanceda ukuthi bamanyane lokuthi babone ukuthi zonke izinto zihamba kuhle. (Zaga. 20:18) Minyaka yonke kukhethwa umgcinisihlalo omutsha ukuze akhokhele kuleyomihlangano njalo kakho phakathi kwabo ozibona eqakathekile kulabanye. (1 Phet. 5:1) Kanti njalo maviki wonke ikhomithi ngayinye yeQula Elibusayo iba lomhlangano futhi umnyaka ngamunye iba lomgcinisihlalo omutsha olilunga leQula Elibusayo. Wonke amalunga eQula Elibusayo ayazithoba ngoba ayananzelela ukuthi lawo ‘ayizisebenzi zalapha ekhaya’ ezinakekelwa yinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.

Kusukela ngo-1919 inceku ethembekileyo ibilokhu inika abantu bakaNkulunkulu ukudla ngesikhathi esifaneleyo (Khangela izindima 10 lo-11)

“NGUBANI KAMBE OYINCEKU ETHEMBEKILEYO LEHLAKANIPHILEYO?”

12. Ukwazi ukuthi iQula Elibusayo liyawenza amaphutha kwenza sibe layiphi imibuzo?

12 IQula Elibusayo libunjwa ngabantu abalesono njengathi njalo uNkulunkulu kakhulumi labo ngendlela eyisimangaliso. Yikho kwezinye izikhathi bangenza amaphutha nxa bechasisa iMibhalo loba besenza izinqumo ezithile. Ngokwesibonelo isihloko esithi “Beliefs Clarified” esiku-Watch Tower Publications Index sitshengisa izindaba ezitshiyeneyo ebezilungiswa njalo zichasiswa kutsha kusukela ngo-1870. * UJesu laye kazange atsho ukuthi inceku ethembekileyo kayisoze iphambanise. Manje singawuphendula njani umbuzo wakhe othi: “Ngubani kambe oyinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo?” (Mat. 24:45) Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi iQula Elibusayo yiyo inceku ethembekileyo? Ake sixoxe ngezinto ezintathu ezaziqondisa iqula elibusayo ngekhulu lokuqala.

13. Umoya ongcwele ulincede njani iQula Elibusayo?

13 Ukuqondiswa ngumoya ongcwele. Umoya ongcwele uncede iQula Elibusayo ukuthi lenelise ukuzwisisa iqiniso eliseBhayibhilini. Ngokwesibonelo indlela obekucaciswa ngayo lokho esikukholwayo itshengisa ukuthi umoya ongcwele ubuwanceda sibili amadoda la ukuthi azwisise ‘izinto ezizikileyo zikaNkulunkulu.’ (Bala u-1 Khorinte 2:10.) Amadoda la avumelana lomphostoli uPhawuli owabhala  wathi: ‘Lokhu yikho esikukhulumayo, hatshi ngamazwi esawafundiswa yikuhlakanipha kwabantu kodwa ngamazwi esawafundiswa ngumoya.’ (1 Khor. 2:13) Phela kwasekudlule iminyaka eminengi abantu belandela izimfundiso zamanga futhi bengakwazi abakwenzayo. Yikho kusukela ngo-1919 umoya ongcwele ubusiza iQula Elibusayo ukuthi lizwisise izinto ezinengi eziseBhayibhilini.

14. USambulo 14:6, 7 utshengisa ukuthi izingilosi zibanceda njani abantu bakaNkulunkulu lamuhla?

14 Ukuncediswa zingilosi. Lamuhla iQula Elibusayo lilomthwalo omkhulu wokukhangela umsebenzi wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke ngabamemezeli boMbuso abedlula 8 miliyoni. Kuyini okwenza umsebenzi lo uphumelele? Izingilosi yizo ezincedisa abantu. (Bala iSambulo 14:6, 7.) Kukanengi abamemezeli behlangana lomuntu othi ubesanda kuthandaza ecela ukuthi uNkulunkulu amncede. * Lanxa abantu bakaNkulunkulu bephikiswa kwamanye amazwe, ukwanda kwabamemezeli emhlabeni wonke kutshengisa ukuthi izingilosi ziyabasekela emsebenzini lo oqakathekileyo.

15. Yiwuphi umehluko okhona phakathi kweQula Elibusayo labakhokheli bamasonto? Nika isibonelo.

15 Ukuqondiswa liLizwi likaNkulunkulu. (Bala uJohane 17:17.) INqabayokulinda ka-June 1 1973 yayilombuzo othi: ‘Kulungile yini ukuthi umuntu ongakatshiyi ukubhema abhabhathizwe?’ Impendulo yathi: “IMibhalo itshengisa ukuthi akuqondanga ukuthi abhabhathizwe.”  INqabayokulinda le yayilemibhalo eminengi eyayichaza indaba le futhi yaveza lokuthi nxa umuntu engafuni ukutshiya umkhuba lo kumele asuswe ebandleni. (1 Khor. 5:7; 2 Khor. 7:1) Kanti njalo yachaza ukuthi isimiso lesi asiveli emuntwini kodwa sivela “kuNkulunkulu ngoba ukhuluma lathi esebenzisa iLizwi lakhe.” Kuyakhanya sibili ukuthi inhlanganiso kaJehova inamathela kulokho iBhayibhili elikutshoyo lanxa ukwenza njalo kungaba nzima kwamanye amalunga ayo. Elinye ibhuku elikhuluma ngamasonto e-United States lithi: “Kukanengi abafundisi bamasonto bentshintsha izimfundiso zabo ukuze zihambelane lalokho okufunwa ngabantu abangena lawomasonto.” IQula Elibusayo lona alilandeli imibono yabantu kodwa lilandela iLizwi likaNkulunkulu. Lokhu kutshengisa ukuthi liyananzelela ukuthi uNkulunkulu nguye okhokhela abantu bakhe lamuhla.

“KHUMBULANI ABAKHOKHELI BENU”

16. Yiphi indlela yokuqala esingakhumbula ngayo abazalwane beQula Elibusayo?

16 Bala uHebheru 13:7. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi ‘sikhumbule abakhokhelayo.’ Indlela yokuqala esingakwenza ngayo lokhu yikuthandazela abazalwane beQula Elibusayo. (Efe. 6:18) Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibathandazele ngoba mkhulu umsebenzi abawenzayo, yibo abasinika ukudla ngesikhathi esifaneleyo, abakhangela umsebenzi wokutshumayela njalo baqondisa lendlela iminikelo esetshenziswa ngayo. Yikho kumele sibathandazele sonke isikhathi.

17, 18. (a) Yiphi indlela yesibili esingakhumbula ngayo iQula Elibusayo? (b) Kungani kumele sikhuthale emsebenzini wokutshumayela?

17 Indlela yesibili esingakhumbula ngayo abazalwane beQula Elibusayo yikulalela lokho abasitshela khona. Zinengi iziqondiso abasinika zona besebenzisa amabhuku ethu, imihlangano yebandla, imihlangano yesiqinti kanye leminye emikhulu. Kanti njalo yibo abakhetha ababonisi beziqinti futhi ababonisi laba bona yibo ababeka abadala bebandla. Ababonisi besiqinti labadala bebandla bangatshengisa njani ukuthi bayalikhumbula iQula Elibusayo? Bangakutshengisa ngokulandela zonke iziqondiso abaziphiwayo. Nxa sonke silalela futhi sizithoba kulabo abakhokhelayo siyabe sitshengisa ukuthi sihlonipha uJesu iNhloko yebandla.Heb. 13:17.

18 Indlela yesithathu esingakhumbula ngayo iQula Elibusayo yikusebenza gadalala ekutshumayeleni. UPhawuli wakhuthaza wonke amaKhristu ukuthi alingisele ukholo lwalabo abakhokhelayo. Inceku ethembekileyo itshengisa ukuthi ilokholo ngokukhuthala emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso. Nxa ungomunye wezinye izimvu, uzimisele yini ukusekela abagcotshiweyo emsebenzini lo oqakathekileyo? Akuthandabuzwa ukuthi uzathokoza kakhulu lapho uMkhokheli wethu uJesu esithi: “Loba yini elayenzela loba ngomncinyane kanganani walaba abazalwane bami, lakwenzela mina.”Mat. 25:34-40.

19. Kungani uzimisele ukulandela uMkhokheli wethu uJesu?

19 Ngesikhathi uJesu esemhlabeni wancedwa zingilosi lomoya ongcwele kanye leLizwi likaNkulunkulu. Yikho esebuyele ezulwini waba leqiniso lokuthi abalandeli bakhe bathola usizo olufananayo. (Mat. 28:20) Lalamuhla uyayisekela inceku ethembekileyo esebenzisa umoya ongcwele, izingilosi kanye leLizwi likaNkulunkulu. AmaKhristu agcotshiweyo abumba inceku ethembekileyo aqhubeka ‘elandela iWundlu loba kungaphi lapho eliya khona.’ (Isam. 14:4) Nxa silalela inceku ethembekileyo siyabe silandela uMkhokheli wethu uJesu futhi sekuseduze ukuthi asingenise epharadayisi. (Isam. 7:14-17) Kakho umkhokheli ongumuntu ongakwenza lokhu!

^ indima 3 Kuyacaca-ke ukuthi uJehova wayefuna kube labaphostoli abangu-12 ukuze kubunjwe ‘izisekelo ezilitshumi lambili’ zeJerusalema Elitsha. (Isam. 21:14) Kodwa lokhu kwakungatsho ukuthi nxa umphostoli othembekile angafa sekumele kukhethwe omunye esikhundleni sakhe.

^ indima 4 U-C.E., umela ukuthi “Common Era,” okutsho isikhathi uJesu esebuyile emhlabeni.

^ indima 8 Kusukela ngo-1955 inhlanganiso le yaqala ukubizwa ngokuthi yi-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ indima 12 Khangela Ibhuku Lokuchwayisisa LaboFakazi BakaJehova esihlokweni esithi “Ukucaciswa Kwalokho Esikukholwayo.”

^ indima 14 Khangela ibhuku lesiZulu elithi, ‘Ukunikeza Ubufakazi Obuphelele’ NgoMbuso KaNkulunkulu amakhasi 58-59.