Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Inhlawulo—‘Isipho Esipheleleyo’ Esivela KuBaba Wethu

Inhlawulo—‘Isipho Esipheleleyo’ Esivela KuBaba Wethu

‘Zonke izipho ezinhle lezipheleleyo zivela kuBaba.’JAK. 1:17.

IZINGOMA: 148, 5

1. Ukufa kukaJesu kusivulela liphi ithuba?

UKUFA kukaJesu kwenza sithole izibusiso ezinengi kakhulu. Kuvulele bonke abantu abalelayo ithuba lokuphinda babe ngamalunga emuli kaNkulunkulu lelokuthola ukuphila okuphakade. Kodwa-ke kulokunye okuqakatheke kakhulu inhlawulo kaJesu esinceda ngakho. Isenza sizwisise ukuqakatheka kwebizo likaJehova, uMbuso wakhe kanye lokugcwaliseka kwenjongo yakhe.Heb. 1:8, 9.

2. (a) Yiziphi izinto eziqakathekileyo ezitholakala emthandazweni kaJesu? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 UJesu engakafi watshela abalandeli bakhe ukuthi bathandaze bathi: “Baba wethu osezulwini, malingcweliswe ibizo lakho, uMbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.” (Mat. 6:9, 10, NW) Inhlawulo iqakathekile kakhulu! Ukuze  sikubone lokhu ake sixoxe ngokuthi ingenelana njani lokungcweliswa kwebizo likaNkulunkulu, ukubusa koMbuso wakhe kanye lokugcwaliseka kwenjongo yakhe.

“MALINGCWELISWE IBIZO LAKHO”

3. Ibizo likaJehova litshengisani njalo uSathane wenzani?

3 Into yokuqala uJesu akhuluma ngayo emthandazweni weNkosi yikuthi ibizo likaNkulunkulu lingcweliswe. Ibizo likaJehova litshengisa ubukhulu bakhe, inkazimulo yakhe kanye lobungcwele bakhe. Kwelinye ilanga uJesu ethandaza wabiza uJehova wathi: “Baba Ongcwele.” (Joh. 17:11) UJehova ungcwele futhi lokhu kwenza izimiso kanye lemithetho yakhe ibe ngcwele. Loba kunjalo uSathane wasola ilungelo likaNkulunkulu lokunika abantu imithetho okumele bayilandele. Ngokwenza njalo wanyundela uJehova futhi wangcolisa lebizo lakhe elingcwele.Gen. 3:1-5.

4. UJesu watshengisa njani ukuthi uzimisele ukungcwelisa ibizo likaNkulunkulu?

4 Kodwa uJesu wayelithanda kakhulu ibizo likaJehova. (Joh. 17:25, 26) Watshengisa ukuthi ulesifiso esikhulu sokungcwelisa ibizo likaYise. (Bala iHubo 40:8-10.) Lokhu kwakhanya endleleni ayephila ngayo lasezintweni ayezifundisa. Wasiza abantu ukuba babone ukuthi kulungile futhi kulengqondo ukuthi uJehova atshaye imithetho okumele ilandelwe. Lanxa uSathane wabangela ukuthi abulawe kabuhlungu, uJesu waqhubeka elalela uYise osezulwini. Ukuthembeka kwakhe kwatshengisa ukuthi umuntu ongelasono angenelisa sibili ukuhlala ethembekile kuNkulunkulu njalo elalela imithetho yakhe.

5. Singenzani ukuze lathi singcwelise ibizo likaNkulunkulu?

5 Singatshengisa njani ukuthi siyalithanda ibizo likaNkulunkulu? Singatshengisa ngendlela esiphila ngayo ngoba uJehova ukhangelele ukuthi sibengcwele. (Bala u-1 Phetro 1:15, 16.) Lokhu kutsho ukuthi kumele sikhonze yena kuphela njalo simlalele kukho konke esikwenzayo. Ngitsho lanxa sihlukuluzwa kufanele sizimisele ukuqhubeka silalela imithetho yakhe kanye lezimiso zakhe ezilungileyo. Nxa singenza njalo sizanceda labanye ukuthi badumise ibizo likaJehova elingcwele. (Mat. 5:14-16) Kanti njalo bazabona lokuthi uJehova ufanele ukusinika imithetho lokuthi lokho okwatshiwo nguSathane ngamanga aluhlaza. Singenza amaphutha kumele siphenduke ngeqiniso njalo siyilahlele khatshana imikhuba engalunganga engabangela ukuthi abantu bagcone uJehova.Hubo. 79:9.

6. Kuyini okwenza uJehova athi silungile lanxa singabantu abalesono?

6 UJehova uyabathethelela bonke abalokholo emhlatshelweni kaKhristu. Uyabamukela ngazo zombili nxa bezinikela kuye ukuze babe yizikhonzi zakhe. Abagcotshiweyo ubabiza ngokuthi ngamadodana akhe njalo ‘abezinye izimvu’ ubanika isibusiso sokuba ngabangane bakhe. (Joh. 10:16; Rom. 5:1, 2; Jak. 2:21-25) Yikho kungelani lokuthi silaliphi ithemba inhlawulo isivulele ithuba lokuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu lelokungcwelisa ibizo lakhe.

“UMBUSO WAKHO KAWUZE”

7. Yiziphi izibusiso abantu abazazithola nxa sekubusa uMbuso kaNkulunkulu?

7 Okwesibili uJesu akutshoyo emthandazweni wakhe yikuthi uMbuso kaNkulunkulu uze. Manje inhlawulo inceda njani ukuthi isicelo lesi siphumelele? Inhlawulo ivule ithuba lokuthi kukhethwe abantu abangu-144 000 abazakuba ngamakhosi labaphristi loKhristu  ezulwini. (Isam. 5:9, 10; 14:1) UJesu lalabo abakhethiweyo babumba uMbuso kaNkulunkulu njalo bazabusa laye okweminyaka engu-1 000. Ngalesosikhathi umhlaba uzantshintshwa ube lipharadayisi njalo isono sizakhitshwa kubo bonke abantu abathembekileyo. Lokhu kuzakwenza kube lokumanyana emulini kaNkulunkulu esezulwini lesemhlabeni. (Isam. 5:13; 20:6) UJesu uzacobodisa ikhanda lenyoka njalo asuse zonke inhlupho ezibangelwe nguSathane.Gen. 3:15.

8. (a) UJesu wabanceda njani abalandeli bakhe ukuthi baqakathekise uMbuso kaNkulunkulu? (b) Singatshengisa njani ukuthi siyawusekela uMbuso kaNkulunkulu?

8 Ngesikhathi uJesu esemhlabeni wanceda abalandeli bakhe ukuthi baqakathekise uMbuso kaNkulunkulu. Esanda kubhabhathizwa, waqalisa ukutshumayela “izindaba ezinhle” zoMbuso kaNkulunkulu ezindaweni ezitshiyeneyo. (Luk. 4:43) Wathi esebuyela ezulwini watshela abalandeli bakhe ukuthi batshumayele “lasemikhawulweni yomhlaba.” (ImiSeb. 1:6-8) Yikho umsebenzi wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke uyabanceda sibili abantu abanengi ukuthi bafunde ngenhlawulo njalo babe ngaphansi koMbuso kaNkulunkulu. Kasitshengiseni ukuthi siyawusekela uMbuso lo ngokubambisana labazalwane bakaKhristu emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle.Mat. 24:14; 25:40.

“INTANDO YAKHO KAYENZIWE”

9. Kungani singathandabuzi ukuthi uNkulunkulu uzayigcwalisa injongo yakhe ngabantu?

9 Wayesitshoni uJesu lapho esithi “intando yakho kayenziwe”? Phela uJehova unguMdali njalo ilizwi lakhe kaliweli phansi. (Isaya. 55:11) Ngeke avumele ukuthi ukuhlamuka kukaSathane kuphambanise injongo yakhe. Kusukela ekuqaleni uJehova wayevele ehlose ukuthi umhlaba ugcwale abantwana baka-Adamu lo-Eva lokuthi baphile phakade. (Gen. 1:28) Aluba u-Adamu lo-Eva bafa bengakabi labantwana injongo kaNkulunkulu yayingeke iphumelele. Lanxa basebonile uJehova wabavumela ukuthi babe labantwana. Ngakho inhlawulo inika bonke abantu abalokholo ithuba lokuthola ukuphila okungapheliyo bengaselasono. UJehova uyabathanda abantu njalo kuyisifiso sakhe ukuthi baphinde baphile ngendlela ayeyihlosile.

10. Inhlawulo izabanceda njani abantu abafileyo?

10 Kodwa banengi abantu abafa bengazange bafunde ngoNkulunkulu futhi bengazange bamkhonze. Inhlawulo ivule ithuba lokuthi abantu laba bavuswe. UBaba wethu olothando uzabavusa njalo abanike ithuba lokufunda ngenjongo yakhe lelokuthola impilo engapheliyo. (ImiSeb. 24:15) UJehova kafuni ukuthi abantu bafe. Njengoba kunguye onika abantu ukuphila, uzakuba nguYise wabo bonke abazavuswa. (Hubo. 36:9) Lokhu kwenza sibone ukuthi kungani uJesu wasifundisa ukuthi sithandaze sithi: “Baba wethu osezulwini.” (Mat. 6:9) UJehova uphathise uJesu umsebenzi wokuvusa abantu abafileyo. (Joh. 6:40, 44) Emhlabeni omutsha uJesu uzagcwalisa amazwi la athi: “Mina ngiyikuvuka kwabafileyo lokuphila.”Joh. 11:25.

11. Kuyini uNkulunkulu akufisayo ‘ngexuku elikhulukazi’?

11 Isipho senhlawulo esivela kuJehova kasenzelwanga abantu abalutshwana kuphela. UJesu wathi: “Loba ngubani owenza intando kaNkulunkulu ngumfowethu, ngudadewethu njalo ngumama.” (Mak. 3:35) UNkulunkulu ufisa ukuthi abantu abavela ezizweni zonke lakuzo zonke izindimi bamkhonze. Abantu laba yibo abazabumba ‘ixuku elikhulukazi  okungelamuntu ongalibala.’ Nxa bangaqhubeka belokholo enhlawulweni kaKhristu futhi besenza intando kaNkulunkulu bazathola isibusiso sokutsho amazwi la athi: “Ukusindisa ngokukaNkulunkulu wethu, ohlezi esihlalweni sobukhosi, kanye lokweWundlu.”Isam. 7:9, 10.

12. Amazwi asemthandazweni kaJesu asifundisani ngenjongo kaJehova?

12 Amazwi asemthandazweni kaJesu asifundisa okunengi ngoJehova langenjongo yakhe. Okokuqala ayasinceda ukuthi sizimisele ukudumisa uJehova lokungcwelisa ibizo lakhe. (Isaya. 8:13) Inhlawulo kaJesu yenza sibe lethemba lokusindiswa njalo izangcwelisa ibizo likaNkulunkulu. Phela lona ibizo likaJesu litsho ukuthi “uJehova unguMsindisi.” Okwesibili asenza siqiniseke ukuthi uNkulunkulu uzasebenzisa uMbuso wakhe ukuthi abusise bonke abantu abalalelayo. Okwesithathu, enza singathandabuzi ukuthi uNkulunkulu uzayigcwalisa injongo yakhe ngoba akulalutho olungamvimbela ukuthi akwenze lokhu.Hubo. 135:6; Isaya. 46:9, 10.

TSHENGISA UKUTHI UYAYIBONGA INHLAWULO

13. Ukubhabhathizwa kwethu kutshengisani?

13 Indlela eqakathekileyo esingatshengisa ngayo ukuthi siyayibonga inhlawulo yikuzinikela kuJehova kanye lokubhabhathizwa. Nxa sibhabhathizwa siyabe sitshengisa ukuthi sesingabakaJehova. (Rom. 14:8) Siyabe sitshengisa lokuthi siyafisa ukuba lomzangedwa omuhle phambi kukaNkulunkulu. (1 Phet. 3:21) Singenza njalo uJehova uzasisiza ukuthi sibe lomzwangedwa omuhle esebenzisa inhlawulo kaKhristu. Kanti njalo siyakholwa ukuthi uzakugcwalisa konke asithembise khona.Rom. 8:32.

Singatshengisa njani ukuthi siyayibonga inhlawulo? (Khangela izindima 13 lo-14)

14. Kungani sikhuthazwa ukuthi sithande abanye?

 14 Indlela yesibili esingatshengisa ngayo ukuthi siyayibonga inhlawulo yikuba lothando. Konke uJehova akwenzayo kuqondiswa luthando njalo ufisa ukuthi bonke abantu abamkhonzayo babe lothando njengaye. (1 Joh. 4:8-11) Nxa sibathanda omakhelwana bethu siyabe sitshengisa ukuthi sifuna ukuba ‘ngamadodana kaBaba wethu osezulwini.’ (Mat. 5:43-48) UJesu wathi umlayo wokuqala oqakathekileyo yikuthanda uJehova, owesibili yikuthanda umakhelwana. (Mat. 22:37-40) Indlela eqakathekileyo esingatshengisa ngayo ukuthi siyabathanda omakhelwana bethu yikukhuthala emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Nxa singenza njalo siyabe sidumisa uNkulunkulu wethu. Okuhle yikuthi singalalela umlayo kaJehova wokuthi sithande abanye ikakhulu esikhonza labo, uthando lwakhe luzapheleliswa kithi.1 Joh. 4:12, 20.

INHLAWULO ILETHA “IZIKHATHI ZOKUHLAMBULULA” EZIVELA KUJEHOVA

15. (a) Inhlawulo isinceda njani khathesi? (b) Sizatholani ngesikhathi esizayo?

15 Ukuba lokholo emhlatshelweni wenhlawulo kusinika ithuba lokuthethelelwa izono. ILizwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi ‘angazesula’ izono zethu. (Bala ImiSebenzi 3:19-21.) Sike saxoxa ngokuthi inhlawulo yavula ithuba lokuthi kukhethwe abanye abantu emhlabeni ukuthi bayekuba ngamadodana kaNkulunkulu ezulwini. (Rom. 8:15-17) Kodwa labo ababumba iqembu ‘lezinye izimvu’ bazaphiwa isibusiso sokuba ngamalunga emuli kaNkulunkulu emhlabeni. Ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane bazabe bengaselasono. Ngemva kwalokho uSathane uzakhululwa entolongweni aphume ukuyakhohlisa izizwe. Kodwa nxa bangaqhubeka belalela uJehova, bazathola isibusiso sokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. (Rom. 8:20, 21; Isam. 20:7-9) UJehova uzahlala ebathanda abantu bakhe njalo inhlawulo izabanceda kuze kube phakade. (Heb. 9:12) Siyabona-ke ukuthi inhlawulo yisipho esiligugu kakhulu okungelamuntu ongasithathela sona.

16. Inhlawulo isinceda njani ukuthi sikhululeke?

16 Akulalutho uSathane angalwenza ukuthi avimbele abantu abalesifiso esikhulu sokuba ngabangane bakaNkulunkulu. UJesu wabuya emhlabeni wazofela abantu futhi ukufa kwakhe kwabhadala inhlawulo eyayidingakala ukuze bakhululwe. (Heb. 9:24-26) Inhlawulo le iyasesula ngokupheleleyo isigwebo sokufa esasithola ku-Adamu. Siyayibonga sibili ngoba isenze sakhululeka ekubeni yizigqili zikaSathane futhi kasisakwesabi ukufa.Heb. 2:14, 15.

17. Uthando lukaJehova lukufuqa ukuthi wenzeni?

17 UJehova uNkulunkulu kasoze ehluleke loba nini ukugcwalisa izithembiso zakhe futhi ngeke ababambise ilitshe abantu abamthandayo. Njengoba nje imithetho yakhe eqondisa imvelo ingaguquki, siyaqiniseka ukuthi laye ngeke antshintshe. (Mal. 3:6) Kunengi uJehova asenzela khona, usinika impilo njalo uyasithanda kakhulu. IBhayibhili lithi: “Siyazi njalo sithembe uthando uNkulunkulu alalo kithi. UNkulunkulu uluthando.” (1 Joh. 4:16) UJehova uthembisa ukuthi umhlaba lo uzantshintshwa ube lipharadayisi njalo abantu bazabe sebethandana kakhulu belingisela uYise osezulwini. Ngalesosikhathi zonke izidalwa ezisezulwini lezisemhlabeni zizamemeza zisithi: “Udumo lobukhosi lokuhlakanipha lokubongwa lokuhlonitshwa lamandla kanye lokuqina kakube kuNkulunkulu wethu nini lanini. Ameni!”Isam. 7:12.