Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJakhobe waba ngukhokho kaMesiya ngenxa yokuthenga amalungelo ka-Esawu okuba lizibulo yini?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Okhokho bakaMesiya babengamazibulo kuphela yini?

Ngezinye izikhathi sasisitsho njalo emabhukwini ethu ngoba lokhu kwakukhanya kuvumelana lamazwi akuHebheru 12:16. Ivesi le ichaza ukuthi u-Esawu wayengakuqakathekisi ukukhonza njalo wathengisela uJakhobe ilifa loba ubuzibulo bakhe ngenxa yokudla. Sasisebenzisa ivesi le sisithi ukuthola kukaJakhobe ubuzibulo kwahle kwamnika ithuba lokuba ngomunye wabokhokho bakaMesiya.​—Mat. 1:2, 16; Luk. 3:23, 34.

Kodwa indaba le iphinde yahlolisiswa eMibhalweni kwasekutholakala ukuthi sasingekho isidingo sokuthi umuntu abe lizibulo ukuze abe ngomunye walabo okwakuzavela kubo uMesiya. Ake siyihlole indaba le sibone:

Ngokwesibonelo izibulo likaJakhobe kwakunguRubheni amzalelwa nguLeya. Ngokuya kwesikhathi uRakheli laye wakhulelwa wazibula ngendodana wayetha ibizo elithi Josefa. Kodwa uRubheni wacina ebuthathelwe ubuzibulo baphiwa uJosefa ngenxa yokuthi wenza ihlazo emzini kayise. (Gen. 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 ImiLan. 5:1, 2) Loba kunjalo uMesiya kazange avele kusendo lukaRubheni kumbe olukaJosefa kodwa wavela kolukaJuda owayeyindodana kaJakhobe yesine.​—Gen. 49:10.

KuLukha 3:32 sitshelwa ngamadoda amahlanu  ayephakathi kosendo lukaMesiya futhi kukhanya wonke ayengamazibulo. Ngokwesibonelo uBhowazi wazala u-Obhedi, u-Obhedi wasezala uJese.​—Ruthe. 4:17, 20-22; 1 ImiLan. 2:10-12.

Lanxa kunjalo uDavida indodana kaJese laye waba ngukhokho kaMesiya kodwa wayengasizibulo, wayelicinathunjana. (1 Sam. 16:10, 11; 17:12; Mat. 1:5, 6) Omunye olandelayo eluhlwini nguSolomoni indodana kaDavida futhi laye wayengasizibulo.

Lokhu akutsho ukuthi ukuba lizibulo kwakungatsho lutho. Amazibulo ayeqakathekile ko-Israyeli njalo yiwo ayesala ekhokhela emulini nxa ubaba esefile. Kanti njalo nxa kusabiwa ilifa izibulo lalinikwa okuphindwe kabili.​—Gen. 43:33; Dute. 21:17; Josh. 17:1.

Kodwa kwezinye izikhathi umuntu wayengathathelwa ubuzibulo. Ngokwesibonelo u-Ishmayeli, wathathelwa ubuzibulo banikwa u-Isaka njalo uRubheni laye wathathelwa ubuzibulo banikwa uJosefa.

UHebheru 12:16 uthi: “Bonani ukuthi kakho oyisifebe, loba ongakhonzi uNkulunkulu njengo-Esawu okwathi ngenxa yokudla kunye wathengisa amalungelo elifa lakhe okuba yindodana endala.” Wayesitshoni umphostoli uPhawuli evesini le?

Esikunanzelelayo yikuthi wayengakhulumi ngosendo okwavela kulo uMesiya ngoba wayesanda kukhuthaza amaKhristu ukuthi ‘enzele izinyawo zawo izindlela ezibekekileyo.’ Wawaxwayisa ukuthi ananzelele indlela aziphatha ngayo ngoba ukuxhwala kobufebe kwakungabangela ukuthi alahlekelwe ‘ngumusa kaNkulunkulu.’ (Heb. 12:12-16) Wawatshela ukuthi nxa angehluleka ukwenza lokhu, ayezakuba njengo-Esawu ongazange aqakathekise ubuhlobo bakhe loJehova ngenxa yokufuna ukusuthisa izifiso zakhe.

Ngesikhathi sika-Esawu inhloko yomuzi yiyo eyayinikela umhlatshelo wemuli yonke ngakho kungenzakala ukuthi laye wayekwenza lokhu ngezinye izikhathi. (Gen. 8:20, 21; 12:7, 8; Jobe. 1:4, 5) Kodwa wasilahla isibusiso lesi ngesikhathi ethengisa amalungelo akhe obuzibulo ngokudla. Mhlawumbe okunye okwenza wathengisa ubuzibulo bakhe yikuthi wayebalekela ubunzima okwakuphrofethiwe ukuthi buzakwehlela isizukulwane sika-Abhrahama. (Gen. 15:13) U-Esawu watshengisa lokuthi wayengakuqakathekisi ukukhonza uJehova ngesikhathi ethatha abafazi ababili ababekhonza onkulunkulu bamanga. Lokhu kwabazwisa ubuhlungu abazali bakhe. (Gen. 26:34, 35) UJakhobe yena kazange enze njengomnewabo wazimisela ukuthatha umfazi owayekhonza uNkulunkulu weqiniso.​—Gen. 28:6, 7; 29:10-12, 18.

Singayiphetha sithini indaba yokuthi okhokho bakaMesiya babengamazibulo kuphela? Iqiniso yikuthi kayisibo bonke ababengamazibulo. AmaJuda ayekwazi lokhu futhi ayekuvuma ukuthi uKhristu kwakumele avele kusendo lukaDavida icinathunjana likaJese.​—Mat. 22:42.