Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 31

“Kasikhalali”

“Kasikhalali”

“Kasikhalali.”​—2 KHOR. 4:16.

INGOMA 128 Ukubekezela Kuze Kube Sekucineni

ESIZAKUFUNDA *

1. UPhawuli wawakhumbuzani amaKhristu?

AMAKHRISTU asemncintiswaneni wokuphila. Kumele siqhubeke sigijima size siyetshaya intambo kungelani lokuthi siqalise khathesi kumbe sesileminyaka sigijima. Amazwi umphostoli uPhawuli awabhalela amaKhristu aseFiliphi asinika amadlabuzane okuthi sigijime size siyephutsha. Ngesikhathi amaKhristu la ethola incwadi evela kuPhawuli amanye ayeseleminyaka ekhonza uJehova. Ayegijima kuhle sibili kodwa uPhawuli wawakhumbuza ukuthi kwakumele aqinisele emncintiswaneni. Wayefuna ukuthi aqhubeke emlingisela ‘ngokulwisa ukugcwalisa inhloso yawo.’​—Flp. 3:14.

2. Kungani sisithi amazwi kaPhawuli afika ngesikhathi?

2 Amazwi uPhawuli awabhalela abaseFiliphi afika ngesikhathi. Ibandla lelo lathi lisanda kubunjwa lahle laqalisa ukuhlukuluzwa. Ngomnyaka ka-50 C.E., * uPhawuli loSila balalela umlayo ovela kuNkulunkulu wokuthi ‘bachaphele eMakhedoniya.’ Yikho bahamba eFiliphi besiyatshumayela izindaba ezinhle. (ImiSeb. 16:9) Bathola owesifazana okuthiwa nguLidiya ‘owalalelayo futhi uJehova wayivula kakhulu inhliziyo yakhe.’ (ImiSeb. 16:14) ULidiya wahle wabhabhathizwa yena labo bonke ababehlala endlini yakhe. Kodwa uDeveli kazange agoqe izandla. Abantu bahudulela uPhawuli loSila kubomantshi njalo babethesa icala lokuthi baphambanisa idolobho. UPhawuli loSila batshaywa, babotshwa futhi ngemva kwesikhathi bacelwa ukuthi basuke edolobheni lelo. (ImiSeb. 16:16-40) Bakhalala yini? Ngitsho lakancane. Abafowethu labodadewethu ababesebandleni leli elalisanda kubunjwa bona benzani? Benza kuhle sibili ngoba labo baqinisela, abazange bakhalale. Akuthandabuzwa ukuthi bakhuthazwa kakhulu yisibonelo esihle sikaPhawuli loSila.

3. Kuyini uPhawuli ayekwazi njalo yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo?

3 UPhawuli wayezimisele ukungakhalali. (2 Khor. 4:16) Wayekwazi ukuthi ukuze awuqede umncintiswano kwakumele  ahlale ekhumbula inhloso yakhe. Sifundani esibonelweni sakhe? Yiziphi izibonelo zalamuhla ezitshengisa ukuthi singaqinisela kungelani lobunzima esihlangana labo? Ukuhlala sikhangele phambili emvuzweni kungasinceda njani ukuthi singakhalali loba sekutheni?

ESINGAKUFUNDA ESIBONELWENI SIKAPHAWULI

4. Kuyini uPhawuli ayekwenza lanxa wayebotshiwe?

4 Ake ucabange ngokwakusenziwa nguPhawuli lapho ebhalela abaseFiliphi. Wayebotshiwe eRoma yikho wayengelankululeko yokuthi aphume ayetshumayela. Lanxa kunjalo wayehlala etshumayeza labo ababemvakatshela njalo ebhalela amabandla akhatshana izincwadi. Lalamuhla amaKhristu amanengi angenelisiyo ukuphuma ezindlini mhlawumbe ngenxa yokuguga kumbe ukugula enza konke okusemandleni awo ukuthi atshumayeze labo abawavakatshelayo. Kanti njalo abhala izincwadi ezihanjiswa ezindlini zabantu esingabatholiyo nxa sitshumayela.

5. Ngokwalokho okutshiwo kuFiliphi 3:12-14, kuyini okwanceda uPhawuli ukuthi aqhubeke ekhangele phambili?

5 UPhawuli kazange avume ukuthi izinto ezinhle kumbe ezimbi azenzayo zimphambanise ekukhonzeni uJehova. Wathi kwakumele ‘akhohlwe izinto ezisemuva’ ukuze ‘alalamele izinto eziphambili,’ okutsho ukuthi kwakumele agijime aze ayetshaya intambo. (Bala uFiliphi 3:12-14.) UPhawuli wenzani ukuze angaphanjaniswa ekukhonzeni? Okokuqala, lanxa wayetshiseka kakhulu ngamasiko esiJuda engakabi ngumKhristu, wabona konke lokhu ‘kuyinqumbi yezibi.’ (Flp. 3:3-8) Okwesibili, lanxa wayengabe ezithonisisa ngokuthi wayeke wahlukuluza amaKhristu, kazange akuvumele lokho kumqede amandla. Okwesithathu, kazange azitshele ukuthi kwasekwanele ayekwenzele uJehova. UPhawuli waphumelela enkonzweni yakhe loba wayeke wabotshwa, watshaywa, wakhandwa ngamatshe, wabhidlikelwa ngumkhumbi futhi waswela ukudla lezigqoko. (2 Khor. 11:23-27) Lanxa wayesencedise abantu abanengi ukuthi basondele kuNkulunkulu njalo wehlelwa zinhlupho, wayekwazi ukuthi kwakumele aqhubeke ekhonza uJehova. Lathi kumele simlingisele.

6. Yiziphi ezinye “izinto ezisemuva” okungadingakala ukuthi sizikhohlwe?

6 Singenzani ukuze ‘sikhohlwe izinto ezisemuva’ njengoPhawuli? Abanye bethu bangabe bezithonisisa ngezono abazenzayo. Nxa ungomunye wabo kungakunceda ukutaditsha ngenhlawulo kaKhristu. Ukutaditsha, ukucabangisisa lokukhuleka ngendaba le kuzasisiza ukuthi singabe silokhu sizithonisisa ngezono uJehova asithethelela zona. Kuyini okunye esikufundayo kuPhawuli? Abanye bethu batshiya imisebenzi eyayingabanothisa ukuze benze okunengi enkonzweni. Nxa ungomunye wabo kungaba kuhle ukuthi uhlale ukhangele phambili ungafisi izinto ezisemuva owawungazithola. (Nani. 11:4-6; UmTshu. 7:10) “Izinto ezisemuva” zingagoqela lokuhle esakwenzela uJehova kumbe inhlupho esazibekezelela kudala. Khona akukubi ukuthi sike sicabange ngokuthi uJehova usincedise njani ngoba lokhu kungenza sisondele kuye. Kodwa akumelanga sizitshele ukuthi esesikwenzele uJehova kwanele.​—1 Khor. 15:58.

Nxa sisemncintiswaneni wokuphila akumelanga sivumele loba yini isiphambanise kodwa kumele sihlale sikhangele phambili emvuzweni (Khangela indima 7)

7. Ngokwalokho okutshiwo ku-1 Khorinte 9:24-27, kuyini okumele sikwenze ukuze siwuqede umncintiswano wokuphila? Nika umzekeliso.

7 UPhawuli wayewazwisisa sibili amazwi kaJesu athi: “Zamani ngamandla wonke.” (Luk. 13:23, 24) Wayesazi ukuthi  kwakumele azame ngamandla wonke okwempilo yakhe yonke njengoJesu. Yikho wafananisa impilo yamaKhristu lomncintiswano. (Bala u-1 Khorinte 9:24-27.) Umuntu osemncintiswaneni wokugijima uyabe ethe nhlo emvuzweni njalo kavumi ukuphanjaniswa yiloba yini. Ngokwesibonelo, abanye bagijima emgwaqweni odlula phakathi kwezitolo loba olezinye izinto ezingabaphambanisa. Kambe umuntu osemncintiswaneni angema emawindini ezitolo abuke izinto ezithengiswayo? Hatshi. Lathi akumelanga sivume ukuphanjaniswa yiloba yini emncintiswaneni wokuphila. Nxa singahlala sikhangele phambili futhi sikhuthele ekukhonzeni uJehova njengoPhawuli sizawuthola umvuzo.

ESINGAKWENZA UKUZE SIQHUBEKE SIKHONZA UJEHOVA LANXA SILEZINHLUPHO

8. Yiziphi izinto ezintathu esizaxoxa ngazo?

8 Ake sixoxe ngezinto ezintathu ezingasiqeda amandla. Okokuqala yizinto ezingenzakali ngesikhathi ebesisikhangelele. Okwesibili yikuphela kwamandla okubangelwa yikuguga. Okwesithathu yikuthwaliswa nzima zinhlupho ezidonsa isikhathi eside. Ukuhlola lokho okwenziwa ngabanye ababelenhlupho lezi kungasinceda lathi.​—Flp. 3:17.

9. Kuyini okungenzakala nxa esikulindeleyo sekukhanya kuphuza?

9 Izinto ezingenzakali ngesikhathi ebesisikhangelele. Sonke siyafisa ukuzibona izinto ezinhle uJehova asithembise zona. Umphrofethi kaJehova uHabakhukhi laye wayefisa ukuthi uJehova aqede bonke ububi obabukhona koJuda. Kodwa uJehova wamtshela ukuthi ‘alinde.’ (Hab. 2:3) Nxa esikulindeleyo sekukhanya kuphuza singacina singasatshiseki futhi sesiphela amandla. (Zaga. 13:12) Lokhu kwenzakala kwabanye abazalwane ngabo-1914. AmaKhristu amanengi agcotshiweyo ayekhangelele ukuthi azakuya ezulwini ngo-1914. Kodwa lokhu akusenzakalanga. Manje kuyini okwanceda amaKhristu la athembekileyo?

URoyal loPearl Spatz bahlala bethembekile okweminyaka eminengi lanxa lokho ababekulindele ngo-1914 kungasenzakalanga (Khangela indima 10)

10. Kuyini okwenziwa nguRoyal loPearl lanxa ababekulindele kungasenzakalanga ngesikhathi ababesikhangelele?

10 Cabanga ngokwenziwa ngamaKhristu  amabili athembekileyo. Umfowethu uRoyal Spatz wabhabhathizwa ngo-1908 eleminyaka engu-20. Wayengathandabuzi ukuthi wayesezakuya ezulwini. Ngesikhathi ethembisana lentombi yakhe uPearl ngo-1911 wathi: “Angithi uyakwazi okuzakwenzakala ngo-1914. Ngcono sitshade masinyane.” AmaKhristu la akhalala yini ukugijima emncintiswaneni wokuphila njengoba engasayanga ezulwini ngo-1914? Ngitsho. Okwakuqakatheke kakhulu kuwo yikukhonza uJehova hatshi ukuthola umvuzo. URoyal loPearl babezimisele ukuqinisela emncintiswaneni. Baqhubeka bethembekile futhi bekhuthele ekukhonzeni okweminyaka eminengi baze bafa. Akuthandabuzwa ukuthi ukulindele ngabomvu ukubona uJehova elwela ibizo lakhe lobukhosi bakhe njalo egcwalisa izithembiso zakhe. Qiniseka ukuthi konke lokhu kuzakwenzakala ngesikhathi sakhe esifaneleyo. Sisamelele lokhu asiqhubekeni sikhuthele ekukhonzeni uNkulunkulu, singapheli amandla lanxa kungakhanya angani esikulindeleyo kuyaphuza.

U-Arthur Secord waqhubeka esenza konke okusemandleni akhe ekukhonzeni uJehova lanxa wayesegugile (Khangela indima 11)

11-12. Kuyini okuzasinceda ukuthi siqhubeke sikhonza uJehova lanxa imizimba ingasavumi? Nika isibonelo.

11 Ukuphela kwamandla okubangelwa yikuguga. Umuntu ogijima emncintiswaneni kumele abe ephilile emzimbeni. Kodwa akudingi ukuthi sibe ngabaphilileyo emzimbeni ukuze sibe lokholo oluqinileyo lokuthi sitshiseke enkonzweni. Phela banengi abangaphilanga kuhle emzimbeni abazimisele ukuqhubeka bethuthuka ekukhonzeni. (2 Khor. 4:16) Ngokwesibonelo umfowethu u-Arthur Secord * wathi eseleminyaka engu-88 wayesesebenze eBhetheli okweminyaka engu-55. Wayengasaphilanga kuhle emzimbeni futhi engaselamandla. Ngelinye ilanga unesi owayemnakekela wafika kuye wathi: “Mfowethu Secord kunengi kakhulu osukwenzele uJehova.” Kodwa umfowethu lo wayengakhangeli kakhulu lokhu ayekwenzile. Wamkhangela wabobotheka wasemphendula wathi: “Kunjalo sibili. Kodwa esesikwenzile ayisikho okuqakathekileyo. Okuqakatheke kakhulu yikuthi sihlale sithembekile.”

12 Engxenye lawe usumkhonze okweminyaka eminengi uJehova njalo khathesi awusaphilanga kuhle emzimbeni futhi awusenelisi ukwenza owawukwenza kuqala. Nxa kunjalo ungalahli ithemba. Qiniseka ukuthi uJehova uyawukhumbula njalo uyawuqakathekisa umsebenzi omuhle owamenzela wona. (Heb. 6:10) Kanti njalo khumbula ukuthi ukuzinikela ngenhliziyo yonke akulinganiswa ngokuthi senza okunganani. Kodwa sikutshengisa ngokuhlala  sithokoza futhi silethemba njalo sisenza konke okusemandleni ethu. (Kol. 3:23) UJehova uyazwisisa ukuthi kulezinye izinto esingenelisi ukuzenza futhi kalindelanga ukuthi senze okungaphezu kwamandla ethu.​—Mak. 12:43, 44.

U-Anatoly loLidiya Melnik bahlala bethembekile lanxa behlelwa zinhlupho ezinengi (Khangela indima 13)

13. Indaba ka-Anatoly loLidiya ingasinceda njani ukuthi siqhubeke sikhonza uJehova lanxa sisehlelwa zinhlupho ezinengi?

13 Ukuthwaliswa nzima zinhlupho ezidonsa isikhathi eside. Ezinye izinceku zikaJehova zehlelwe zinhlupho futhi zahlukuluzwa okweminyaka eminengi. Ngokwesibonelo u-Anatoly Melnik * wathi eleminyaka engu-12 uyise wabotshwa, wavalelwa ejele wasehanjiswa eSiberia engamakhilomitha adlula 7 000 usuka ngakibo eMoldova. Sekwedlule umnyaka u-Anatoly lonina logogo kanye lokhulu labo bahanjiswa eSiberia. Ngemva kwesikhathi basebengena imihlangano kweyinye indawo engamakhilomitha angu-30 usuka lapho abasebehlala khona futhi babehamba ngenyawo. Indawo le yayiqanda kakhulu ilongqwaqwane. Sekudlule isikhathi umfowethu uMelnik wavalelwa ejele okweminyaka emithathu, watshiya umkakhe uLidiya lendodakazi yabo eyayilomnyaka. Lanxa bathwala nzima okweminyaka eminengi, u-Anatoly lemuli yakhe baqhubeka bekhonza uJehova bethembekile. Khathesi u-Anatoly uleminyaka engu-82 futhi ulilunga leKhomithi Yegatsha eCentral Asia. Kasilingiseleni u-Anatoly loLidiya senze konke okusemandleni ethu ekukhonzeni uJehova njalo siqhubeke siqinisela njengoba besivele sisenza.​—Gal. 6:9.

HLALA UKHANGELE PHAMBILI EMVUZWENI

14. UPhawuli wananzelela ukuthi kumele enzeni ukuze athole umvuzo?

14 UPhawuli wayeqiniseka ukuthi uzawuqeda umncintiswano njalo awuthole umvuzo. Wayekhangelele ukuthola ‘umvuzo wokubizwa ezulwini ayezawuphiwa nguNkulunkulu’ njengoba wayengumKhristu ogcotshiweyo. Kodwa wananzelela ukuthi kwakumele aqhubeke ‘elwisa’ ukuze awuthole. (Flp. 3:14) UPhawuli wasebenzisa umzekeliso ukuze ancede abaseFiliphi bahlale bekhangele phambili emvuzweni.

15. UPhawuli wathini mayelana lokuba yisizalwane ukuze akhuthaze amaKhristu aseFiliphi ukuthi aqhubeke ‘elwisa’?

15 UPhawuli wakhumbuza abaseFiliphi ukuthi babeyizizalwane zasezulwini. (Flp. 3:20) Kungani kwakumele bakukhumbule lokhu? Ngalezonsuku abantu babekufuna  kakhulu ukuba yizizalwane zaseRoma ngoba kwakubenza bathole amalungelo amanengi. * Kodwa amaKhristu agcotshiweyo ayeyizizalwane zikahulumende ongcono kulabo bonke, owawuzawanika amalungelo amanengi kakhulu. Ukuba yisizalwane saseRoma kwakusala phansi nxa kulinganiswa lokuba yisizalwane sasezulwini. Yikho uPhawuli wakhuthaza abaseFiliphi ukuthi ‘baqhubeke beyizizalwane ngendlela efanele izindaba ezinhle ezimayelana loKhristu.’ (Flp. 1:27, amabala angaphansi) AmaKhristu agcotshiweyo lamuhla ayisibonelo esihle ngoba ayalwisa ukugcwalisa inhloso yawo yokuyaphila ezulwini nini lanini.

16. Kungelani lokuthi silethemba lokuyaphila ezulwini loba emhlabeni, umbhalo kaFiliphi 4:6, 7 usikhuthaza ukuthi senzeni?

16 Kungelani lokuthi silethemba lokuyaphila ezulwini loba ePharadayisi emhlabeni asiqhubekeni silwisa ukugcwalisa inhloso le. Lanxa kungabe kulezinto ezisihluphayo kasingakhangeli emuva njalo singavumeli lutho lusenze singathuthuki. (Flp. 3:16) Izinto esizilindeleyo zingakhanya angani ziyaphuza njalo lemizimba ingabe ingaselamandla ngenxa yokuguga. Engxenye sake sehlelwa zinhlupho njalo sahlukuluzwa okweminyaka eminengi. Kungelani lokuthi kuyini okwenzakala kudala kumbe okwenzakala khathesi empilweni yakho ‘ungakhathazeki ngaloba yini.’ Beka izicelo zakho kanye lokuncenga kuNkulunkulu futhi yena uzakunika ukuthula obungakucabangeli.​—Bala uFiliphi 4:6, 7.

17. Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

17 Umuntu osemncintiswaneni uvula lonke ijubane nxa esesiyatshaya intambo. Lathi kasizameni ngamandla wonke futhi silalamele izinto ezinhle esizithenjisiweyo kusiya ngalokho esikwenelisayo langezimo zethu. Kasihlaleni sithe nhlo phambili size siyeqeda umncintiswano wokuphila. Kuyini okumele sikwenze ukuze siqhubeke sigijima endleleni eyiyo ngesiqubu esisenelisayo? Isihloko esilandelayo sizasinceda sibone ukuthi kuyini okumele sikufake phambili empilweni zethu lokuthi singenzani ukuze ‘sibe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu.’​—Flp. 1:9, 10.

INGOMA 79 Bancediseni Baqine Ekukhonzeni

^ indima 5 Kufanele siqhubeke sithuthuka kungelani lokuthi sesilesikhathi esingakanani sikhonza uJehova. Umphostoli uPhawuli wakhuthaza ayekhonza labo ukuthi bangakhalali loba sekutheni. Incwadi ayibhalela abaseFiliphi iyasikhuthaza ukuthi siqinisele emncintiswaneni wokuphila. Esihlokweni lesi sizabona ukuthi singakusebenzisa njani lokho okwabhalwa nguPhawuli.

^ indima 2 U-C.E., umela ukuthi “Common Era” okutsho isikhathi uJesu esebuyile emhlabeni.

^ indima 11 Khangela indaba yokuphila kamfowethu uSecord elesihloko esithi “My Part in Advancing Right Worshipku-Nqabayokulinda yesiNgisi kaJune 15 1965.

^ indima 13 Khangela indaba yokuphila kamfowethu uMelnik elesihloko esithi “Ngafundiswa Ngisemncane ukuba Ngithande UNkulunkulu” ku-Phaphama! kaNovember 8 2004.

^ indima 15 Abantu ababehlala eFiliphi babelamanye amalungelo izizalwane zaseRoma ezazilawo ngoba iFiliphi yayibuswa ngamaRoma. Ngakho abazalwane baseFiliphi babewuzwisisa umzekeliso owasetshenziswa nguPhawuli.