Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukholo—Luyasiqinisa

Ukholo—Luyasiqinisa

UKHOLO luyasiqinisa kakhulu. Ngokwesibonelo, lanxa uSathane efuna ukuqeda ubungane bethu loJehova, ukholo lwenza senelise ‘ukucitsha yonke imitshoko yomubi evuthayo.’ (Efe. 6:16) Luzasinceda siqinisele nxa silenhlupho ezingangentaba. UJesu watshela abafundi bakhe wathi: “Nxa lilokholo olungangentanga yemastadi, lizakuthi entabeni le, ‘Suka lapha uye laphaya,’ lakanye isuke.” (Mat. 17:20) Kuyakhanya sibili ukuthi ukholo luyasiqinisa ekukhonzeni yikho kuqakathekile ukuthi sixoxe ngemibuzo le: Kuyini ukholo? Ukuqakathekisa iqiniso kusinceda njani ukuthi sibe lokholo? Singaluqinisa njani ukholo lwethu? Ngubani okumele sibe lokholo kuye?​—Rom. 4:3.

KUYINI UKHOLO?

Ukuba lokholo ayisikho kwazi nje okutshiwo liBhayibhili ngoba “lamadimoni ayakholwa [ukuthi uNkulunkulu ukhona] njalo esabe kakhulu.” (Jak. 2:19) Pho kuyini ukholo?

Asithandabuzi ukuthi okutshiwo nguNkulunkulu kuzagcwaliseka njengoba nje singathandabuzi ukuthi ilanga lizaphuma njalo litshone

Ingcazelo yokholo eseBhayibhilini ilengxenye ezimbili. Okokuqala, “ukholo yikuba leqiniso ngesikulindeleyo esithemba ukuthi kuzakwenzakala.” (Heb. 11:1a) Umuntu olokholo uyaqiniseka ukuthi konke uJehova akutshoyo kuliqiniso lokuthi kuzagcwaliseka. Ngokwesibonelo uJehova watshela ama-Israyeli wathi: ‘Nxa lingephula isivumelwano sami lemini lesivumelwano sami lobusuku, ukuze imini lobusuku kungabe kusaqalisa ngezikhathi zakho ezamiswayo, lapho-ke isivumelwano sami loDavida inceku yami singephulwa.’ (Jer. 33:20, 21) Uyake wesabe yini ukuthi ilanga lizakuma ukuphuma lokutshona, kungasabi lemini lobusuku? Nxa ungakuthandabuzi ukuthi ilanga lizaphuma litshone nsuku zonke kumele uthandabuze yini ukuthi uMdali wezinto lezi uzagcwalisa izithembiso zakhe?​—Isaya. 55:10, 11; Mat. 5:18.

Okwesibili, ukholo “luyibufakazi obutshengisa ukuthi okungabonakaliyo kukhona.” IBhayibhili lithi ukholo “luyibufakazi obutshengisa” kumbe ‘ubufakazi obusuthisayo’ bokuthi into ethile ikhona sibili lanxa ingabonakali. (Heb. 11:1b; amabala angaphansi) Ngokwesibonelo, ake sithi umntwana ukubuza athi, ‘Ukwazi njani ukuthi umoya ukhona?’ Lanxa ungakaze uwubone umoya ungamtshela ngezinto ezitshengisa ukuthi ukhona sibili ezinjengokuphefumula, ukuvunguza kwawo, njalonjalo. Umntwana lo uzakuthi esesuthisekile ngobufakazi lobu akholwe ukuthi kulezinto ezikhona lanxa zingabonakali. Lokhu kuveza ukuthi umuntu kumele abe lobufakazi obusuthisayo ukuze abe lokholo.​—Rom. 1:20.

KUMELE SIQAKATHEKISE IQINISO UKUZE SIBE LOKHOLO

Sesibonile ukuthi ukholo luba khona nxa kulobufakazi. Yikho umuntu kumele aqale abe ‘lolwazi oluqondileyo lweqiniso’ ukuze abe lokholo. (1 Tim. 2:4) Kodwa akupheleli khonapho. Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Ngenhliziyo umuntu utshengisa ukuthi ulokholo.” (Rom. 10:10) Umuntu akumelanga alikholwe iqiniso kuphelele khonapho kodwa kumele aphinde alithande futhi aliqakathekise. Lokhu yikho okuzamenza atshengise ukuthi ulokholo okutsho ukuphila ngendlela ethokozisa uNkulunkulu. (Jak. 2:20) Umuntu ongelandaba leqiniso angaphikisa ubufakazi obusuthisayo ngenxa yokuthi kafuni ukuntshintsha lokho akukholwayo kumbe ufuna  ukuzenzela umathanda. (2 Phet. 3:3, 4; Jud. 18) Lokhu yikho okwakusenza ukuthi abanye okukhulunywa ngabo eBhayibhilini bangabi lokholo lanxa babona izimangaliso. (Nani. 14:11; Joh. 12:37) Labo abalithandayo iqiniso yibo kuphela abancediswa ngumoya ongcwele kaNkulunkulu ukuthi babe lokholo.​—Gal. 5:22; 2 Thes. 2:10, 11.

KUYINI OKWENZA UDAVIDA WABA LOKHOLO OLUQINILEYO?

Omunye owayelokholo oluqinileyo yiNkosi uDavida. (Heb. 11:32, 33) Kodwa kayisibobonke emulini yangakibo ababelokholo olunjalo. Ngokwesibonelo, umfowabo omdala u-Eliyabi kazange atshengise ukuthi ulokholo ngesikhathi emsola esithi uhlose okubi lapho ebuza ngoGoliyathi owayebeyisa. (1 Sam. 17:26-28) Akulamuntu ozalwa elokholo kumbe olutshiyelwa ngabazali bakhe. Yikho okwenza uDavida waba lokholo yikuthi wayengumngane kaNkulunkulu.

KuHubo 27 uDavida uyaveza ukuthi waluthola njani ukholo oluqinileyo. (Vesi 1) Wacabangisisa ngalokho okwakwenzakale kuye langendlela uJehova ayemvikele ngayo ezitheni zakhe. (Vesi 2 lo-3) Wayeliqakathekisa kakhulu ithabanikeli likaJehova. (Vesi 4) Wayekhonza uNkulunkulu ethabanikeli elabanye. (Vesi 6) Wayekhuleka ngenhliziyo yonke kuJehova. (Vesi 7 lo-8) Kanti njalo wayefuna ukufundiswa indlela kaNkulunkulu. (Vesi 11) UDavida wayeluqakathekisa sibili ukholo okokuthi waze wabuza wathi: “Ngabe ngingaphi ukuba bengingakholwa?”​—Vesi 13, NW.

UNGALUQINISA NJANI UKHOLO LWAKHO?

Lawe ungaba lokholo olunjengolukaDavida nxa ungenza lokho okutshiwo kuHubo 27. Sibonile ukuthi umuntu kumele abe lolwazi oluqondileyo ukuze abe lokholo. Yikho nxa ungaqhubeka utaditsha iLizwi likaNkulunkulu kanye lamabhuku asekelwe kulo uzakuba laso isithelo lesi somoya ongcwele kaNkulunkulu. (Hubo. 1:2, 3) Woba lesikhathi sokucabangisisa nxa utaditsha. Nxa ungacabangisisa uzakuqakathekisa kakhulu lokho uJehova akwenzele khona. Lokhu kuzakwenza uzimisele sibili ukutshengisa ukuthi ulokholo ngokungena imihlangano yebandla langokutshela abanye ngethemba olalo. (Heb. 10:23-25) Uphinda utshengise ukuthi ulokholo nxa uhlala ‘uthandaza njalo ungakhalali.’ (Luk. 18:1-8) Ngakho ‘thandaza kokuphela’ kuJehova futhi ungathandabuzi ukuthi ‘ulendaba lawe.’ (1 Thes. 5:17; 1 Phet. 5:7) Ukholo lusinceda ukuthi senze okuqondileyo futhi nxa sisenza lokho ukholo lwethu luyaqina.​—Jak. 2:22.

TSHENGISA UKUTHI ULOKHOLO KUJESU

Ngobusuku bokucina uJesu engakabulawa watshela abafundi bakhe wathi: “Tshengisani ukuthi lilokholo kuNkulunkulu, litshengise lokuthi lilokholo kimi.” (Joh. 14:1) Ngakho akwanelanga ukutshengisa ukuthi silokholo kuJehova. Kumele sitshengise ukuthi silokholo lakuJesu.  Manje ungakwenza njani lokhu? Ake sixoxe ngendlela ezintathu.

Sitshengisa njani ukuthi silokholo kuJesu?

Okokuqala, bona inhlawulo iyisipho uNkulunkulu akuphe sona. Umphostoli uPhawuli wathi: “Impilo engiyiphilayo khathesi enyameni ngiyiphila ngokholo eNdodaneni kaNkulunkulu eyangithandayo futhi yazinikela ngenxa yami.” (Gal. 2:20) Nxa ungatshengisa ukuthi ulokholo kuJesu uzakholwa sibili ukuthi inhlawulo inceda wena ngokwakho, yenza uthethelelwe izono, uthole ukuphila okungapheliyo lokuthi iyibufakazi obukhulu bokuthi uNkulunkulu uyakuthanda. (Rom. 8:32, 38, 39; Efe. 1:7) Nxa ukholwa sibili ukuthi inhlawulo iyakunceda awusoze uzithonisise kumbe uzibone ungasimuntu walutho.​—2 Thes. 2:16, 17.

Okwesibili, sondela kuJehova ngokuthandaza kuye. Inhlawulo kaJesu yenza senelise ukuthandaza kuJehova “silenkululeko yokukhuluma ukuze samukele isihawu lomusa omkhulu, okuzasinceda ngesikhathi esifaneleyo.” (Heb. 4:15, 16; 10:19-22) Ukuthandaza kwenza sizimisele ukumelana lesilingo sokwenza isono.​—Luk. 22:40.

Okwesithathu, lalela uJesu. Umphostoli uJohane wabhala wathi: “Otshengisa ukuthi ulokholo eNdodaneni ulokuphila okungapheliyo, kodwa ongayilaleliyo iNdodana kasoze akubone ukuphila futhi ulaka lukaNkulunkulu luqhubeka luphezu kwakhe.” (Joh. 3:36) Lapha uJohane waqathanisa umuntu otshengisa ukuthi ulokholo longalaleliyo. Yikho nxa ulalela uJesu uyabe utshengisa ukuthi ulokholo kuye. Ulalela uJesu ngokwenza lokho okutshiwo ‘ngumthetho kaKhristu.’ Umthetho lo ugoqela konke akufundisayo lalokho asilaya ukuthi sikwenze. (Gal. 6:2) Uphinda utshengise ukuthi uyamlalela nxa usenza lokho akutshoyo esebenzisa ‘inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.’ (Mat. 24:45) Nxa ulalela uJesu uzenelisa ukuqinisela nxa usehlelwa zinhlupho ezinkulu.​—Luk. 6:47, 48.

“ZAKHENI PHEZU KWESISEKELO SOKHOLO LWENU OLUNGCWELE KAKHULU”

Enye indoda yake yathi kuJesu: “Ngilalo ukholo! Ngicela ungincede lapho ukholo lwami olusilela khona!” (Mak. 9:24) Indoda le yayilalo sibili ukholo kodwa yazithoba yavuma ukuthi kwakumele luqiniswe. Lakithi zizakuba khona izimo ezizadinga ukuthi sibe lokholo oluqinileyo njalo singenelisa ukuluqinisa khathesi. Sibonile ukuthi kumele sitaditshe iLizwi likaNkulunkulu futhi sicabangisise ngelikutshoyo ukuze siqinise ukholo lwethu. Lokhu kuzakwenza siqakathekise esikwenzelwe nguJehova. Ukholo lwethu luzaqhubeka luqina nxa singena imihlangano, sitshela abanye ngethemba esilalo futhi siphikelela ekuthandazeni. Nxa singaqinisa ukholo lwethu sizathola umvuzo omkhulu kulayo yonke. ILizwi likaNkulunkulu lithi: ‘Bathandekayo, zakheni phezu kwesisekelo sokholo lwenu olungcwele kakhulu ukuze lizigcine lisethandweni lukaNkulunkulu.’​—Jud. 20, 21.