Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Sebenza LoJehova Nsuku Zonke

Sebenza LoJehova Nsuku Zonke

“Siyizisebenzi kanye loNkulunkulu.”​—1 KHOR. 3:9.

IZINGOMA: 64, 111

1. Yiphi imisebenzi esinika ithuba lokusebenza loJehova?

UJEHOVA wathi edala abantu wayefuna baphile bengelasono futhi babambisane laye ukuze injongo yakhe igcwaliseke. Kodwa khathesi wonke umuntu ulesono. Loba kunjalo nxa sithembekile singenelisa ukusebenza loJehova nsuku zonke. Ngokwesibonelo, umsebenzi wokutshumayela lokwenza abafundi usivulela ithuba lokuba “yizisebenzi kanye loNkulunkulu.” (1 Khor. 3:5-9) Kuyisibusiso esikhulu ukusebenza loMdali wethu olamandla sisenza umsebenzi lo oqakatheke kakhulu kuye. Kodwa ukutshumayela lokwenza abafundi kayisiwo wodwa umsebenzi osinika ithuba lokusebenza loJehova. Ngakho esihlokweni lesi sizaxoxa ngezinye izindlela esingasebenza ngazo loJehova, ezigoqela ukuncedisa izimuli zethu labazalwane esikhonza labo, ukwamukela izihambi, ukuphathisa emisebenzini eyenziwa yinhlanganiso kanye lokuthuthukisa inkonzo yethu.​—Kol. 3:23.

2. Kungani kungamelanga siqathanise lokho esikwenzela uJehova lalokho okwenziwa ngabanye?

2 Iminwe kayilingani. Yikho ngesikhathi sixoxa ngendaba le, ungaqathanisi lokho okwenzela uJehova lalokho abanye abakwenzayo. Phela abanye bethu sebebadala, abanye basesebatsha, abanye  baqinile emzimbeni kodwa abanye kabaphilanga futhi sonke sileziphiwo ezitshiyeneyo. Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Umuntu ngamunye kahlole izenzo zakhe. Ngalokho angaziqhenya, kungekho ukuziqathanisa lomunye.”​—Gal. 6:4.

NCEDA ABANYE EMULINI YAKHO LASEBANDLENI

3. Kungani kuthiwa bonke abondla imuli zabo basebenza loNkulunkulu?

3 UJehova ufuna sinakekele izimuli zethu. Yikho abanye bethu bevukela emsebenzini ukuze benelise ukondla izimuli zabo. Amanye amanina atshona ngemakhaya enakekela izinsana zawo futhi abanye abantwana asebekhulile bagcina abazali babo abagulayo lasebeluphele. Yonke imisebenzi le iqakathekile ngoba iLizwi likaNkulunkulu lithi: “Uma umuntu enganakekeli izihlobo zakhe, ikakhulu abendlu yakwabo, uselulahlile ukholo lwakhe njalo mubi kakhulu kulongakholwayo.” (1 Tim. 5:8) Ukondla imuli kungenza abanye bacabange ukuthi bamenzela okuncane uJehova ngoba bayabe beswela isikhathi sokuyaphathisa kweminye imisebenzi eyenziwa yinhlanganiso. Nxa ungomunye wabo ungalahli ithemba ngoba uJehova uyathokoza nxa ekubona unakekela imuli yakho.​—1 Khor. 10:31.

4. Abazali bangatshengisa njani ukuthi bafaka uMbuso kuqala njalo lokho kunceda ngani?

4 Abazali bangasebenza loJehova ngokusiza abantwababo ukuthi baqakathekise imisebenzi ephathelane lokukhonza. Abazali abakwenzayo lokhu bayathokoza nxa bebona abantwababo bengena enkonzweni yesikhathi sonke futhi besiyancedisa lasezindaweni ezikhatshana. Abanye baba ngabanali kwamanye amazwe, abanye baphayona ezindaweni ezilabamemezeli abalutshwana njalo abanye basebenza eBhetheli. Lokhu kungenza abazali bahlale isikhathi eside bengabonananga labantwababo. Kodwa abazali abaqakathekisa inkonzo ukwedlula inhlalakahle yabo bakhuthaza abantwababo ukuthi baqhubeke befaka uMbuso kuqala ngoba lokho kwenza bathokoze. (3 Joh. 4) Kumele ukuthi abanengi babo bazizwa bechelesile enhliziyweni njengoHana owathi indodana yakhe uSamuyeli ‘uyinike’ uJehova. Bakubona kuyisibusiso esikhulu ukusebenza loJehova njalo bafisa ukuthi abantwababo bangabuyeli emuva.​—1 Sam. 1:28.

5. Kuyini ongakwenza ukuze uncede abazalwane ebandleni okulo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

5 Mhlawumbe wena kawulamithwalo eminengi emulini yakho. Nxa kunjalo, kungaba kuhle ukuthi uncedise abagulayo, asebekhulile labanye abadinga usizo. Abanye okungamelanga ubakhohlwe yilabo abanakekela abagulayo kumbe abagugileyo. Zama ukukhangela ukuthi ebandleni okulo ngobani abadinga usizo. Nxa kulodade ogcina umzali wakhe osekhulile, ungacela ukuthi uke usale lomzali wakhe ukuze yena athole ithuba lokwenza ezinye izinto. Okunye ongakwenza yikusiza abadinga ukuhanjiswa emihlanganweni yebandla kumbe ukuyathengelwa abafunayo. Abanye ungabaphelekezela ezitolo kumbe uhambe labo ukuyabona umuntu ogulayo esibhedlela. Phela uyabe usithi uyasiza nje kanti usebenza loJehova ukuphendula imithandazo yabazalwane.​—Bala u-1 Khorinte 10:24.

YAMUKELA IZIHAMBI

6. Kutshoni ukwamukela izihambi?

6 Labo abasebenza loNkulunkulu baziwa ngokwamukela izihambi. EMibhalweni YamaKhristu YesiGrikhi, umutsho othi “ukwamukela izihambi” utsho ukuba lomusa ebantwini esingabaziyo. (Heb. 13:2) Kanti njalo eLizwini likaNkulunkulu kulezindaba ezingasinceda ukuthi sifunde ukwamukela izihambi. (Gen. 18:1-5) Ngakho kufanele sizame ngamandla wonke ukunceda abanye zikhathi zonke kungelani lokuthi sikhonza labo loba hatshi.​—Gal. 6:10.

7. Kungakunceda ngani ukwamukela abasenkonzweni yesikhathi sonke?

 7 Okunye esingakwenza ukuze sisebenze loNkulunkulu yikwamukela labo abasenkonzweni yesikhathi sonke. (Bala u-3 Johane 5, 8.) Lokhu kungasinika ithuba lokuthi ‘siqinisane.’ (Rom. 1:11, 12) Omunye umfowethu okuthiwa ngu-Olaf wakubona lokho ngesikhathi esakhula. Ngalesosikhathi ibandla labo lahanjelwa ngumbonisi wesiqinti owayengatshadanga futhi kwaswelakala imuli eyayingamamukela emzini wayo. Yikho u-Olaf waxoxa labazali bakhe abangasiboFakazi ecela ukuthi umhambeli azohlala ngakibo. Abazali bakhe bavuma kodwa bathi u-Olaf wayesezalala esofeni. Lokhu akuzange kumkhathaze ngitsho. Uthi: “Ngakholisa kakhulu ngaleyoviki! Mina lombonisi wesiqinti sasivuka ekuseni nsuku zonke sixoxe izindaba ezimnandi ngesikhathi sisidla. Wangikhuthaza okokuthi ngasala sengilesifiso sokuba senkonzweni yesikhathi sonke.” Sikhuluma nje u-Olaf useleminyaka edlula 40 esenkonzweni yesikhathi sonke njalo engumnali endaweni ezitshiyeneyo.

8. Kungani kumele sibe lomusa lanxa sike saphathwa kubi? Nika isibonelo.

8 Kunengi ongakwenza ukuze utshengise ukuthi ulomusa ebantwini ongabaziyo lanxa ekuqaliseni bengakhanya bengelandaba lalokho obenzela khona. Ngokwesibonelo omunye udadewethu weSpain wayefunda iBhayibhili lomama odabuka e-Ecuador okuthiwa nguYesica. Udadewethu wananzelela ukuthi umama lo wayelokhu ekhala, wasembuza ukuthi kutheni. UYesica watshela udadewethu ukuthi ngesikhathi engakabuyi eSpain wayedubeka kakhulu. Wamlandisela ukuthi ngelinye ilanga watshonisa indodakazi yakhe ngamanzi kuphela ngoba wayengalakho ukudla. Wayelokhu eyilolozela ukuze ilale, ngapha ekhuleka kuNkulunkulu ecela ukuthi amsize. Khonokho nje kwaqoqoda omama ababili abangoFakazi kodwa yena wabaphatha kubi njalo wadabula imagazini ababemnike yona, wabatshingela wathi: “Yikho lokhu ukudla elifuna ngikunike umntanami?” Odadewethu bazama ukumduduza kodwa kwehlula. Ngemva kwesikhathi baphenduka bafika batshiya ibhasikiti elokudla emnyango wendlu yakhe. UYesica wamangala kakhulu ebona umusa ababemenzele wona. Yikho-ke okwasekusenza ukuthi akhale ngesikhathi efunda lodadewethu weSpain yikuthi wayesezisola ngokuthi kazange anake lapho uNkulunkulu ephendula umthandazo wakhe. Kodwa khathesi wayesezimisele ukukhonza uJehova. Indaba le isitshengisa ukuthi ukuba lomusa kuyanceda sibili!​—UmTshu. 11:1, 6.

NCEDISA EMISEBENZINI EYENZIWA YINHLANGANISO

9, 10. (a) Esizweni sako-Israyeli abantu babezinikela ukwenzani? (b) Yiphi imisebenzi engenziwa ngamadoda ukuze ancedise abanye ebandleni?

9 Esizweni sako-Israyeli abantu babezinikela ukuncedisa nxa kulomsebenzi okufanele wenziwe. (Eks. 36:2; 1 ImiLan. 29:5; Neh. 11:2) Lawe ungasebenzisa isikhathi sakho lezinto olazo kanye leziphiwo zakho ukuze uncedise abafowethu labodadewethu. Nxa ungenza njalo, uzathokoza kakhulu futhi uzathola izibusiso ezinengi.

10 ILizwi likaNkulunkulu likhuthaza amadoda asebandleni ukuthi asebenze loJehova ngokuzimisela ukuba zinceku ezikhonzayo labadala bebandla. (1 Tim. 3:1, 8, 9; 1 Phet. 5:2, 3) Lokhu kuyabe kutshengisa ukuthi afuna ukusiza abanye lokubancedisa ukuthi baqinise ukholo lwabo. (ImiSeb. 6:1-4) Abadala sebeke bakucela yini ukuthi ube li-asha loba ukuthi unike abazalwane amabhuku, ukhangele insimu yebandla kumbe uncedise nxa kulungiswa iWolu yoMbuso loba nxa kusenziwa eminye imisebenzi? Abazalwane abenza imisebenzi le bathi kumnandi kakhulu ukuncedisa abanye.

Ukuncedisa emisebenzini eyenziwa yinhlanganiso kwenza sithole abangane (Khangela indima 11)

11. Abangane uMargie abathola ngesikhathi encedisa emisebenzini eyenziwa yinhlanganiso bamsize njani?

 11 Labo abazinikela ukuncedisa emisebenzini eyenziwa yinhlanganiso bajayele ukuthola abangane. Omunye wabo ngudadewethu okuthiwa nguMargie owancedisa okweminyaka engu-18 emsebenzini wokwakha lokulungisa amaWolu oMbuso. Ngaleyominyaka, banengi odadewethu abasakhulayo ayebafaka ekhwapheni abaqeqetshe. Uthi ukuncedisa emisebenzini le kumnike ithuba elihle lokukhuthazana labanye. (Rom. 1:12) Abangane ayebathola babemsiza kakhulu nxa engehlelwa yibunzima. Wena usuke wayancedisa yini emsebenzini wokwakha owenziwa yinhlanganiso kaJehova? Sonke singayaphathisa kungelani lokuthi silolwazi lwezokwakha loba hatshi.

12. Ungabanceda njani abazalwane abehlelwe ngumonakalo?

12 Nxa kungaba lomonakalo abantu bakaNkulunkulu baba lethuba lokusebenza laye ukuze baphathise abafowabo. Ngokwesibonelo, bayanikela ngemali ukuze kusizwe abehlelwe luhlupho. (Joh. 13:34, 35; ImiSeb. 11:27-30) Kanti njalo bayancedisa ngokuklina langokwakha kutsha izakhiwo eziyabe zidilikile. Omunye udadewethu odabuka ePoland okuthiwa nguGabriela wadilikelwa ngumuzi wakhe ngenxa yesiphepho esahlasela indawo ayehlala kuyo. Kodwa wajabula kakhulu lapho abazalwane ababevela emabandleni aseduze befika bezomsiza. UGabriela uthi: “Angisoze ngitshone ngilandisa ngempahla eyangilahlekelayo ngoba lezo yizinto zomhlaba nje. Kodwa engifuna ukulitshela khona yikuthi ngatholani. Indlela abafowethu labodadewethu abangiphatha ngayo yenza ngabona ukuthi ukuba sebandleni kuyisibusiso esikhulu njalo kuyathokozisa.” Abanengi abake bathola uncedo ngemva kokwehlelwa ngumonakalo bathi labo bayajabula. Lalabo abasebenza loJehova ukuze basize abantu bakhe basala besuthisekile.​—Bala ImiSebenzi 20:35 lo-2 Khorinte 9:6, 7.

13. Ukuncedisa abanye kungabuqinisa njani ubuhlobo bethu loJehova? Nika isibonelo.

13 Udadewethu okuthiwa nguStephanie labanye abamemezeli kwabathokozisa ukusebenza loNkulunkulu ngesikhathi besiza oFakazi ababeyiziphepheli eMelika. OFakazi labo babesuke emazweni abo bebalekela impi. Abazalwane babancedisa  ukuthi bathole indawo zokuhlala lempahla yendlini. UStephanie uthi: “Kwasithinta inhliziyo ukubona abafowethu labodadewethu bethokoza futhi bebonga uthando ababelutshengiswe yinhlanganiso kaJehova. Babecabanga ukuthi sibancedile kodwa bona yibo ababesincede kakhulu. Ukubona uthando lwabo, lokumanyana, lokholo lwabo kanye lokuthembela kwabo kuJehova kwenza samthanda kakhulu uJehova futhi sakuqakathekisa kakhulu konke esikwenzelwa yinhlanganiso yakhe.”

THUTHUKISA INKONZO YAKHO

14, 15. (a) Umphrofethi u-Isaya wayezimisele ukwenzani? (b) Singamlingisela njani u-Isaya?

14 Uyafisa yini ukuthuthukisa indlela osebenza ngayo loJehova? Nxa kunjalo, ungathuthela yini endaweni okufunakala khona abamemezeli bezindaba ezinhle? Singenelisa sibili ukusiza abanye singazange sithuthele kwezinye indawo, kodwa izimo zabanye ziyabavumela ukuthi bayencedisa endaweni ezikhatshana. Abafowethu labodadewethu laba banjengomphrofethi u-Isaya. Wathi esizwa uJehova ebuza esithi: “Ngizathuma bani na? Ngubani na ozasihambela?” yena waphendula wathi: “Ngilapha. Thuma mina!” (Isaya. 6:8) Wena ulaso yini isifiso esinjengesika-Isaya? Ubona angathi ungayancedisa ngaphi?

15 Ngesikhathi uJesu ekhuluma ngomsebenzi wokutshumayela lokwenza abafundi wathi: “Isivuno sinengi kodwa izisebenzi zilutshwana. Ngakho celani iNkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ensimini yokuvuna.” (Mat. 9:37, 38) Wena awufisi yini ukuphayona kumbe ukuya endaweni okudingakala khona abamemezeli? Nxa kuyikuthi izimo kazikuvumeli, ungenelisa yini ukuncedisa omunye ukuthi enze njalo? Abafowethu labodadewethu abanengi bathi ukuphayona endaweni okudingakala khona abamemezeli boMbuso yindlela engcono kulazo zonke yokutshengisa ukuthi siyamthanda uNkulunkulu lomakhelwane. Ubona angathi zikhona yini ezinye izindlela ongathuthukisa ngazo inkonzo yakho? Nxa ungakwenza lokho uzathokoza kakhulu.

16, 17. Kuyini okunye ongakwenza ukuze uthuthukise inkonzo yakho?

16 Uyafuna yini ukuya eBhetheli kumbe ukuyancedisa lapho okwakhiwa khona izakhiwo zenhlanganiso? Nxa kunjalo, gcwalisa ifomu lokusebenza khona okwesikhatshana kumbe okwamalanga athile ngeviki. Enhlanganisweni kuhlala kufunakala abafowethu labodadewethu abangakhonza uJehova loba ngaphi lapho abathunywa khona futhi abazimisele ukwenza loba yiwuphi umsebenzi abawuphiwayo. Yikho kwezinye izikhathi bayacelwa ukuthi bancedise lapho okulomsebenzi omnengi khona kulokuthi benze umsebenzi abawufundelayo. Lanxa kunjalo, uJehova uyakuqakathekisa ukuzinikela kwabo ukwenza loba yini abacelwa ukuthi bayenze.​—Hubo. 110:3.

17 Uyafisa yini ukuqeqetshwa ukuze uthuthukise indlela otshumayela ngayo? Nxa ufisa gcwalisa ifomu lokuya eSikolo Sabavangeli BoMbuso. Esikolo lesi kufundiswa abafowethu labodadewethu abathanda uJehova futhi abasenkonzweni yesikhathi sonke ukuze benze okunengi emsebenzini wokutshumayela. Labo abafuna ukuya esikolo lesi kumele bazimisele ukuyakhonza loba ngaphi nxa sebeqedile ukufunda. Wena awufisi yini ukufundiswa esikolo lesi ukuze wenze okunengi emsebenzini kaJehova?​—1 Khor. 9:23.

18. Ukusebenza loJehova nsuku zonke kuzakunceda ngani?

18 Silomusa lothando njalo siyaphana ngenxa yokuthi singabantu bakaJehova. Nsuku zonke sitshengisa ukuthi silendaba labanye. Lokhu kwenza sithokoze, sibe lokuthula futhi sisuthiseke. (Gal. 5:22, 23) Kungelani lokuthi izimo zakho zinjani, uzathokoza kakhulu nxa ungaqhubeka usebenza loJehova njalo umlingisela ngokuba ngumuntu ophanayo.​—Zaga. 3:9, 10.