Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Hlubula Uqobo Oludala

Hlubula Uqobo Oludala

‘Hlubulani uqobo lwenu oludala lezenzo zalo.’​KOL. 3:9.

IZINGOMA: 52, 54

1, 2. Bathini abanye ngendlela oFakazi bakaJehova abaziphatha ngayo?

ABANTU bajayele ukuncoma indlela oFakazi bakaJehova abenza ngayo. Ngokwesibonelo umlobi okuthiwa ngu-Anton Gill wabhala mayelana laboFakazi bakaJehova abaphila ngesikhathi samaNazi eGermany wathi: “Babezondwa kakhulu nguhulumende wamaNazi. . . . Ngo-1939 kwasekubotshwe abangu-6 000 baphoselwa emajele.” Umlobi lo uthi lanxa oFakazi babephathwa kubi, babesaziwa ngokubekezela, ukuthembeka, ukuba qotho kuNkulunkulu wabo kanye lokumanyana.

2 Laselizweni leSouth Africa abanye abantu bancoma indlela oFakazi abaziphatha ngayo. Ngokwesibonelo kulesikhathi lapho abantu abamnyama ababengavunyelwa khona ukuhlangana labamhlophe. Kodwa mhlaka 18 December 2011 kwaba lomhlangano omkhulu elizweni leli futhi oFakazi abatshiyeneyo ababevela kulolonke eleSouth Africa lakwamanye amazwe angomakhelwane bathi gwaqa enkundleni yebhola. Enye indoda ekhangela leyonkundla yathi: “Angikaze ngibone abantu abanengi abahleleke kangaka enkundleni le. Bonke bagqoke kuhle kakhulu. Lifike lahlanza inkundla le yasala ibukeka njalo kalilabandlululo.”

3. Kuyini okwenza sitshiyane labanye abantu?

 3 Okukhulunywa ngabantu laba kutshengisa ukuthi indlela esimanyene ngayo iyamangalisa. (1 Phet. 5:9) Kodwa kuyini okwenza sitshiyane labanye abantu? Yikuthi siyavuma ukuqondiswa liLizwi likaNkulunkulu lomoya wakhe ongcwele ezimpilweni zethu. Lokhu kwenza senelise ‘ukuhlubula uqobo lwethu oludala’ futhi ‘sembathe uqobo olutsha’ loba ubuntu obutsha.—Kol. 3:9, 10.

4. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi njalo kuyini okwenza sixoxe ngakho?

4 Kungumsebenzi onzima ukutshiya imikhuba emibi esasilayo lokuba leqiniso lokuthi kasiphindi siyibuyelele leyomikhuba. Ngakho esihlokweni lesi sizabona ukuthi singahlubula njani uqobo lwethu oludala lokuthi kungani kuqakathekile ukukwenza masinyane lokhu. Sizaxoxa langokuthi kungenzakala yini ukuthi umuntu antshintshe lanxa ubesengene wacwila emikhutsheni engalunganga. Sizabona lokuthi abantu asebelesikhathi eside bekhonza bangenzani ukuze bangaphindi babuyele emikhutsheni engalunganga ababelayo kudala. Okwenza sixoxe ngakho lokhu yikuthi abanye asebeleminyaka bekhonza uJehova basuke batshelela babuyelela imikhuba abasebeyilahlile. Ngakho kuhle ukuthi sihlale sikhumbula isixwayiso lesi esithi: “Uma licabanga ukuthi limi liqinile, qaphelani ukuba lingawi.”—1 Khor. 10:12.

‘KUBULALENI KONKE UKUXHWALA KOBUFEBE’

5. (a) Kumele senzeni ngemikhuba engalunganga? Nika umzekeliso. (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) UKholose 3:5-9 uqamba yiphi imikhuba engalunganga?

5 Ungenzani nxa ungabona ukuthi impahla ozigqokileyo sezingcolile futhi sezilephunga? Akulambuzo ukuthi uyahle uzikhuphe masinyane. Injalo lemikhuba engalunganga, kumele siyilahlele khatshana ngokuphangisa. Kufanele silalele iseluleko sikaPhawuli esithi: “Zilahleni zonke izinto ezinjengalezi.” Ake sixoxe ngezimbili zakhona, ukuxhwala kobufebe lokungcola.​—Bala uKholose 3:5-9.

6, 7. (a) UPhawuli wathini ngezifiso ezimbi? (b) Chaza ukuthi uSakura wayephila impilo enjani engakabi nguFakazi lokuthi kuyini okwamsiza ukuthi antshintshe?

6 Ukuxhwala kobufebe. Ibala lesiGrikhi elahunyutshwa ngokuthi “ukuxhwala kobufebe” lingatsho izinto ezinengi okugoqela lokuya emacansini lomuntu ongatshadanga laye kanye lobutabane. UPhawuli wathi, “Kubulaleni konke okungokwemvelo yenu yasemhlabeni: ukuxhwala kobufebe.” Ayekutsho yikuthi sizame ngamandla ethu wonke ukulahla izifiso ezimbi zokuxhwala kobufebe. Kodwa singenelisa yini ukunqoba imikhuba enjalo?

7 Ake sixoxe ngodadewethu odabuka eJapan okuthiwa nguSakura * sibone ukuthi waphumelela njani ukwenza lokhu. Esakhula wayehlutshwa yisizungu futhi ecabanga ukuthi akulamuntu olendaba laye. Wathi eseleminyaka engu-15 waqalisa ukuya emacansini labantu abatshiyeneyo ezama ukuqeda uhlupho ayephakathi kwalo. USakura uthi: “Ngakhipha isisu kathathu. Ekuqaliseni ngangibona angathi labobantu bayangithanda futhi bayangiqakathekisa. Kodwa engingakutsho yikuthi ukuqhubeka ngisiya labo emacansini kwangenza ngananzelela ukuthi badlala ngami.” USakura waqhubeka ngomkhuba lo waze waba leminyaka engu-23 lapho aqalisa khona ukufunda iBhayibhili. Wakuthanda ayekufunda waze wazimisela ukuntshintsha indlela ayephila ngayo futhi ngokuhamba kwesikhathi uJehova wamsiza ukuthi angahlali ezithonisisa loba ezisola ngempilo yakhe yakudala. Khathesi udadewethu  lo uliphayona lesikhathi sonke njalo kaselaso isizungu. Uthi: “Kuyangithokozisa ukwazi ukuthi uJehova uyangithanda.”

IMIKHUBA ENGCOLILEYO

8. Yiphi imikhuba engasenza sibe ngabantu abangcolileyo phambi kukaNkulunkulu?

8 Ukungcola. Ibala lesiGrikhi elahunyutshwa ngokuthi “ukungcola” lalo litsho izinto ezinengi. Lingatsho umkhuba wokubhema loba ukuthanda ukuhlekisa abantu ngamazwi abolileyo. (2 Khor. 7:1; Efe. 5:3, 4) Ibala leli lingatsho leminye imikhuba umuntu angayenza eyedwa njengokubala amabhuku avusa inkanuko kumbe ukubuka imifanekiso loba amavidiyo abantu abasemacansini. Umuntu owenza lokhu ucina eselomkhuba omubi wokutshaya ibhonyaponya.—Kol. 3:5. *

9. Kuyingozi ngani ukubukela imifanekiso yabantu abasemacansini?

9 Ukubukela amavidiyo abantu abasemancansini kwenza umuntu ehluleke ukulawula imizwa yakhe lokuthi ahlale efuna ukuya emacansini njalonje. Ezinye ingcitshi zibika ukuthi umkhuba lo uyamngena umuntu uze ube segazini okokuthi uyabe esefana lezidakwa loba abantu ababhema izidakamizwa. Kanti njalo ukubukela izinto ezinjalo kuba lempumela ebuhlungu egoqela ukuhlala uzisola, ukuba livila emsebenzini, izingxabano emulini, ukudivosa lokufuna ukuzibulala. Enye indoda yathi isilomnyaka itshiye umkhuba wokubukela izinto ezingcolileyo yabhala yathi: “Khathesi sengizizwa ngingumuntu kuzwa.”

10. Kuyini okwanceda uRibeiro ukuthi atshiye umkhuba wokubukela amavidiyo abantu abasemacansini?

10 Kunzima kakhulu kwabanengi ukutshiya umkhuba wokubukela imifanekiso yabantu abasemacansini. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umuntu ngeke enelise ukuwutshiya umkhuba lo. Omunye umfowethu waseBrazil okuthiwa nguRibeiro wakwenza lokhu. Eseselijaha wathola umsebenzi kwenye inkampani ebuthelela amabhuku amadala ibisisenza ngawo amaphepha amatsha futhi kulapho aqalisa khona ukubona imifanekiso le engcolileyo. URibeiro uthi: “Ngacina sengiwuthanda umkhuba lo okokuthi ngangithokoza nxa umama engangihlala laye angaphuma endlini ngoba ngangiyabe sengithole ithuba lokubukela amavidiyo ephonogirafi.” Ngelinye ilanga uRibeiro wathi esemsebenzini wabona ibhuku elithi Kukhona Okungenza Imuli Yenu Ithokoze. Walithatha waqalisa ukulibala futhi wakuthakazelela ayekubala waze waqalisa ukufunda iBhayibhili. Lanxa kunjalo kwamthatha isikhathi eside ukuthi awutshiye umkhuba lo. Manje kuyini okwamncedayo? Uthi: “Ukuthandaza nsuku zonke lokubala iBhayibhili kanye lokucabangisisa ngalo kwangisiza ukuthi ngimthande kakhulu uNkulunkulu lokuthi ngizimisele ukutshiya umkhuba wokubukela iphonogirafi.” ILizwi likaNkulunkulu lomoya wakhe ongcwele kwamnceda uRibeiro ukuthi antshintshe indlela ayephila ngayo futhi abhabhathizwe. Khathesi usengumdala webandla.

11. Kuyini okunganceda umuntu olomkhuba wokubukela iphonogirafi?

11 Ukuze uRibeiro enelise ukutshiyana lomkhuba lo kwakungafanelanga abale iBhayibhili kuphela kodwa kwakumele acabangisise ngalokho ayekufunda ukuze kungene enhliziyweni yakhe. Ukuthandaza lakho kwamnceda ukuthi abe lobuhlobo obuqinileyo loJehova futhi anqobe izifiso ezimbi ayelazo. Ngakho siyabona ukuthi ukuthanda uJehova ngenhliziyo yonke lokuzonda okubi yikho  okungakunceda unqobe umkhuba wokubukela iphonogirafi.​—Bala iHubo 97:10.

SUSANI INZONDO, AMAZWI AHLABAYO LOKUQAMBA AMANGA

12. Kuyini okwasiza uStephen ukuthi atshiye ukuzonda masinyane lokukhuluma amazwi ahlabayo?

12 Abanye abantu bazonda masinyane futhi bajayele ukukhipha ulaka lwabo ngokukhuluma amazwi ahlabayo. Kodwa okubi yikuthi amazwi anjalo ayawuchitha umuzi. Ngokwesibonelo enye indoda edabuka e-Australia okuthiwa nguStephen yathi: “Ngangijayele ukuvuka ngolaka ngiqalise ukuthethisa abantu endlini ngenxa yezinto ezincane nje. Lokhu kwabangela ukuthi mina lomkami sehlukane kathathu futhi sasesizadivosa.” Imuli le yaqalisa ukufunda iBhayibhili laboFakazi futhi ukulandela izimiso eziseBhayibhilini kwamnceda uStephen. Ubika ukuthi izinto zantshintsha emulini yakhe ngoba uJehova wamsiza ukuthi athande ukuthula futhi ahlaliseke. Uthi ekuqaliseni wayezonda masinyane ngezinto ezincane futhi wayengathintwa njengendlu kalonyovu. Khathesi uStephen uyinceku ekhonzayo ebandleni futhi umkakhe useleminyaka ephayona. Abadala abasebandleni likaStephen bathi: “Umfowethu uStephen ngumuntu othuleyo, okhutheleyo futhi othobekileyo.” Bathi abakaze bambone ezondile. UStephen yena uthi: “Bengingeke ngibe yilokhu engiyikho khona khathesi aluba kangizange ngivume ukuthi uJehova angisize ngintshintshe ubuntu bami.”

13. Kuyini okwenza inzondo ibe yingozi njalo iBhayibhili lithini ngayo?

13 IBhayibhili lithi kufanele sitshiyane lenzondo, ukukhuluma amazwi ahlabayo lokuxabana. (Efe. 4:31) Izinto lezi zijayele ukubangela ingxabano. Lanxa kunjalo abantu abanengi lamuhla bathi inzondo iqondile kodwa uMdali wethu uyakwala lokhu. Ngakho abafowethu abanengi bantshintsha ubuntu babo futhi bayilahlela khatshana imikhuba le.—Bala iHubo 37:8-11.

14. Kungenzakala yini ukuthi umuntu ololaka antshintshe?

14 Omunye owakwenzayo lokhu ngumfowethu okuthiwa nguHans odabuka e-Austria futhi ongumdala webandla. Umhleli wequla labadala kulelobandla uthi: “UHans ngumuntu omnene.” Kodwa wayenganjalo ekuqaliseni. Esakhula wayenatha kakhulu futhi wacina esengumuntu ololaka. Ngelinye ilanga edakiwe walwa lentombi yakhe waze wayibulala wasesiyapika ejele okweminyaka engu-20. Ukuba sejele akuzange kumntshintshe uHans. Ngokuhamba kwesikhathi unina wahlela ukuthi umdala webandla othile ayembona futhi waqalisa ukufunda laye iBhayibhili. UHans uthi: “Kwakunzima kakhulu ukuthi ngintshintshe. Ngakhuthazwa ngu-Isaya 55:7 othi: “Omubi kayekele indlela yakhe,” lo-1 Khorinte 6:11 otshengisa ukuthi bakhona abanye abenelisa ukutshiya imikhuba engalunganga ababelayo. UJehova wangibekezelela okweminyaka eminengi futhi wangisiza ngomoya wakhe ongcwele ukuthi ngintshintshe ubuntu bami.” Ngemva kweminyaka engu-17 lengxenye uHans wakhululwa ejele esebhabhathiziwe. Uthi: “Ngiyambonga uJehova ngokuba lomusa kimi lokungithethelela.”

15. Kuyini okujayelekileyo kulezinsuku futhi iBhayibhili lithini ngakho?

15 Ukuqamba amanga lakho ngumkhuba omubi otshengisa ukuthi silokhu silobuntu obudala. Kujayelekile ukuthi abantu baqambe amanga ukuze baceze amacala abalawo loba nxa bebalekela ukubhadala imithelo. Kodwa uJehova ‘nguNkulukulu weqiniso.’  (Hubo. 31:5) Ukhangelele ukuthi ngamunye wethu ‘akhulume iqiniso kumakhelwane wakhe’ futhi ‘angaqambi amanga.’ (Efe. 4:25; Kol. 3:9) Ngakho kuqakathekile ukuthi sihlale sikhuluma iqiniso ngazo zonke izikhathi lanxa kungabe kunzima ukwenza njalo.—Zaga. 6:16-19.

KUYINI OKWABANCEDAYO?

16. Kuyini okungasinceda ukuthi silahle uqobo lwethu oludala?

16 Kasingeke senelise ukulahla uqobo lwethu oludala loba ukuntshintsha ubuntu bethu ngawethu amandla. Khumbula ukuthi uSakura, uRibeiro, uStephen loHans basebenza nzima ukuze batshiye imikhuba engalunganga ababelayo. Baphumelela ukwenza lokhu ngoba bavuma ukuqondiswa liLizwi likaNkulunkulu kanye lomoya wakhe ongcwele. (Luk. 11:13; Heb. 4:12) Ngakho lathi kumele sibale iBhayibhili nsuku zonke, sicabangisise ngalo njalo sithandaze kuJehova sicele ukuthi asinike ukuhlakanipha lamandla ukuze senelise ukusebenzisa esikufundayo. (Josh. 1:8; Hubo. 119:97; 1 Thes. 5:17) Okunye okungasinceda ukuthi siqondiswe liLizwi likaNkulunkulu lomoya wakhe ongcwele yikulungiselela imihlangano lokuphendula nxa sesikuyo. (Heb. 10:24, 25) Kanti njalo ukusebenzisa konke esikunikwa yinhlanganiso kaJehova lakho kungasiphathisa sibili.—Luk. 12:42.

Kuyini okungasinceda ukuthi silahle ubuntu obudala? (Khangela indima 16)

17. Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

17 Sesixoxe ngeminye imikhuba engalunganga okumele sizame ngamandla ethu wonke ukuyitshiya. Kodwa siyabe sesiqedile yini nxa singayilahla leyomikhuba? Hatshi. Kuyabe sekumele sembathe uqobo olutsha. Ngakho esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngalokho okumele sikwenze ukuze sitshengise ukuthi sesigqoke ubuntu obutsha.

^ indima 7 Amanye amabizo asesihlokweni lesi antshintshiwe.

^ indima 8 Khangela isahluko 25 ebhukwini elithi Intsha IyabuzaIzimpendulo Ezisebenzayo, UMqulu 1.