Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 15

Lingisela UJesu Ukuze Uhlale Ulokuthula

Lingisela UJesu Ukuze Uhlale Ulokuthula

“Ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa kuzalinda izinhliziyo zenu.”​—FLP. 4:7.

INGOMA 113 Ukuthula Kwabantu BakaNkulunkulu

ESIZAKUFUNDA *

1-2. Kungani uJesu wayekhathazeke kakhulu?

UJESU wayekhathazeke kakhulu ngelanga ayezabulawa ngalo. Phela wayesezabulawa ngendlela elesihluku ngabantu abangelamthetho. Kodwa lokhu kayisikho okwakumkhathaza kakhulu. Wayemthanda okwamagama uYise futhi efuna ukwenza okwakuzamthokozisa. UJesu wayekwazi ukuthi nxa wayengaqhubeka ethembekile ngesikhathi esehlukuluzwa wayezalwela ibizo likaJehova. Wayebathanda labantu njalo wayekwazi ukuthi babezakuba lethemba lokuphila phakade nxa engaqhubeka ethembekile kuJehova aze afe.

2 Lanxa uJesu wayekhathazeke kakhulu, wayelokuthula. Wayeke watshela abaphostoli bakhe wathi: “Ngilinika ukuthula kwami.” (Joh. 14:27) ‘Wayelokuthula kukaNkulunkulu’ okutsho ukuthi wayehlalisekile. Umuntu uba lokuthula okunjalo nxa engumngane kaJehova. Ukuthula lokhu yikho okwalinda inhliziyo lengqondo kaJesu.​—Flp. 4:6, 7.

3. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

3 Akulamuntu ozakwehlelwa yibunzima obunjengalobo uJesu abubekezelelayo. Loba kunjalo, bonke abamlandelayo bazahlupheka. (Mat. 16:24, 25; Joh. 15:20) Ngezinye izikhathi sizakhathazeka njengaye. Pho singenzani ukuze singakhathazeki kakhulu sicine sesingaselakuthula? Ake sihlole izinto ezintathu ezenziwa nguJesu ngesikhathi esenza inkonzo yakhe, besesibona ukuthi singamlingisela njani nxa sisehlelwa zinhlupho.

 UJESU WAYETHANDAZA KOKUPHELA

Singahlala silokuthula nxa sithandaza (Khangela indima 4-7)

4. Nika izibonelo ezitshengisa ukuthi uJesu wakwenza lokho okutshiwo ku-1 Thesalonika 5:17 ngelanga afa ngalo.

4 Bala u-1 Thesalonika 5:17. UJesu wathandaza kanengi ngelanga abulawa ngalo. Wathi etshengisa abafundi bakhe ukuthi bananze njani ukufa kwakhe wathandazela isinkwa lewayini. (1 Khor. 11:23-25) Wathandaza labafundi bakhe bengakasuki endaweni lapho ababenanzele khona iPhasika. (Joh. 17:1-26) Sebefikile eGetsemane ngobusuku lobo wathandaza kanengi. (Mat. 26:36-39, 42, 44) Kanti njalo amazwi okucina awatsho esesifa ayengumthandazo. (Luk. 23:46) UJesu wathandaza kuJehova ngakho konke okwenzakala ngelanga abulawa ngalo.

5. Kuyini okwenza abaphostoli bangabi lesibindi?

5 Okunye okwanceda uJesu ukuthi abekezele yikuthi wayemthemba uYise futhi lokhu wakutshengisa ngokukhuleka kuye kanengi. Kodwa abaphostoli abazange baphikelele ekuthandazeni eGetsemane njalo lokhu yikho okwenza bangabi lesibindi ngesikhathi sekunzima. (Mat. 26:40, 41, 43, 45, 56) Okuzasinceda ukuthi sihlale sithembekile nxa sisebunzimeni yikulingisela uJesu ‘ngokuhlala sikhuleka.’ Kuyini esingakukhulekela?

6. Ukholo luzasinceda njani ukuthi sihlale silokuthula?

6 Singathandaza kuJehova simcela ukuthi ‘asincedise sibe lokholo oluqinileyo.’ (Luk. 17:5; Joh. 14:1) Siyaludinga ukholo ngoba uSathane uzalinga bonke abalandela uJesu. (Luk. 22:31) Ukholo  luzasinceda njani ukuthi sihlale silokuthula lanxa sisehlelwa zinhlupho ezithutsha zibhabhulene? Ukholo luzasinceda siyekele ukukhathazeka nxa sesenze konke ebesingakwenza ukuthi silwisane lohlupho ngoba sisazi ukuthi uJehova uzalungisa izinto ngesikhathi esifaneleyo. Kasisoze sikhathazeke kakhulu ngoba siyabe sikholwa ukuthi yena ulendlela engcono yokulungisa inhlupho.​—1 Phet. 5:6, 7.

7. Ufundeni kulokho okwakhulunywa nguRobert?

7 Ukuthandaza kusinceda sihlale silokuthula kungelani lenhlupho ezisehlelayo. Omunye umdala webandla othembekileyo okuthiwa nguRobert oseleminyaka edlula 80 uthi: “Amazwi akuFiliphi 4:6 lo-7 angincedile ngesikhathi ngisehlelwa zinhlupho empilweni yami. Ngike ngaba lohlupho lwemali futhi ngamiswa ukuba ngumdala webandla okwesikhathi esithile.” Kuyini okuncede uRobert wahlala elokuthula? Uthi: “Ngihle ngikhuleke nxa sengiqalisa ukukhathazeka. Ngiyananzelela ukuthi nxa ngikhuleka kanenginengi ngenhliziyo yonke ngiba lokuthula okukhulu.”

UJESU WAYEKHUTHELE EKUTSHUMAYELENI

Singahlala silokuthula nxa sitshumayela (Khangela indima 8-10)

8. UJohane 8:29 uthi kuyini okwenza uJesu waba lokuthula?

8 Bala uJohane 8:29. UJesu wayelokuthula lanxa wayehlukuluzwa ngoba wayekwazi ukuthi uthokozisa uYise. Waqhubeka elalela ngesikhathi kunzima ukuthi enze njalo. Kanti njalo wayemthanda uJehova yikho waphilela ukumkhonza.  Ngokwesibonelo, ngesikhathi esasezulwini ‘wayengumbumbi eceleni kwakhe.’ (Zaga. 8:30) Esesemhlabeni wayekhuthele ekufundiseni abanye ngoYise. (Mat. 6:9; Joh. 5:17) Umsebenzi lo wawumthokozisa kakhulu.​—Joh. 4:34-36.

9. Ukutshumayela kusinceda njani ukuthi sihlale silokuthula?

9 Singalingisela uJesu ngokulalela uJehova ‘langokuhlala sisenza okunengi emsebenzini weNkosi.’ (1 Khor. 15:58) Nxa ‘sisebenzisa isikhathi sethu sonke’ sitshumayela kasisoze sitshone sithwele imikhono ekhanda ngenxa yenhlupho ezisehlelayo. (ImiSeb. 18:5) Ngokwesibonelo, abantu abanengi esibatshumayezayo behlelwa zinhlupho ezinkulu kulezethu. Kodwa impilo yabo iba ngcono futhi bayathokoza kakhulu nxa sebemazi uJehova njalo sebesenza lokho akutshoyo. Nxa sibona lokhu kusenzakala siyakholwa sibili ukuthi uJehova uzasinakekela njalo ukukholwa lokhu kuzasinceda sibe lokuthula. Omunye udade ozibona engasimuntu walutho futhi olomkhuhlane wokuhlulukelwa wakubona ukuthi lokhu kuliqiniso. Uthi: “Nxa ngisekutshumayeleni ngizwa ngingcono futhi ngithokoza. Ngibona angani lokhu kwenziwa yikuthi ngizwa ngiseduze kakhulu loJehova nxa ngitshumayela.”

10. Ufundeni kulokho okwakhulunywa nguBrenda?

10 Omunye udade okuthiwa nguBrenda lendodakazi yakhe balomkhuhlane omubi kakhulu okuthiwa yi-multiple sclerosis. UBrenda uhamba nge-wheelchair njalo umzimba wakhe kawuqinanga kangako. Utshumayela endlini ngendlu nxa esenelisa kodwa isikhathi esinengi utshumayela ngokubhala izincwadi. Uthi: “Ngazinikela enkonzweni yami senginanzelele futhi sengikwamukele ukuthi umkhuhlane engilawo kawusoze welapheke emhlabeni lo. Ukutshumayela kwenza ngikhohlwe ngenhlupho zami njalo ngicabange kakhulu ngabantu engibatshumayezayo abasensimini yebandla lethu. Kanti njalo nxa ngitshumayela ngiyabe ngihlala ngicabanga ngethemba engilalo.”

UJESU WAVUMA UKUNCEDISWA NGABANGANE BAKHE

Singahlala silokuthula nxa singaba labangane abahle (Khangela indima 11-15)

11-13. (a) Abaphostoli kanye labanye batshengisa njani ukuthi bangabangane bakaJesu beqiniso? (b) Okwenziwa ngabangane bakaJesu kwamnceda njani?

11 Ngesikhathi uJesu esenza inkonzo yakhe abaphostoli abathembekileyo batshengisa ukuthi bangabangane beqiniso. Babesenza khona kanye okutshiwo yisaga seBhayibhili esithi: “Kuba khona umngane othembeka okudlula umfowenu.” (Zaga. 18:24) UJesu wayebaqakathekisa kakhulu abangane abanje. Phela akula ngitsho loyedwa umfowabo owakholwa kuye ngesikhathi esenza inkonzo yakhe. (Joh. 7:3-5) Ngesinye isikhathi izihlobo zakhe zake zacabanga lokuthi wayesephambene. (Mak. 3:21) Kodwa abaphostoli abathembekileyo bona babengabangane bakaJesu sibili yikho ngobusuku ezavuka ebulawa wabatshela wathi: “Lina kalizange lingilahle ebunzimeni bami.”​—Luk. 22:28.

12 Abaphostoli babeke bamdanise uJesu kodwa lokhu kayisikho ayekukhangela. Yena wayebabona bengabantu abalokholo kuye. (Mat. 26:40; Mak. 10:13, 14; Joh. 6:66-69) Ngobusuku bokucina engakabulawa, watshela amadoda la athembekileyo wathi: “Ngilibiza ngokuthi lingabangane bami ngoba sengilitshele zonke izinto  engizizwe ngoBaba.” (Joh. 15:15) Akuthandabuzwa ukuthi abangane bakaJesu babemkhuthaza kakhulu. Babemncedisa sibili enkonzweni yakhe futhi lokhu kwamthokozisa kakhulu.​—Luk. 10:17, 21.

13 UJesu wayelabanye abangane besilisa labesifazana ababemncedisa emsebenzini wokutshumayela futhi bemncedisa langezinye indlela. Abanye babemnxusa ukuthi azekudla emizini yabo. (Luk. 10:38-42; Joh. 12:1, 2) Abanye babehamba laye futhi besabelana laye okungokwabo. (Luk. 8:3) UJesu wayelabangane abahle ngoba laye wayengumngane omuhle kubo. Wayebenzela izinto ezinhle njalo wayengakhangeleli ukuthi benze lokho ababengenelisi ukukwenza. Lanxa yena wayephelele, wayekuqakathekisa lokho ayekwenzelwa ngabangane bakhe abalesono. Kumele ukuthi bamnceda ukuthi ahlale elokuthula.

14-15. Kumele senzeni ukuze sibe labangane abahle futhi bangasinceda njani?

14 Abangane abahle bazasinceda sihlale siqotho kuJehova. Kumele lathi sibe ngabangane abahle ukuze sibathole. (Mat. 7:12) Ngokwesibonelo, iBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sisebenzise isikhathi lamandla ethu sinceda abanye, ikakhulu labo ‘abaswelayo.’ (Efe. 4:28) Ukhona yini omcabangayo osebandleni lenu ongamnceda? Ukhona yini ummemezeli otshona ngekhaya ngoba egula loba esekhulile ongamncedisa ngokuyamthengela izinto azidingayo? Kulemuli elohlupho lwemali ongayinxusa ukuthi izekudla ngakini yini? Nxa ukwazi ukusebenzisa i-jw.org®  le-JW Library® ungabancedisa yini abanye ebandleni ukuthi labo benelise ukuyisebenzisa? Sizathokoza kakhulu nxa sizimisela ukunceda abanye.​—ImiSeb. 20:35.

15 Abangane bethu bazasisekela nxa sisehlelwa zinhlupho futhi bazasinceda sihlale silokuthula. U-Elihu walalela ngesikhathi uJobe emtshela ngenhlupho zakhe yikho labangane bethu bazasilalela nxa sibatshela okusikhathazayo. (Jobe. 32:4) Lanxa singeke silindele ukuthi abangane bethu basenzele izinqumo, kumele sibalalele nxa besicebisa besebenzisa lokho okutshiwo liBhayibhili. (Zaga. 15:22) Kanti njalo kumele sizithobe njengeNkosi uDavida sivume nxa abangane bethu befuna ukusiphathisa ngesikudingayo. (2 Sam. 17:27-29) Abangane abanje bayisipho esivela kuJehova sibili.​—Jak. 1:17.

SINGENZANI UKUZE SIHLALE SILOKUTHULA?

16. Ngokwalokho okutshiwo kuFiliphu 4:6, 7, uJehova uthi sizakuthola njani ukuthula kwakhe? Chasisa.

16 Bala uFiliphi 4:6, 7. Kungani uJehova esitshela ukuthi sizathola ukuthula kwakhe “ngoKhristu uJesu”? Isizatho yikuthi akula enye indlela esingathola ngayo ukuthula lokhu ngaphandle kokuthi sizwisise njalo sibe lokholo kulokho okwenziwa nguJesu enjongweni kaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, izono zethu zonke ziyathethelelwa ngomhlatshelo kaJesu. (1 Joh. 2:12) Lokhu kuyasiduduza sibili. UJesu uyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu futhi uzaqeda konke okusihluphayo okubangelwa nguSathane lomhlaba wakhe. (Isaya. 65:17; 1 Joh. 3:8; Isam. 21:3, 4) Lokhu kwenza sibe lethemba lokuthi sizakuba lekusasa elihle. Lanxa uJesu esinike umsebenzi onzima, ulathi futhi uzasisekela kuze kube yisiphetho somumo lo wezinto. (Mat. 28:19, 20) Lokhu kwenza sibe lesibindi. Ngakho induduzo lethemba kanye lesibindi kuzasinceda sibili ukuthi sibe lokuthula.

17. (a) UmKhristu angenzani ukuze ahlale elokuthula? (b) UJohane 16:33 uveza ukuthi kuyini esizenelisa ukukwenza?

17 Manje ungenzani ukuze uhlale ulokuthula nxa ukhathazwa zinhlupho? Lingisela lokho okwenziwa nguJesu. Okokuqala, thandaza futhi uphikelele ekuthandazeni. Okwesibili, lalela uJehova futhi ukhuthale ekutshumayeleni lanxa kunzima ukwenza njalo. Okwesithathu, vuma ukuncediswa ngabangane nxa usebunzimeni. Ungenza njalo ukuthula kukaNkulunkulu kuzalinda ingqondo lenhliziyo yakho. Kanti njalo uzanqoba loba yibuphi ubunzima njengoJesu.​—Bala uJohane 16:33.

INGOMA 41 Zwana Umkhuleko Wami

^ indima 5 Sonke sehlelwa zinhlupho ezingenza kube nzima ukuthi sibe lokuthula. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngezinto ezintathu uJesu azenzayo lathi esingazilingisela ukuze sihlale silokuthula lanxa sisehlelwa yibunzima.