Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Khuthazanani “Ikakhulu Njengoba Libona USuku Lusondela”

Khuthazanani “Ikakhulu Njengoba Libona USuku Lusondela”

“Kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani . . . , ikakhulu njengoba libona uSuku lusondela.”​—HEB. 10:24, 25.

IZINGOMA: 90, 87

1. Kungani uPhawuli watshela amaKhristu angamaHebheru ukuthi akhuthazane?

KUNGANI kungamelanga siyekele ukukhuthaza abanye? Umbuzo lo uyaphendulwa encwadini uPhawuli ayilobela amaKhristu angamaHebheru. Wathi: “Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana, njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane​—ikakhulu njengoba libona uSuku lusondela.” (Heb. 10:24, 25) Ngesikhathi uPhawuli ebhala amazwi la kwasekusele iminyaka emihlanu kuphela ukuthi usuku lukaJehova lufike eJerusalema. Kwakumele amaKhristu ayehlala edolobheni leli aphume aphele ngesikhathi enanzelela izibonakaliso ezakhulunywa nguJesu. (ImiSeb. 2:19, 20; Luk. 21:20-22) Lakanye usuku lukaJehova lwafika ngomnyaka ka-70 C.E. ngesikhathi amaRoma ehlasela iJerusalema.

2. Kungani kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abanye ngazo zonke izikhathi?

2 Lathi lamuhla kasithandabuzi ukuthi ‘usuku lukaJehova olukhulu  olwesabekayo’ selusondele. (Jow. 2:11) Umphrofethi uZefaniya wathi: “Usuku olukhulu lukaJehova seluseduze​—seluseduze njalo luza ngokuphangisa.” (Zef. 1:14) Amazwi la ayasebenza lakithi lamuhla ngoba usuku lukaJehova selusondele. Yikho uPhawuli esithi sicabangisise ngokuthi singakhuthazana njani ethandweni lasezenzweni ezinhle. (Heb. 10:24) Ngakho kasibathandeni ngenhliziyo yonke abafowethu labodadewethu njalo sibakhuthaze ngazo zonke izikhathi nxa bedinga usizo.

NGOBANI OKUMELE SIBAKHUTHAZE?

3. Umphostoli uPhawuli wathini ngokukhuthazana? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

3 “Inhliziyo ekhathazekileyo iyamcakisa umuntu, kodwa ilizwi elilomusa liyamthokozisa.” (Zaga. 12:25) Leli limqotho sibili ngoba sonke siyakudinga ukukhuthazwa. UPhawuli watshengisa ukuthi umuntu ohlala ekhuthaza abanye laye uyakudinga ukuqiniswa ngamazwi. Watshela amaKhristu aseRoma wathi: “Ngiyafisa ukulibona ukuze ngilinike isipho somoya sokuliqinisa​—okuyikuthi ngokufananayo lina lami siqiniswe lukholo lomunye wethu.” (Rom. 1:11, 12) Lanxa uPhawuli wayelomsebenzi wokukhuthaza abanye laye wayekudinga ukukhuthazwa.​—Bala uRoma 15:30-32.

4, 5. Ngobani okumele sibakhuthaze lamuhla njalo kungani?

4 Kumele sibatshayele ihlombe bonke abazidelayo ukuze babesenkonzweni yesikhathi sonke. Laba bagoqela amaphayona, abanali, abasebenza eBhetheli, ababonisi beziqinti labomkabo kanye labasebenza emawofisini okuhumutsha. Abafowethu labodadewethu laba bayakudinga ukukhuthazwa ngoba bazidela futhi batshiya izinto ezinengi ukuze benelise ukufeza imisebenzi le engcwele. Abanye okungamelanga sikhohlwe ukubakhuthaza yilabo abangasenelisi ukuqhubeka besenkonzweni yesikhathi sonke ngenxa yezimo ezitshiyeneyo.

5 Abanye okumele sibakhuthaze ngabafowethu labodadewethu abangakatshadi. Lanxa bengakatholi abangatshada labo balokhu bezigcinile ngoba bazimisele ukutshada kuphela ‘eNkosini.’ (1 Khor. 7:39) Amadoda lawo kumele abancome omkabo abasebenza gadalala. (Zaga. 31:28, 31) Kanti njalo akumelanga sikhohlwe ukukhuthaza abafowethu abahlukuluzwayo kanye lalabo abathwele nzima ngenxa yokugula. (2 Thes. 1:3-5) UJehova loKhristu bayasikhuthaza sonke kungelani lokuthi siphakathi kwezimo ezinjani.​—Bala u-2 Thesalonika 2:16, 17.

BADALA KHUTHAZANI ABANYE

6. Uyini umsebenzi wabadala okukhulunywa ngawo ku-Isaya 32:1, 2?

6 Bala u-Isaya 32:1, 2. UJesu Khristu ukhuthaza abakhathazekileyo labadanileyo esebenzisa abafowabo abagcotshiweyo kanye “lababusi” abakhethwe kwezinye izimvu. Ukukhuthazwa ngamadoda la alokholo kuyasiqinisa njengoba siphila esikhathini esinzima kangaka. Lanxa abadala bephathiswe umsebenzi lo akumelanga baziphakamise ngoba labo bayizisebenzi kanye labanye abazalwane.​—2 Khor. 1:24.

7, 8. Kuyini okumele kwenziwe ngabadala nxa bekhuthaza abanye?

7 Abadala kumele balingisele isibonelo somphostoli uPhawuli owayezama ukuhlala ekhuthaza abazalwane. Wabhalela amaKhristu ayehlukuluzwa eThesalonika wathi: “Salithanda kakhulu sathokoza ukuhlanganyela lani kungayisikho evangelini likaNkulunkulu kuphela kodwa lasekuphileni kwethu, ngoba lina laselithandeka kakhulu kithi.”​—1 Thes. 2:8.

 8 UPhawuli wayekwazi ukuthi ukukhuthaza abanye ngamazwi nje, kwakungeke kubasize kangako, yikho watshela abadala base-Efesu wathi: “Kumele sisize ababuthakathaka, sikhumbula amazwi eNkosi uJesu athi: ‘Ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela.’” (ImiSeb. 20:35) UPhawuli kazange akhuthaze abazalwane ngamazwi nje kuphela kodwa wazimisela ukuchitha konke ayelakho ngenxa yabo futhi wazinikela ukubasiza. (2 Khor. 12:15) Abadala labo akumelanga baphelele ekukhulumeni nxa bekhuthaza abanye kodwa kumele batshengise ngezenzo ukuthi bayabathanda abazalwane.​—1 Khor. 14:3.

9. Kuyini okungasiza abadala ukuthi baphumelele nxa benika abanye iseluleko?

9 Enye indlela abadala abangakhuthaza ngayo abanye yikubanika iseluleko. Abadala bangafunda eBhayibhilini ukuze benze lokhu ngendlela ekhuthazayo. UJesu uyisibonelo esihle endabeni le, ngesikhathi esevusiwe wanika ibandla le-Efesu, elePhegamumi leleThiyathira izeluleko ezilamandla. Kodwa engakabaniki iseluleko waqala ngokubancoma ngazo zonke izinto ezinhle ababezenza. (Isam. 2:1-5, 12, 13, 18, 19) Watshela ibandla leLawodikheya wathi: “Labo engibathandayo ngiyabakhuza ngibajezise. Ngakho-ke woba lokutshiseka, uphenduke.” (Isam. 3:19) Abadala kumele balingisele isibonelo sikaJesu ukuze baphumelele nxa bekhuthaza abanye ngokubanika iseluleko.

LO NGUMSEBENZI WETHU SONKE

Bazali liyabafundisa yini abantwabenu ukuthi bakhuthaze abanye? (Khangela indima 10)

10. Ngobani okufanele bakhuthaze abanye?

10 Abadala ayisibo bodwa abalomsebenzi wokukhuthaza abanye. UPhawuli watshela wonke amaKhristu ukuthi akhulume “okusizayo ekwakheni abanye mayelana leziswelo zabo.” (Efe. 4:29) Sonke kumele sibe lelihlo elibukhali ukuze sibone lapho abafowethu abadinga khona usizo. UPhawuli watshela amaKhristu angamaHebheru wathi: ‘Ngakho qinisani izingalo ezibuthakathaka lamadolo axegayo. Yenzelani izinyawo zenu izindlela  ezibekekileyo, ukuze abaqhulayo bangagogeki, kodwa basiliswe.’ (Heb. 12:12, 13) Sonke singenelisa ukukhuthaza abanye kungelani lokuthi sibadala kumbe sisesebancane.

11. UMarthe waluthola njani usizo ngesikhathi ehlulukelwe?

11 Udadewethu okuthiwa nguMarthe * wake waba lohlupho lokuhlulukelwa. Uthi: “Kwathi ngelinye ilanga ngikhuleka kuJehova ngicela ukuthi angisize ngahlangana lomunye udadewethu okhulileyo, udade lo waba lomusa kimi njalo wangitshengisa uthando. Wangitshela ukuthi laye wake waba sesimeni esifanana lesami, lokhu kwangiduduza kakhulu.” Kungenzakala ukuthi udadewethu lo okhulileyo kazange ananzelele ukuthi akutshoyo kwamsiza njani uMarthe.

12, 13. Singawasebenzisa njani amazwi akuFiliphi 2:1-4 endabeni yokukhuthaza abanye?

12 UPhawuli wabhalela abazalwane bebandla leFiliphi wathi: “Uma kukhona okukhuthazayo ngokuhlangana loKhristu, uma kulenduduzo evela ethandweni lwakhe, uma kulobudlelwano lomoya, uma kulozwelo lesihawu, phelelisani intokozo yami ngokuba ngqondo nye, lilothando lunye, limunye emoyeni njalo linjongo yinye. Lingenzi lutho ngokuzikhukhumeza loba ngokuziphakamisa okuyize kodwa ngokuthobeka. Khangelani abanye njengabangcono kulani. Lowo lalowo wenu kangakhathaleli inzuzo yakhe kuphela kodwa kakhathalele lenzuzo yabanye.”​—Flp. 2:1-4.

13 Sonke kumele sikhathalele abafowethu labodadewethu njalo sibakhuthaze, ngokubanika ‘induduzo evela ethandweni’ ‘lobudlelwano bomoya’ futhi sibatshengise ‘uzwelo lesihawu.’

EZINYE IZINDLELA ZOKUKHUTHAZA ABANYE

14. Yiphi enye indlela esingakhuthaza ngayo abanye?

14 Ukuzwa imibiko yokuthi umuntu owamkhuthazayo uqhubeka ekhonza uJehova njalo ethembekile kuyathokozisa kakhulu. Ngokwesibonelo umphostoli uJohane wabhala wathi: “Angilakuthokoza okukhulu okudlula ukuzwa ukuthi abantwabami baphila ngokweqiniso.” (3 Joh. 4) Amaphayona amanengi angakufakaza ukuthi amazwi la aliqiniso sibili. Ayakwazi ukuthi ukubona umuntu owafunda laye iBhayibhili eqhubeka ekhonza uJehova njalo ethuthuka kuyakhuthaza. Ngakho enye indlela esingakhuthaza ngayo amaphayona adanileyo yikuwakhumbuza imisebenzi emihle ayenza esikhathini esidlulileyo.

15. Kuyini esingakwenza ukuze sikhuthaze labo abaphathiswe imisebenzi ethile ebandleni?

15 Kwezinye izindawo abafowethu labodadewethu bayabhalela umhambeli lomkakhe amazwi okubonga ngemva kokubahambela. Ababonisi beziqinti abanengi labomkabo babika ukuthi lokhu kuyabakhuthaza kakhulu. Kunjalo langabadala, abanali, amaphayona lalabo abasebenza eBhetheli kuyabakhuthaza ukuzwa amalunga ebandla ebabonga ngemisebenzi abayenzayo. Ukuncoma lokubonga abafowethu labodadewethu laba kungabakhuthaza ngendlela esiyabe singayicabangeli.

SONKE KUMELE SIKHUTHAZANE

16. Singabakhuthaza njani abanye?

16 Sonke singenelisa ukukhuthaza abanye lanxa sikubona kunzima ukuveza imizwa yethu. Ukukhuthaza abanye kulula kakhulu. Ngokwesibonelo okunye ongakwenza yikubingelela omunye ngothando futhi ubobotheka. Nxa ungabona engabobotheki kungabe kusitsho ukuthi kulolutho olumkhathazayo njalo okunye ongakwenza ukuthi umkhuthaze yikumlalela nxa eveza okumhluphayo.​—Jak. 1:19.

17. Omunye umzalwane osakhulayo wakhuthazwa njani ngesikhathi ephakathi kosizi?

17 Omunye umzalwane osakhulayo okuthiwa  nguHenri wakhathazeka waze waswela lokuthi abambe ngaphi ngesikhathi uyise owayengumdala kanye lezinye izihlobo zakhe betshiya ukukhonza. Umbonisi wesiqinti wahamba laye endaweni yokudlela wamthengela ikhofi njalo walalelisisa ngesikhathi uHenri elandisa uhlupho lwakhe. Lokhu kwamkhuthaza uHenri futhi kwamsiza wabona ukuthi ukuqhubeka ethembekile kuJehova yikho kuphela okwakungasiza izihlobo zakhe ziphenduke ekukhonzeni. Kanti njalo ukubala iHubo 46, uZefaniya 3:17 loMakho 10:29, 30 kwamduduza kakhulu.

Sonke singenelisa ukukhuthaza lokuqinisa abanye (Khangela indima 18)

18. (a) INkosi uSolomoni yathini? (b) Umphostoli uPhawuli wathi yiphi eyinye indlela esingakhuthaza ngayo abanye?

18 Indlela uMarthe loHenri abaduduzwa ngayo iyasinceda sibone ukuthi sonke siyenelisa ukukhuthaza abanye. INkosi uSolomoni yabhala yathi: “Yeka kuhle kangakanani ukuzwa ilizwi elifaneleyo. Ubuso obubobothekayo buletha intokozo enhliziyweni, lezindaba ezinhle ziqinisa umzimba.” (Zaga. 15:23, 30) Kanti njalo ukubalela umuntu odanileyo iNqabayokulinda loba ukumtshengisa okuthile okukuwebhusayithi yethu kungamvuselela. UPhawuli watshengisa ukuthi ukuhlabela izingoma zoMbuso sindawonye kuyakhuthaza kakhulu. Wabhala wathi: “Fundisanani lilayane ngokuhlakanipha konke. Hlabelelani amahubo lezihlabelo lengoma zokomoya, libonge uNkulunkulu enhliziyweni zenu.”​—Kol. 3:16, The Holy Bible in Ndebele; ImiSeb. 16:25.

19. Kungani kuqakathekile ukuthi sihlale sikhuthazana futhi kuyini okumele sikwenze?

19 Kuqakatheke kakhulu ukuthi siqhubeke sikhuthazana njengoba usuku lukaJehova “lusondela.” (Heb. 10:25) UPhawuli watshela amaKhristu ayekhonza lawo wathi: “Qinisanani njalo lakhane, njengoba impela likwenza.”​—1 Thes. 5:11.

^ indima 11 Amabizo atshintshiwe.