Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kungani kungavunyelwa ukudawuniloda amabhuku aboFakazi bakaJehova ubusuwafaka kwezokuxhumana loba kuwebhusayithi yakho?

Amabhuku ethu asekelwe eBhayibhilini siwanika abantu mahala. Lokhu kwenza abanye bacabange ukuthi kuyavunyelwa ukuthatha amabhuku la bawafake kwamanye amawebhusayithi loba kwezokuxhumana. Kodwa lokhu yikwephula umthetho wokusetshenziswa kwewebhusayithi yethu * futhi sekubangele izinhlupho ezinkulu. Umthetho lo uyakucacisa ukuthi akulamuntu ovunyelwa “ukuthatha izinto ezikuwebhusayithi yethu ezigoqela imifanekiso, amabhuku, ama-logo, umculo, amavidiyo kanye lezihloko abesethumeza (kwamanye amawebhusayithi, kungaba ngawokuthumezelana imibiko, amavidiyo loba ezinye indlela zokuxhumana ezikhona).” Kungani kungaqondanga ukwenza njalo?

Akulamuntu olemvumo yokuthatha izinto ezikuwebhusayithi yethu abesezifaka kwamanye amawebhusayithi

Akulamuntu ovunyelwa ukusebenzisa izinto ezikuwebhusayithi ngendlela afuna ngayo. Abahlamuki labaphikisi basebenzisa amabhuku ethu kumawebhusayithi abo ukuze bayenge oFakazi bakaJehova labanye abantu. Inhloso yabo yikwenza abantu ababala amabhuku la babe lokuthandabuza ezingqondweni. (Hubo. 26:4; Zaga. 22:5) Abanye basebenzisa izinto ezibhalwe emabhukwini ethu kumbe igama elithi, jw.org nxa bekhangisa impahla zabo, abanye balifaka empahleni abazithengisayo ikanti abanye bayalifaka nxa besenza ama-application asetshenziswa emafonini. Inhlanganiso yethu ilelungelo elisemthethweni lokuvimba loba ngubani okwenzayo lokhu. (Zaga. 27:12) Ngakho ukuyekela abantu loba abazalwane bethu bethatha izinto ezikuwebhusayithi yethu bezifaka kwamanye amawebhusayithi kumbe besebenzisa igama elithi, jw.org ezintweni abazithengisayo, kungenza imithethwandaba ingabambisani lathi nxa sizama ukulwisana labaphikisi kanye labantu abenza amabhizimusi.

 Izinto ezikhutshwa yinhlanganiso kumele zidawunilodwe ku-jw.org kuphela hatshi kwezinye izindawo. “Inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo” yiyo kuphela ebekwe nguJehova ukuthi isinike ukudla. (Mat. 24:45) “Inceku” le isebenzisa amawebhusayithi asemthethweni ukuze ifikise ulwazi lweqiniso ebantwini. Amawebhusayithi la agoqela i-www.jw.org le-tv.jw.org kanye le-wol.jw.org. Kanti njalo kulama-application amathathu kuphela asebenza emafonini lakweminye imitshina yezempucuko. Yi-JW Language® le-JW Library® kanye le-JW Library Sign Language®. Ezintweni lezi akukho okugcoliswe yizigilamkhuba ezigcwele emhlabeni lo obuswa nguSathane. Kodwa nxa ungadawuniloda izinto ezikhitshwa yinceku ethembekileyo kwamanye amawebhusayithi ulakho ukuthola izinto esezintshintshiwe loba ezingamanga.—Hubo. 18:26; 19:8.

Nxa sithatha izinto ezikuwebhusayithi yethu sizifaka kwamanye amawebhusayithi avumela abantu ukuthi baphose imibono yabo siyabe sivulela abahlamuki labaphikisi ithuba lokutsho izinto ezingenza singayithembi inhlanganiso kaJehova. Abanye abafowethu bacine bengena ezimpikiswaneni ezenziwa ku-inthanethi futhi lokhu kwenze ibizo likaJehova lahlanjalazwa. Ukujoyina izingxoxo ezinjalo kayisiyo indlela efaneleyo ‘yokweluleka kuhle’ abaphikisayo. (2 Tim. 2:23-25; 1 Tim. 6:3-5) Kanti njalo kulabantu abavula inkundla zokuxhumana lamawebhusayithi athile besebenzisa ibizo lenhlanganiso, iQula Elibusayo kumbe amalunga alo. Kodwa kakho umzalwane olilunga leQula Elibusayo olewebhusayithi yakhe yedwa loba enye indlela yokuxhumana labantu esetshenziswa nguye yedwa.

Ukulayela abantu ku-jw.org kuyasinceda ukuthi sifikise ‘ivangeli loMbuso’ kwabanengi. (Mat. 24:14) Izinto ezinengi ezitholakala kuwebhusayithi yethu eziphathelane lomsebenzi wokutshumayela ziqhubeka zithuthukiswa. Siyafisa ukuthi bonke abantu bancedwe yizinto lezi. Njengoba kucacisiwe esihlokweni esiphathelane lemithetho yokusebenzisa iwebhusayithi yethu, silakho ukudawuniloda izinto ezikuyo sithumezele abantu abalesifiso sokufunda kumbe sibathumezele ama-link angabasiza ukuthi bangene ku-jw.org. Nxa siqondisa abantu kuwebhusayithi yethu esemthethweni siyabe sibasiza ukuthi bathole ulwazi oluqondileyo olukhitshwa ‘yinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.’

^ indima 1 Vula i-link ethi, Imithetho Yokusebenzisa esekucineni kwepheji yokuqala kuwebhusayithi yethu ukuze uzwe okunengi mayelana lemithetho ephathelane lokusetshenziswa kwezinto ezitholakala kuyo.