Umbono wethempeli owabonwa nguHezekheli wawusenza amaJuda athembekileyo ayethunjiwe abe leqiniso lokuthi ukukhonza okumsulwa kwakuzabuyiselwa. Kanti njalo wawakhumbuza izimiso zikaJehova eziphakemeyo zokukhonza okumsulwa.

• Abaphristi babezafundisa abantu bakaJehova imithetho yakhe

44:23

Bhala ezinye izibonelo ezitshengisa ukuthi inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo iyasifundisa ukwehlukanisa phakathi kokungcolileyo lokuhlanzekileyo. (kr 110-117)

• Abantu babezasekela abakhokhelayo

45:16

Yiziphi ezinye izindlela esingatshengisa ngazo ukuthi siyabasekela abadala bebandla?