Kumele simethembe sibili uJehova. Incazelo yebizo lakhe isenza sibe leqiniso lokuthi ulamandla okugcwalisa zonke izithembiso zakhe. Sitshengisa ukuthi siyamethemba uJehova ngokuthandaza kuye. Isahluko 3 seZaga sisitshela ukuthi nxa simthemba uJehova ‘uzaqondisa zonke izindlela zethu.’

Ozenza ohlakaniphileyo emehlweni akhe . . .

3:5-7

  • wenza izinqumo engazange adinge isiqondiso sikaJehova

  • uzenzela akucabangayo loba akuzwa kwabanye

Othemba uJehova . . .

  • uhlala elobudlelwano obuseduze laye ngokufunda iBhayibhili lokucabangisisa langokuthandaza

  • uqala adinge izimiso zeBhayibhili engakenzi izinqumo

YIKUPHI OKWENZAYO NXA USENZA IZINQUMO?

OKOKUQALA: Ngenza engikucabangayo

OKOKUQALA: Ngiyathandaza ngiphinde ngitaditshe ukuze uJehova angiqondise

OKWESIBILI: Ngicela uJehova ukuthi abusise isinqumo sami

OKWESIBILI: Ngikhetha ukwenza lokho okuvumelana lezimiso zeBhayibhili