Hab 1:5, 6

Kwakukhanya kuyinto engeke yenzakale ukuthi abakoJuda banqotshwe ngabaseBhabhiloni. AbakoJuda babesekelwa yiGibhithe njalo iGibhithe yayilamandla ukwedlula amaKhaledi. Kanti njalo amaJuda amanengi ayezitshela ukuthi uJehova ngeke avumele ukuthi iJerusalema lethempeli kubhidlizwe. Lanxa kunjalo isiphrofetho sasizagcwaliseka njalo uHabakhukhi kwakumele ahlale ephapheme njalo ekhuthele ekukhonzeni.

Kuyini okwenza ngingathandabuzi ukuthi ukuphela sekuseduze?

Ngingenzani ukuze ngihlale ngiphapheme njalo ngikhuthele ekukhonzeni?