Khumbula uMdali wakho ngokusebenzisa konke olakho ukuze umkhonze usesemutsha

12:1, 13

 • Abasakhulayo abanengi baqinile njalo balamandla okwamukela izabelo ezinzima

 • Abasakhulayo kumele basebenzise isikhathi lamandla abo ukuze badumise uNkulunkulu bengakaficwa yikuguga

USolomoni wasebenzisa ulimi olusankondlo ukuze achaze ubuhlungu bokuguga

12:2-7

 • Ivesi 3: “Labalunguzayo ngamawindi sebebona lufifi”

  Amehlo esebonela eduze

 • Ivesi 4: “Lezingoma zazo zincipha”

  Indlebe sezizwela khatshana

 • Ivesi 5: “Isihlahla se-alimandi sesiqhakaza”

  Ukudla kungasanambitheki