Umuntu ongahlala endlini kaJehova yilowo kuphela ongumngane wakhe, omethemba ngenhliziyo yonke futhi omlalelayo. IHubo 15 liyasitshela lokho uJehova akukhangelele emuntwini ofuna ukuba ngumngane wakhe.

UMNGANE KAJEHOVA KUFANELE . . .

  • abe qotho

  • akhulume iqiniso ngitsho lasenhliziyweni yakhe

  • ahloniphe labo abesaba uJehova

  • agcine ilizwi lakhe lanxa kunzima ukwenza njalo

  • ancede labo abahluphekayo engalindeli imbadalo

UMNGANE KAJEHOVA UXWAYA . . .

  • ukunyeya lokunyundela

  • ukwenza okubi kumakhelwana wakhe

  • ukudlelezela abazalwane

  • ukudlelana lalabo abangamkhonziyo uJehova njalo abangazihluphiyo langaye

  • ukufumbathiswa