KUNGANI KUQAKATHEKILE: Esifunda labo bazazwisisa njalo bakhumbule esibafundisa khona nxa belungiselela. Bazathuthuka masinyane nxa beqhubeka bezwisisa futhi bekukhumbula lokho abakufundayo. Lanxa sebebhabhathiziwe kuzamele balungiselele imihlangano kanye lokuya ekutshumayeleni ukuze ‘balinde.’ (Mt 25:13) Ngakho ukwazi ukulungiselela lokuba lohlelo lokufunda kuzabanceda okwempilo yabo yonke. Kumele siqale masinyane ukuncedisa abantu esifunda labo iBhayibhili ukulungiselela.

INDLELA YOKUKWENZA:

  • Woba yisibonelo. (Ro 2:21) Cabanga ngomfundi lapho ulungiselela. (km 11/15 3) Mtshengise ibhuku lakho elidwetshelwe izimpendulo

  • Mkhuthaze ukuthi alungiselele. Mtshele liqala ukufunda ukuthi ukulungiselela kuyingxenye yesifundo seBhayibhili lokuthi kuzamnceda njani. Xoxa laye ngokuthi angasithola njani isikhathi sokulungiselela. Abanye abamemezeli banika umfundi elabo ibhuku elidwetshelwe izimpendulo ngesikhathi befunda ukuze umfundi abone ukuthi ukulungiselela kuyanceda. Mncome nxa engalungiselela

  • Mfundise ukulungiselela. Abanye abamemezeli basebenzisa isikhathi sokufunda ukuze bancedise umfundi ukulungiselela beqala nje ukufunda laye