Abantu abenelisi ukuzibusa njalo babengadalelwanga ukuthi bazibuse

10:21-23

  • Abantu bako-Israyeli baba ngumhlambi kazelusile ngenxa yokuthi abakhokheli babo abazange balandele okwakutshiwo nguJehova

  • Ababesenza okuthokozisa uJehova babelokuthula, bejabula futhi belenhlalakahle