UJobe waqhubeka ethembekile lanxa wayephakathi kobuhlungu bokulahlekelwa yikho konke ayelakho njalo esegulela ukufa. USathane wasebenzisa ubunzima lobu ngenhloso yokwenza ukuthi uJobe adane abesekhalala ukukhonza uJehova. Kwathi kusenjalo kwathutsha “abangane” bakhe abathathu. Baqala benza angani bayamzwela bona befuna ukubukwa. Bahlala-ke loJobe okwamalanga ayisikhombisa bengayivuli eyabo, ngitsho lokuphosa elilodwa elokududuza umngane wabo. Bathi beqala nje ukukhuluma bahle bamsukela ngokumsola njalo bamethesa amacala.

UJobe waqhubeka eqotho kuJehova lanxa wayephakathi kwelitshe lembokodo

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • UJobe wacina esiba lomcabango ongaqondanga ngoba wayephakathi kobuhlungu obukhulu. Ngephutha waphetha ngokuthi uNkulunkulu wayengazikhathazi ngokuhlala kwakhe ethembekile

  • UJobe kazange acabange ukuthi kuyini okunye okwakumenza ahlupheke ngoba wayesedanile

  • Lanxa uJobe wayehlulukelwe ngenxa yezinto ezazimehlele waqhubeka etshela ababemmangalela ukuthi yena uyamthanda uJehova