6:11-17

Umphostoli uPhawuli wafanisa amaKhristu lamasotsha asempini. Izitha esilwa lazo ‘yizidalwa zomoya ezimbi.’ Lanxa kungakhanya angani asilamandla futhi asivikelekanga, uJehova angasincedisa ukuthi sinqobe empini le nxa singagqoka ‘izigqoko zokuzivikela empini’ esiziphiwa nguye.

Qamba isigqoko sempi ngasinye utsho lokuthi simelani

OKUMELE UCABANGISISE NGAKHO: Ngigqoke zonke izigqoko zokuzivikela yini?