OKUBONAYO
Text
Umfanekiso

Ibhuku likaHezekheli lakhuluma ngendlela iThire eyayizabhujiswa ngayo.

  • 26:7-11

    Sekudlule u-607 B.C.E., ngubani owabhubhisa ingxenye enkuluyeThire?

  • 26:4, 12

    Ngo-332 B.C.E., ngubani owasebenzisa amatshe ayesele ngesikhathi kubhujiswa iThire ukuthi akhe indlela edabula phakathi kwamanzi futhi wabhubhisa ingxenye yeThire eyisihlenge?

Yisiphi isiphrofetho olindele ngabomvu ukusibona sigcwaliseka?