AmaKhristu ‘angumbukiso emhlabeni wonke.’ (1Khor 4:9) Yikho-ke akumangalisi ukuthi abanye abantu bayasilunguza ngamawindi, abanye bayasilalela bengemva kwezivalo. Ezinye izindlu zilamakhamera lemitshina yokurekhoda okwenza umninimuzi abone esikwenzayo njalo azwe loba arekhode esikukhulumayo. Nanzi ezinye izindlela esingatshengisa ngazo ukuthi siyabahlonipha abantu nxa sifika emizini yabo.—2Khor 6:3.

• UKUZIPHATHA KUHLE (Flp 1:27):

  • Tshengisa ukuthi uyahlonipha ngokungalunguzi emzini womuntu. Nxa usemnyango loba egedini ungadli kumbe unathe okuthile, ungafoni njalo ungathumezeli abanye imilayezo

• INKULUMO YAKHO (Ef 4:29):

  • Nxa usemnyango loba egedini ungaqali ukukhuluma into ongafisiyo ukuthi umninimuzi ayizwe. Abanye abamemezeli bakhetha ukuthi bahle bathule ukuze bacabange ngalokho abafuna ukukutsho kumninimuzi

Yiziphi ezinye izindlela ongatshengisa ngazo ukuthi uyahlonipha nxa ufika emzini yabantu?