17:18, 19

  • Yisiphi isifungo iNkosi uZedekhiya eyasephulayo?

    Yaba yini impumela yokwephula leso sifungo?

  • Yiziphi izithembiso lezivumelwano engizenzileyo?

    Yiphi impumela engabakhona ngokwephula izithembiso lezivumelwano engizenzileyo?