Kungenzakala ukuthi umlobi weHubo lesi-83 wayengowenzalo ka-Asafi umLevi owaphila ngesikhathi seNkosi uDavida. IHubo leli labhalwa ngesikhathi abantu bakaJehova besongelwa yizitha zabo.

83:1-5, 16

  • Emkhulekweni wakhe umhubi kazange akhulume ngokuvikeleka kwakhe kodwa wayekhathazeke kakhulu ngebizo likaJehova kanye lobukhosi bakhe

  • Lamuhla izinceku zikaNkulunkulu zihlala zihlaselwa. Ukuthembeka lokubekezela kwethu kwenza uJehova adunyiswe

83:18

  • UJehova ufuna sibelazi ibizo lakhe

  • Esikwenzayo kufanele kufakazele ukuthi uJehova nguye oqakatheke kakhulu kithi