21:8-14

UPhawuli wayesizwa eqhutshwa ngumoya ongcwele ukuthi aye eJerusalema lapho ayezakwehlelwa khona zinhlupho. (ImiS 20:22, 23) Ngesikhathi amanye amaKhristu emncenga ukuthi angayi khona waphendula wathi: “Kanti likhalelani lizama ukungiqeda amandla?” (ImiS 21:13) Kasifuni ukuqeda abanye amandla ekuzimiseleni kwabo ukukhonza uJehova.