40:29-31

  • Ukhozi lusebenzisa umoya okhudumalayo oyaphezulu ukuze luqonge njalo luhlale isikhathi eside lusemoyeni. Lungathola lapho okulomoya okhudumalayo luyavula amaphiko alo besulufuqwa ngumoya lo owenza luqonge luyephezulu. Nxa lungaqonga okwebanga elithile luyadinga omunye umoya okhudumalayo beselusenza okufananayo.

  • Ukwenelisa kokhozi ukuqonga lusiya khonale lungasebenzisanga amandla alo kutshengisa ukuthi lathi kumele sisebenzise amandla esiwaphiwa nguNkulunkulu ukuze senelise ukumkhonza