Kuqakathekile ukuthi simthembe uJehova nxa izinto zisihambela kuhle loba sisebunzimeni. (Hu 25:1, 2) AmaJuda aphila ngesikhathi kubusa uHezekhiya ehlelwa yibunzima obabunyikinya ukholo lwawo. Lathi singafunda kulokho okwabehlelayo. (Ro 15:4) Phendula imibuzo elandelayo ngemva kokubukela ividiyo ethi “Ngithemba Kuwe . . . O Jehova.”

  1. UHezekhiya wayephakathi kwabuphi ubunzima?

  2. UHezekhiya wawasebenzisa njani amazwi akuZaga 22:3 ngesikhathi kukhanya angani bazavinjezelwa?

  3. Kungani uHezekhiya engazange azinikele ezandleni zama-Asiriya loba enze isivumelwano labaseGibithe?

  4. Kuyini esikufundayo kuHezekhiya?

  5. Yiziphi izinto ezenzakalayo lamuhla ezinganyikinya ukholo lwethu?

Bhala phansi izimo lapho ofuna ukutshengisa khona ukuthi uthemba uJehova.