OKUBONAYO

UHezekhiya uvuselela ngentshiseko ukukhonza kweqiniso

29:10-17

 • 746-716 B.C.E.

  Ukubusa KukaHezekhiya

 • NISANI 746 B.C.E.

  • Izinsuku 1-8: Kuhlanjululwa ithempeli

  • Izinsuku 9-16: Ukungcweliswa kwethempeli kuyaphela

  • Kwenzelwa wonke u-Israyeli indlela yokubuyisana njalo kuqaliswe ukuvuselela ukukhonza kweqiniso

 • 740 B.C.E.

  Ukuwa KweSamariya

UHezekhiya unxusa bonke ukuthi bazokhonza uJehova uNkulunkulu wabo

30:5, 6, 10-12

 • Izigijimi zasabalala zisiya eBherisheba lakhonale koDani zihambisa izincwadi ezazinxusela bonke emkhosini wePhasika

 • Lanxa abanye babekloloda, inengi lazithoba