VUKANI!

Umbuzo: Imibiko itshengisa ukuthi ukuhlulukelwa kwabasakhulayo sekwande kakhulu. Ucabanga ukuthi kungenziwani ngohlupho lolu?

Ongakutsho: Imagazini le ikhuluma ngokunganceda abasakhulayo ukuthi banqobe ukuhlulukelwa kanye lendlela abazali abangabancedisa ngayo.

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: Kuyini okungenza abantu abatshadileyo bathokoze?

Umbhalo: Ef 5:33

Iqiniso: Imuli ingathokoza nxa abantu bethandana futhi behloniphana.

IBHAYIBHILI LIFUNDISANI SIBILI?

Umbuzo: Ucabanga ukuthi iBhayibhili liyabe lisitshoni nxa likhuluma ngezulu elitsha lomhlaba omutsha?

Umbhalo: 2 Phe 3:13

Ongakutsho: Ibhuku leli lisitshela ngokuthi impilo emhlabeni omutsha izakuba injani. Khangela ikhasi 33 kusukela endimeni 15

ZIBUMBELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa izibonelo eziphezulu ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.