AWAKE!

Umbuzo: Ngikuphathele i-Awake! entsha. Ngicela ukhangele umbuzo lo osekhasini 2. Angazi ukuthi wena ubungawuphendula usithini?

Umbhalo: Zag 24:10, nwt

Ongakutsho: Imagazini le ileminye imicijo engakunceda endabeni le.

AWAKE!

Umbuzo: Ubona ingani kuqakathekile yini ukukhetha abangane abahle?

Umbhalo: Zag 13:20

Ongakutsho: Imagazini le ilamacebo angakunceda endabeni yokukhetha abangane. [Wothi fahla fahla ngesihloko esisekhasini 10-11.]

LALELA UNKULUNKULU

Umbuzo: Ungathanda yini ukuphila emhlabeni omuhle ngalindlela? [Mtshengise amakhasi 2 lo-3 bese ulindela impendulo.]

Umbhalo: Jer 29:11

Ongakutsho: Ibhukwana leli lisitshengisa indlela esingamlalela ngayo uNkulunkulu bese sithola ukuphila okungapheliyo. [Xoxani ngezindima 4-5.]

ZIBUMBELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa izibonelo eziphezulu ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.